Wed­ding Ca­kes Col­lec­ti­on 2018

Beau Monde Mirese - - Teritoriu Nupţial -

Gra­ce Co­u­tu­re Ca­kes lan­se­a­ză co­le­cția de tor­turi de nun­tă în ten­di­nțe­le anu­lui 2018.

Da­că anul tre­cut ate­nția s-a îndrep­tat că­tre tor­turi ex­tra­va­gan­te, în cu­lori pu­ter­ni­ce, anul aces­ta ar­ti­za­nii Gra­ce Co­u­tu­re Ca­kes se întorc la de­co­ruri ro­man­ti­ce, într-o in­ter­pre­ta­re mo­der­nă. No­u­tăți­le se­zo­nu­lui sunt tor­tu­ri­le cu de­ta­lii ge­o­me­tri­ce, cu as­pect de mar­mu­ră, îmbră­ca­te în ma­rți­pan sau frișcă și de­co­ra­te cu flori na­tu­ra­le sau flori re­a­li­za­te ar­ti­za­nal. De­co­rul alb sau ivoi­re es­te com­ple­tat acum de nua­nțe pas­te­la­te și accen­te me­ta­li­ce de au­riu sau ar­gin­tiu. Co­men­zi­le pen­tru eveni­men­te­le spe­cia­le be­ne­fi­cia­ză de o întâlni­re de con­sul­ta­nță și de­gus­ta­re în ca­re se sta­bi­lesc com­po­ziția ide­a­lă și de­sig­nul per­fect adap­tat te­mei nu­nții. Pro­gra­me­a­ză o întâlni­re: offi­ce@gra­cecc.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.