Far de orientare într-un oce­an de sti­luri

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: MA­RA WAGNER

Pe de o par­te e o imen­să bu­cu­rie fap­tul că în zi­ua de azi exis­tă o abun­de­nță de sti­luri în mo­da pen­tru mi­re­se, din ca­re fi­e­ca­re fe­meie ce stă să se mă­ri­te își poa­te ale­ge ro­chia po­tri­vi­tă, uni­ca, cea ca­re îi e pre­des­ti­na­tă s-o însoțe­as­că în zi­ua cea ma­re pe no­ul ei drum în viață. Pe de altă par­te… cum să te de­ci­zi atât de ușor ce vrei? Ia­tă câte­va punc­te de orientare, ca să vă fie mai sim­plă ale­ge­rea.

SIM­PLĂ

Sim­pli­ta­tea, tra­du­să într-un stil pu­rist și reți­nut, a ex­pri­mat me­reu o ele­ga­nță apar­te, in­di­fe­rent de tren­duri. Pen­tru că a avea stil înse­am­nă și a nu in­sis­ta pe încăr­că­turi inu­ti­le. Mo­tiv pen­tru ca­re ro­chi­i­le de mi­re­a­să cre­a­te într-o no­tă de sim­pli­ta­te, cu doar câte­va de­ta­lii de­co­ra­ti­ve de­cen­te, aduc altce­va în prim-plan: o croia­lă reuși­tă pe o si­lue­tă per­fec­tă, ma­te­ria­lul de o ca­li­ta­te de­o­se­bi­tă, cu in­si­nuări de lux sau o pre­lu­cra­re de ma­re exce­pție. Ro­chia nu se înghe­su­ie pe si­ne în cen­trul ate­nți­ei, ci la­să acest rol mi­re­sei, su­bli­ni­in­du-i fru­mu­sețea și far­me­cul, pu­nând-o is­cu­sit în sce­nă.

OPULENTĂ

Zi­ua în ca­re vă că­să­to­riți es­te una cu to­tul spe­cia­lă, prin ur­ma­re tre­bu­ie ce­le­bra­tă cum se cu­vi­ne – și ves­ti­men­tar! Și pen­tru ca asta să se va­dă es­te ne­voie de stră­lu­ci­rea per­le­lor și scli­pi­rea cris­ta­le­lor, de bo­găția apli­cați­i­lor și abun­de­nța bro­de­ri­i­lor, de opu­le­nță flo­ra­lă. E li­ber la măr­ge­luțe, fun­de, pe­ne și pai­e­te. Da­că nu acum, atunci când? Ochi­ul tre­bu­ie se­dus prin splen­doa­re și be­lșug, pen­tru că o ro­chie de mi­re­a­să e ori­ce altce­va, dar nu ba­na­lă. Tre­bu­ie să ui­me­as­că și să far­me­ce, să câști­ge ad­mi­rația între­gu­lui alai de nun­tă. Iar pen­tru asta nu fa­cem ra­bat la ni­mic: ro­chia tre­bu­ie să fie împo­do­bi­tă și ori­ci­ne să va­dă asta ime­diat!

CU TRENĂ

Ro­chi­i­le cu trenă au ce­va no­bil și so­bru, ce­va im­pe­rial. Lu­cru bi­ne ști­ut și pe la ca­se­le re­ga­le, căci nu de­ge­a­ba a avut, de exem­plu, pri­nțe­sa Dia­na, o trenă lun­gă de opt me­tri la nun­ta ei cu pri­nțul Char­les. Și nici Ka­te, du­che­sa de Cam­brig­de nu s-a de­zis de trenă la nun­ta ei cu pri­nțul Wil­liam, deși tre­na i-a fost ce­va mai scur­tă. Tre­na, e lim­pe­de, con­fe­ră mi­re­sei un stil de a păși calm și ele­gant, prin­ciar – cu tre­na nu prea o poți lua la goa­nă. Tre­na expri­mă lux, de­ca­de­nță, bo­găție. În ca­zul nu­nți­lor o trenă fa­ce di­fe­re­nța între o ro­chie re­ga­lă și una pur și sim­plu al­bă și lun­gă.

FĂ­RĂ TRENĂ

De ce ai ale­ge o ro­chie fă­ră trenă? Pen­tru că ești o ti­pă prac­ti­că, mo­der­nă și ne­com­pli­ca­tă. Pen­tru că o ro­chie fă­ră trenă e ce­va mai ușoa­ră și nici nu te împi­e­dici de ea la tot pa­sul. Pen­tru că nu tre­bu­ie să exer­se­zi su­pli­men­tar ur­ca­tul și co­bo­râtul din mași­nă cu adu­na­tul tre­nei în ju­rul tău, nu ești în pe­ri­col să-ți cal­ce ca­re­va pe coa­dă și să te împi­e­dici și nici dan­sul de des­chi­de­re nu de­vi­ne o pro­vo­ca­re de acro­bație. Mai ales ro­chi­i­le ușoa­re, de va­ră, dar nici ce­le de­o­se­bit de ele­gan­te, nu au ne­voie de trenă. Iar da­că chiar nu te poți de­ci­de între cu sau fă­ră, mă­car ale­ge una de­tașa­bi­lă, să poți scă­pa de ea re­pe­de.

