Pri­ma­va­ra Tei­lor în nua­nțe hip­no­ti­zan­te

Co­le­cția de pri­mă­va­ră Tei­lor pa­re in­spi­ra­tă din­tr-un sce­na­riu su­pra­re­a­list, în ca­re pi­e­tre­le preți­oa­se na­tu­ra­le joa­că ro­lu­ri­le prin­ci­pa­le.

Beau Monde Mirese - - Fantezist -

Co­le­cția de pri­mă­va­ră Tei­lor se de­fi­nește prin cu­lori pu­ter­ni­ce, stră­lu­ci­re și opu­le­nță. Pi­e­tre­le preți­oa­se na­tu­ra­le prind scli­piri ma­gi­ce în mon­tu­ra bi­ju­te­ri­i­lor. Con­tu­ru­ri­le bi­ju­te­ri­i­lor sunt de­par­te de li­ni­i­le sti­lu­lui cla­sic, de­sig­nul pi­e­se­lor având o pu­ter­ni­că ten­tă ori­en­ta­lă, încăr­ca­tă de ele­men­te ce le con­fe­ră un far­mec ire­zis­ti­bil. Di­men­si­u­nea im­pre­si­o­nan­tă, dar și tăi­e­tu­ra per­fec­tă a pi­e­tre­lor preți­oa­se înscriu bi­ju­te­ri­i­le în or­di­nul ac­ce­so­ri­i­lor me­mo­ra­bi­le, ca­re nu vor tre­ce ne­ob­ser­va­te în ni­cio cir­cum­sta­nță.

Bi­ju­te­rii pen­tru cli­pe me­mo­ra­bi­le

Bi­ju­te­ri­i­le ca­re com­pun co­le­cți­i­le spe­cia­le Tei­lor pot de­ve­ni amin­tiri preți­oa­se ale unor eveni­men­te im­por­tan­te. Ast­fel, per­le­le, dia­man­te­le sau tan­za­ni­te­le încrus­ta­te în cer­cei, co­li­e­re sau brățări te pot însoți în zi­ua nu­nții. În timp ce dia­man­te­le pot ac­ce­so­ri­za ro­chia de mi­re­a­să în ori­ce nua­nță, ame­tis­te­le, ci­tri­ne­le și sa­fi­re­le vor adău­ga cu­loa­re zâmbe­tu­lui tău.

Pia­tra ta preți­oa­să

Tu știi ca­re es­te pia­tra ta preți­oa­să? Cea pe ca­re o poți pur­ta ca pe un ta­lis­man no­ro­cos? Da­că nu, Tei­lor te in­vi­tă să des­co­peri se­cre­te­le ce­lor mai fru­moa­se ge­me din lu­me. O poți fa­ce atât on­li­ne, pe www.tei­lor.ro, cât și în ma­ga­zi­ne. Spe­cia­liștii Tei­lor îți vor oferi toa­te sfa­tu­ri­le și re­co­man­dă­ri­le pen­tru a fa­ce ale­ge­rea per­fec­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.