RE­ZOL­VĂRI

Beau Monde Mirese - - Psihotest -

Acor­dă-ți 3 punc­te pen­tru fi­e­ca­re răs­puns A, 1 punct pen­tru fi­e­ca­re răs­puns B, 0 punc­te pen­tru fi­e­ca­re răs­puns C și 2 punc­te pen­tru fi­e­ca­re răs­puns D.

23-30 de punc­te Soția ide­a­lă

Vei fi soția pe ca­re și-o do­rește ori­ce băr­bat. Ești ve­se­lă și cal­mă, pri­e­te­noa­să și plă­cu­tă. Oa­me­nii în ge­ne­ral te apre­cia­ză și le ești dra­gă. Ai un far­mec na­tu­ral, te po­rți de­zin­volt și ești în ge­ne­ral o ti­pă ge­ne­roa­să și înțe­le­gă­toa­re. De mul­te ori sur­prin­zi plă­cut. Ești co­nști­en­tă de pe­ri­co­le­le mo­no­to­ni­ei ca­re pasc un cu­plu, mo­tiv pen­tru ca­re vei fi o soție ca­re se stră­du­i­ește și mai înco­lo să me­nți­nă dra­gos­tea vie. De fapt, ești foar­te fe­ri­ci­tă cu el, îl iu­bești și asta va fa­ce din ti­ne o soție mi­nu­na­tă.

15-22 punc­te Soția ne­si­gu­ră

Vei fi o soție ta­re bu­nă, prețu­i­tă și iu­bi­tă în ci­u­da unor mici de­fec­te – dar ci­ne nu le are? – pe ca­re tu le cre­zi ma­jo­re. Din cau­za lor pro­ba­bil ești ușor ne­si­gu­ră pe dra­gos­tea ce ți-o poar­tă, iar une­ori îți faci prea mul­te pro­ble­me din ni­mic. Mici neînțe­le­geri, ne­li­niști tre­că­toa­re te pot tul­bu­ra până la ne­somn, fră­mântări ai­u­rea te gă­sesc cu ochii pe pe­reți în întu­ne­ric. Nu-ți mai fa­ce atâtea pro­ble­me, nu-ți mai gă­si vi­nă din ori­ce. Te cul­pa­bi­li­ze­zi prea mult. Învață să te apre­ci­e­zi și să te iu­bești, iar el te va ado­ra și mai mult.

8-14 punc­te Soția pre­te­nți­oa­să

Ești o ti­pă exi­gen­tă, ca­re nu ac­cep­tă ușor pe ori­ci­ne, pre­te­nți­oa­să și ca­re nu prea fa­ce con­ce­sii. În re­lația voas­tră nu es­te vor­ba doar de dra­gos­te și ar­mo­nie, ci și de do­mi­na­re și pu­te­re. Pen­tru că tu ești ge­nul do­mi­na­tor și com­pro­mi­su­ri­le, în ochii tăi, sunt în ge­ne­ral o do­va­dă de slă­bi­ci­u­ne. Mo­tiv pen­tru ca­re re­lația voas­tră es­te una de­loc mo­no­to­nă. To­tuși, asta-i spe­rie și înde­păr­te­a­ză pe pri­e­teni, ai tăi și ai lui. Fii mai to­le­ran­tă, con­ci­lian­tă și ce­va mai pri­e­te­noa­să da­că nu vrei să vă izo­lați cu tim­pul de lu­mea din jur.

Sub 8 punc­te Soția cârco­tașă

Ești o tip ă ca­re are ten­di­nța dea cri­tic ades lu­cru­ri­le din viața ei ș i e ș tip e cel mai bun drum să de­vii o soție ne­mu­lțu­mi­tă. Nici mă­car pri­e­te­ne­le nu îndrăz­nesc să-ți spu­nă că dis­cur­sul tău de­mo­ra­li­zant e une­ori obo­si­tor. Ori­cum, n-ai foar­te mul­te, pen­tru că nu ai învățat încă să dă­ru­i­ești. Iu­bi­tul tău ve­de mai de­par­te de acest scut de dis­preț afișat de ti­ne și te va ur­ma în tur­nul tău de fil­deș, dar nu se știe cât timp va re­zis­ta aco­lo. Învață să fii mai fle­xi­bi­lă, să iu­bești oa­me­nii și mai ales pe ti­ne și să nu mai cri­tici tot ce mișcă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.