TRADIȚIONALĂ

Că­să­to­ria es­te prin exce­le­nță o ches­ti­u­ne ca­re ți­ne de tra­diție. Mer­gând pe ace­as­tă idee, ma­jo­ri­ta­tea mi­re­se­lor își ima­gi­nea­ză ro­chia lor ca fi­ind una cla­si­că, mai exact al­bă, par­tea de sus mu­la­tă pe si­lue­tă, iar cea de jos mai am­plă, even­tual cu o mi­că trenă la spa­te sau cu voal pe cap și or­na­men­ta­tă pe ici, pe co­lo cu câte un de­ta­liu. O ro­chie cla­si­că de mi­re­a­să, pe ca­re să o po­rți o da­tă în viață și pe ca­re apoi o păs­tre­zi într-o cu­tie, în du­lap, ca amin­ti­re. Cu cât mai ro­man­ti­că și mai cla­si­că mi­re­a­sa, cu atât mai tradițională va fi ro­chia!

MO­DER­NĂ

Când ești o ti­pă ca­re are un anu­mit stil ves­ti­men­tar și ca­re pu­ne preț ca aces­ta să se va­dă, îți do­rești și o ro­chie de mi­re­a­să mai altfel. Ro­chia tre­bu­ie să ex­pri­me sti­lul per­so­nal, in­con­fun­da­bil, să ai­bă o no­tă in­di­vi­dua­lă ca­re să se po­tri­ves­că cu fi­rea și per­so­na­li­ta­tea mi­re­sei. În ca­zul aces­ta, ro­chia poa­te fi ori­cât de avan­gar­dis­tă, îndrăz­neață sau pur și sim­plu altfel, atâta vre­me cât se poa­te re­cu­noaște că es­te vor­ba to­tuși de o ro­chie de mi­re­a­să, ești în pa­ra­me­tri! Ce anu­me înse­a­mă pen­tru fi­e­ca­re avan­gar­dist sau altfel de­ci­de fi­e­ca­re mi­re­a­să pen­tru si­ne, du­pă gus­tul per­so­nal.

AL­BĂ

De fapt, ro­chia de mi­re­a­să e al­bă. Ace­as­tă non­cu­loa­re e nu doar fes­ti­vă, lu­mi­noa­să și pu­ră, cum ar tre­bui să fie de fapt ori­ce mi­re­a­să în ac­ce­pți­u­nea ge­ne­ra­lă, ci și o cu­loa­re cu ca­re nu ai cum să dai greș da­că vrei să te mă­riți. În apa­re­nță, pen­tru că, de fapt, exis­tă mai mul­te nua­nțe de alb și nu toa­te vin bi­ne ori­cui. În fun­cție de nua­nța te­nu­lui, se dis­ting nua­nțe de la alb ima­cu­lat până la bej și crem. E ade­vă­rat, al­bul e alb și vi­ne bi­ne pe ori­ce mi­re­a­să, dar mai bi­ne să tes­te­zi mai mul­te nua­nțe, ca să ve­zi ca­re te avan­ta­je­a­ză. Ca să nu te tre­zești că arăți ca o fan­to­mă pa­li­dă, dar nici să pari mai bron­za­tă de­cât do­rești.

COLOR

Prin cu­loa­re poți sur­prin­de, pen­tru că ni­meni nu se aște­ap­tă ca mi­re­a­sa să poar­te altce­va de­cât alb. Da­că ești ge­nul îndrăz­neț, poți ale­ge ca între­a­ga ro­chie să fie în cu­loa­rea ale­a­să de ti­ne. Ate­nție to­tuși să nu te con­fun­zi cu ce­le­lal­te ro­chii ale se­rii; pen­tru a evi­ta asta, cel mai bi­ne e să po­rți un voal, atunci lu­cru­ri­le sunt cla­re. Da­că vrei doar să do­ze­zi cu­loa­rea, poar­tă un mo­del ca­re să pu­nă accen­te și să se joa­ce cu con­tras­te­le (un cor­don con­tras­tant, bor­duri de altă cu­loa­re, apli­cații sau bre­te­le). Ori­ca­re ar fi ale­ge­rea ta, ve­zi să se po­tri­ve­as­că și cu out­fi­tul mi­re­lui, pre­cum și cu de­co­rul nu­nții.

MU­LA­TĂ

Exis­tă oa­re ce­va mai fe­mi­nin de­cât o ro­chie mu­la­tă, ca­re se eva­ze­a­ză într-un go­deu am­plu de la ge­nun­chi în jos? Croia­la si­re­nă es­te una din­tre ce­le mai îndră­gi­te prin­tre mi­re­se, expri­mă sen­zua­li­ta­te și ele­ga­nță, învă­lu­ie și pro­voa­că în ace­lași timp. Mi­re­a­sa își poa­te trăi fe­mi­ni­ta­tea în sti­lul glam al co­vo­ru­lui roșu, ară­tându-și cu mândrie for­me­le. Es­te un stil re­co­man­dat și fe­mei­lor mi­ni­o­ne, ca­re într-o ro­chie prea am­plă, cu croia­lă lar­gă și mult ma­te­rial, s-ar pu­tea pi­er­de.

AM­PLĂ

Me­tri mu­lți de ma­te­rial, dra­pa­je so­fis­ti­ca­te și voa­luri pu­foa­se din tul­le, stra­turi mul­te de vo­lă­nașe – si­gur că, mi­re­a­să fi­ind, ai voie să dai ia­ma în bri­bi­zuri și să te împo­do­bești cum se cu­vi­ne. Nu-i vre­mea să fii reți­nu­tă și să faci eco­no­mie la ma­te­rial, fii pri­nțe­să până la ca­păt și ale­ge-ți o fus­tă am­plă, la ve­de­rea că­reia fe­tița ta să ex­cla­me, pes­te ani: „Vai, ma­ma, arăți ca o pri­nțe­să!“Pen­tru că, până la ur­mă, doar o da­tă în viață pu­tem fi și noi pri­nțe­se cu ade­vă­rat!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.