EXPRI­MĂ-TE PRIN FLORI

Beau Monde Mirese - - Teritoriu Nupţial -

Cu o ex­pe­ri­e­nță de cinci ani pe piața din Ro­mânia, Flo­ră­ria­mo­bi­lă.ro es­te fur­ni­zo­rul ide­al de aran­ja­men­te flo­ra­le cu li­vra­re ra­pi­dă. Fi­e­ca­re co­man­dă es­te re­con­fir­ma­tă prin tri­mi­te­rea fo­to­gra­fi­ei exact cu pro­du­sul li­vrat. Se poa­te fa­ce și pla­ta cu car­dul, iar la cea de-a treia co­man­dă pri­mești au­to­mat un ca­dou-sur­pri­ză. În plus, în prețul bu­che­tu­lui sau al aran­ja­men­tu­lui sunt in­clu­se tran­spor­tul, o fe­li­ci­ta­re-ca­dou și ser­vi­ci­ul cu su­ges­tii de me­sa­je pen­tru cei ce au ne­voie de in­spi­rație în ex­pri­ma­rea sen­ti­men­te­lor sau nu au gă­sit cea mai po­tri­vi­tă ura­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.