Flori din hârtie

Beau Monde Mirese - - Teritoriu Nupţial -

Si­mo­na Opriș, pa­per flo­wer de­sig­ner, dez­vă­lu­ie no­u­tăți­le în ce­ea ce pri­vește de­co­ru­ri­le, aran­ja­men­te­le și bu­che­te­le cu flori de hârtie pen­tru nu­nți­le din 2018: „Vi­i­toa­re­le mi­re­se știu exact ce își do­resc. Acum ac­cen­tul se pu­ne pe de­co­rul te tip fai­ry­ta­le al să­lii, ca­re se poa­te re­a­li­za foar­te ușor cu flo­ri­le de hârtie, pe pho­to­cor­ne­re și pe bu­che­te­le de mi­re­a­să tip sta­te­ment. Oda­tă cu apa­riția de­co­ru­ri­lor cu flori de hârtie am cre­at un trend: închi­ri­e­rea aran­ja­men­te­lor și a de­co­ru­ri­lor mari la prețuri re­zo­na­bi­le. Sunt spec­ta­cu­loa­se și re­zis­ten­te, ver­sa­ti­le și, în plus, au un preț ac­ce­si­bil.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.