Ro­chia TA

Beau Monde Mirese - - Teritoriu Nupţial -

Știm cât es­te de com­pli­cat pen­tru o vi­i­toa­re mi­re­a­să să își gă­se­as­că prin­tre ro­chi­i­le stan­dard, fa­bri­ca­te în se­rie, o ro­chie ca­re să îi vi­nă per­fect și pe ca­re să o sim­tă cu ade­vă­rat că es­te a ei. „Îmi pla­ce bus­tul de la una, dar par­tea de jos de la alta.”

Da­că te re­gă­sești în ace­as­tă si­tuație sau da­că ai te­le­fo­nul plin de po­ze cu ro­chii de la ca­re îți plac doar anu­mi­te pă­rți, es­te evi­dent că ești o mi­re­a­să cu per­so­na­li­ta­te, iar ro­chi­i­le de ma­ga­zin nu re­pre­zin­tă o opți­u­ne pen­tru ti­ne. Sun­tem Vic­tor și Ma­ri­na și te aștep­tăm la ate­li­e­rul nos­tru, să po­ves­tim des­pre toa­te de­ta­li­i­le ca­re îți plac și la ca­re vi­se­zi, pen­tru ca apoi să le pu­nem împreu­nă într-o ro­chie ca ni­cio alta. Ro­chia TA! (www.ate­li­er­vic­tor­ma­ri­na.ro)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.