Încre­de­rea în si­ne înce­pe la școa­lă

Încre­de­rea în si­ne, pri­mul pas că­tre suc­ces, înce­pe la școa­lă. Oa­na Cu­zi­no, Andre­ea Be­re­cle­a­nu și Anca Se­rea po­ves­tesc des­pre pri­mii pași că­tre suc­ces, cei înce­puți la școa­lă, sub îndru­ma­rea pro­fe­so­ri­lor.

Beau Monde Mirese - - Advertorial -

Școa­la re­pre­zin­tă, pen­tru fi­e­ca­re din­tre noi, mai mult de­cât le­cții la ma­te­ma­ti­că, te­me la ge­o­gra­fie sau pro­be spor­ti­ve. Școa­la es­te timp in­ves­tit în noi și în vi­i­to­rul nos­tru. Timp în ca­re câști­găm nu doar ca­li­fi­ca­ti­ve sau no­te de 10. Ne con­stru­im ca­rac­te­rul, le­găm pri­e­te­nii, dar cel mai im­por­tant, câști­găm încre­de­rea de ca­re avem ne­voie pen­tru a mer­ge mai de­par­te și pen­tru a ne înde­plini vi­su­ri­le. Iar cei ca­re sunt ală­turi de noi, pe tot par­cur­sul aces­tor schim­bări, sunt chiar pro­fe­so­rii. Oa­me­nii ca­re ne spri­ji­nă, ne încu­ra­je­a­ză și ne aju­tă în dru­mul nos­tru spre suc­ces. Încre­de­rea în si­ne es­te unul din­tre cei mai im­por­ta­nți fac­tori ce stau la ba­za per­for­ma­nței șco­la­re, pen­tru că atunci când avem încre­de­re în fo­rțe­le pro­prii, avem ca­pa­ci­ta­tea de a de­păși ob­sta­co­le­le ca­re ne ies în ca­le. Însă, în tim­pul pu­ber­tății, încre­de­rea în si­ne a ti­ne­ri­lor sca­de sem­ni­fi­ca­tiv. În anul 2014, un stu­diu re­a­li­zat de Always ară­ta că pes­te ju­mă­ta­te (56%) din­tre fe­te își pi­erd încre­de­rea în si­ne în pe­ri­oa­da pu­ber­tății, mul­te din­tre ele ne­re­cu­pe­rând-o com­plet ni­ci­o­da­tă. De atunci, prin cam­pa­nia #Caofa­tă, Always și-a asu­mat mi­si­u­nea de a su­sți­ne încre­de­rea în si­ne a ti­ne­re­lor, ast­fel încât să-și poa­tă ur­ma vi­sul, ori­ca­re ar fi ace­la.

Anul aces­ta, Always con­ti­nuă mi­si­u­nea de a su­sți­ne încre­de­rea în si­ne a ti­ne­re­lor, ală­tu­rându-se Orga­ni­za­ţi­ei Te­a­ch for Ro­ma­nia, a că­rei mi­si­u­ne es­te să se­lec­te­ze și să pre­gă­te­as­că învăță­tori și pro­fe­sori ta­len­ta­ţi, mo­ti­va­ţi și cu ini­ţia­ti­vă, pen­tru a lu­cra cu ele­vi, pă­rin­ţi, învăță­tori, pro­fe­sori și mem­bri ai co­mu­ni­tă­ţi­lor vul­ne­ra­bi­le pen­tru a asi­gu­ra o edu­cație de cea mai înal­tă ca­li­ta­te pen­tru toți co­pi­ii. Te­a­ch for Ro­ma­nia do­rește să le ofe­re opți­uni de viață prin edu­cație de ca­li­ta­te, tu­tu­ror co­pi­i­lor din Ro­mânia.

Oa­na Cu­zi­no, Andre­ea

Be­re­cle­a­nu și Anca Se­rea s-au ală­tu­rat cam­pa­ni­ei și spri­ji­nă de­mer­su­ri­le Always pen­tru su­sți­ne­rea ac­ce­su­lui la edu­cație de ca­li­ta­te.

Oa­na Cu­zi­no, su­sți­nă­tor al cam­pa­ni­ei, spu­ne că: „Edu­cația, în ge­ne­ral, es­te un su­bi­ect aproa­pe de su­fle­tul meu și mă im­plic cu ma­re drag în cât mai mul­te proi­ec­te ca­re își pro­pun să ofe­re co­pi­i­lor ac­ces la edu­cație de ca­li­ta­te. Mă bu­cur că Always con­ti­nuă mi­si­u­nea de a su­sți­ne încre­de­rea în si­ne a fe­te­lor și a tu­tu­ror co­pi­i­lor, prin­tr-un nou proi­ect ce con­tri­bu­ie la îmbu­nă­tăți­rea edu­cați­ei din Ro­mânia. Su­sțin cu drag Cam­pa­nia «Pro­fe­so­rii Încre­de­rii» și te in­vit și pe ti­ne să o faci.”

În mi­si­u­nea Always de a su­sți­ne pro­fe­so­rii și ac­ce­sul la edu­ca­ţie de ca­li­ta­te pen­tru co­pi­ii din zo­ne­le vul­ne­ra­bi­le s-a ală­tu­rat și

Andre­ea Be­re­cle­a­nu, ca­re spu­ne că: „Mu­lți pro­fe­sori m-au in­spi­rat și mi-au ră­mas dra­gi. Până și pro­fe­so­rul de ma­te­ma­ti­că, deși nu su­por­tam ma­te­ria. Da­to­ri­tă lui și dra­gu­lui cu ca­re pre­da, stă­te­am și du­pă ore ca să pri­cep ce nu-mi ieșea din pri­ma la ora de curs.”

Anca Se­rea și-a amin­tit cu drag de anii de școa­lă și ne-a spus câte­va cu­vin­te: „Pro­fe­soa­ra mea dra­gă a fost doam­na de lim­ba ro­mână din li­ceu. O pre­ze­nță ele­gan­tă ca­re, cu mult calm și tact, mi-a dat me­reu încre­de­re în mi­ne și în fo­rțe­le me­le. Învățam de dra­gul ei și, deși pă­rea ta­re se­ri­oa­să și se­ve­ră, a reușit să ne in­su­fle dra­gos­tea pen­tru lec­tu­ră și res­pec­tul față de si­ne.”

Fie că vor­bim des­pre pro­fe­so­rul blând de is­to­rie sau des­pre doam­na di­ri­gin­tă din li­ceu, cu toții avem în su­flet un pro­fe­sor de ca­re ne adu­cem amin­te cu drag. Hai să su­sți­nem „Pro­fe­so­rii încre­de­rii” și să spri­ji­nim ti­ne­rii în dru­mul lor spre suc­ces! Always sus­ţi­ne ac­ce­sul la edu­ca­ţie de ca­li­ta­te pen­tru co­pi­ii din zo­ne­le vul­ne­ra­bi­le, împreu­nă cu Te­a­ch for Ro­ma­nia

Cum­pă­ră pa­che­te­le pro­moți­o­na­le Always Duo în pe­ri­oa­da 1 fe­brua­rie – 31 mar­tie, iar Always va do­na că­tre orga­ni­zația Te­a­ch for Ro­ma­nia 1,5% din va­loa­rea pro­du­se­lor vându­te, în li­mi­ta a 180.000 RON, pen­tru ca 3 pro­fe­sori să fie su­sți­nuți timp de doi ani, în efor­tu­ri­le lor de a asi­gu­ra edu­cație de ca­li­ta­te co­pi­i­lor din zo­ne vul­ne­ra­bi­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.