In­ter­viu de­sig­ner: Un stil unic, Fi­lip Ce­zar

Mer­gând pe bes­po­ke, cea mai înal­tă ar­tă a croi­to­ri­ei de lux, ca­sa de mo­dă Fi­lip Ce­zar ten­te­a­ză prin țe­să­turi ex­clu­si­vis­te, ex­pe­ri­e­nță în do­me­niu și o pre­lu­cra­re de exce­pție.

Beau Monde Mirese - - Sumar -

BMM: Ci­ne se află în spa­te­le bran­du­lui Fi­lip Ce­zar și de un­de îi vi­ne nu­me­le?

F.C.: O între­a­gă echi­pă de pro­fe­si­o­niști! Ca­sa de mo­dă FI­LIP CE­ZAR a fost fon­da­tă în 2012 în Bu­cu­rești și a de­venit re­nu­mi­tă pen­tru cos­tu­me băr­bă­tești re­a­li­za­te în stil tra­diți­o­nal la co­man­dă. De ase­me­nea, că­măși­le și ac­ce­so­ri­i­le per­so­na­li­za­te pen­tru băr­bați, dar și ar­ti­co­le­le din pi­e­le de cea mai bu­nă ca­li­ta­te ofe­ră băr­bați­lor o ți­nu­tă com­ple­tă pen­tru eveni­men­te­le de­o­se­bi­te. Fon­da­to­rul ca­sei de mo­dă a nu­mit bran­dul du­pă nu­me­le fi­u­lui său, Fi­lip Ce­zar.

De-a lun­gul is­to­ri­ei sa­le,

FI­LIP CE­ZAR a in­te­grat și a re­de­fi­nit con­cep­tul de cos­tu­me per­so­na­li­za­te în Ro­mânia, ofe­rind ex­clu­si­vi­ta­te dom­ni­lor ca­re do­resc o ima­gi­ne uni­că, cre­a­tă du­pa per­so­na­li­ta­tea și ti­pa­rul lor. Aici to­tul se lu­cre­a­ză ma­nual, iar croi­to­rii au pes­te 20 de ani de ex­pe­ri­e­nță!

BMM: Ca­re a fost mo­to­rul ca­re a dus spre acest bu­si­ness?

F.C.: O ma­re pa­si­u­ne pen­tru do­me­ni­ul ar­tei și al fas­hi­o­nu­lui, dar și pen­tru cos­tu­me­le bes­po­ke. Întru­cât băr­ba­tul din Ro­mânia a de­venit din ce în ce mai exi­gent și ce­re­rea în do­me­ni­ul bes­po­ke a fost din ce în ce mai ma­re, fon­da­to­rul com­pa­ni­ei a des­chis pri­mul ate­li­er de croi­to­rie de lux pe stra­da Je­an Mon­net. Apoi, FI­LIP CE­ZAR a de­cis să des­chi­dă un nou punct de lu­cru pe re­nu­mi­ta stra­dă a bran­du­ri­lor de lux din Bu­cu­rești, Ca­lea Do­ro­ba­nți nr. 224.

BMM: Ca­re es­te sti­lul FI­LIP CE­ZAR? Ci­ne sunt cli­e­nții f ide­li?

F.C.: FI­LIP CE­ZAR abor­de­a­ză un stil ex­clu­si­vist, unic pen­tru băr­bații din Ro­mânia. La scurt timp de la înfi­i­nța­re, ca­sa de mo­dă a înce­put să de­vi­nă cu­nos­cu­tă în spe­cial în rândul ar­tiști­lor și al per­so­na­li­tăți­lor din in­dus­tria mu­zi­ca­lă, în lu­mea cul­tu­ra­lă, in­sti­tuți­o­na­lă și de afa­ceri, în rândul băr­bați­lor ce se îmbra­că cu gust și, nu în ul­ti­mul rând, a ce­lor ca­re vor să se că­să­to­re­as­că. Prin na­tu­ra per­so­na­li­ză­rii cos­tu­mu­lui, a ma­te­ria­lu­lui unic și a ma­no­pe­rei, FI­LIP CE­ZAR își do­rește să scoa­tă în evi­de­nță per­so­na­li­ta­tea cli­en­tu­lui și să-l fa­că unic, să-l de­o­se­be­as­că de res­tul băr­bați­lor prin­tr-o ți­nu­tă uni­că și ex­clu­si­vis­tă.

BMM: Ca­re sunt ce­le mai cău­ta­te cos­tu­me ale bran­du­lui?

F.C.: Fi­e­ca­re pro­dus ce poar­tă si­gla FI­LIP CE­ZAR es­te unic în fe­lul lui. Țe­să­tu­ri­le ex­clu­si­vis­te îmbi­na­te cu ex­pe­ri­e­nța de­sig­ne­ru­lui și a croi­to­ri­lor fac din fi­e­ca­re pro­dus un tro­feu re­co­man­dat băr­bați­lor ca­re vor să se afișe­ze într-o ți­nu­tă uni­că.

BMM: Ce ma­te­ria­le fo­lo­siți?

F.C.: Ma­te­ria­le­le sunt adu­se de la cei mai mari pro­du­că­tori de țe­să­turi din Fra­nța, Ita­lia și Anglia.

BMM: Ca­re sunt ten­di­nțe­le 2018 la cos­tu­me­le mas­cu­li­ne?

F.C.: Băr­ba­tul din Ro­mânia es­te di­fe­rit de la per­soa­nă la per­soa­nă, ca ata­re și sti­lul. Ți­nând cont de ten­di­nțe­le ge­ne­ra­le, încer­căm prin co­le­cți­i­le re­a­li­za­te să abor­dăm toa­te gus­tu­ri­le, pen­tru că ne do­rim ca fi­e­ca­re băr­bat să fie de­o­se­bit. Nu do­rim să pro­mo­văm o ima­gi­ne stan­dard, pe ca­re o re­gă­sim în piața cos­tu­me­lor din Ro­mânia.

BMM: Exis­tă un stil ca­re avan­ta­je­a­ză pe toa­tă lu­mea?

F.C.: Exclu­zând sti­lul cla­sic, nu exis­tă un stan­dard ca­re să avan­ta­je­ze pe toa­tă lu­mea, pen­tru că fi­e­ca­re om di­fe­ră din punct de ve­de­re a per­so­na­li­tății, a fi­zi­cu­lui, a gus­tu­lui, cât și a eveni­men­tu­lui la ca­re par­ti­ci­pă.

BMM: La ce ne aștep­tăm pe vi­i­tor de la FI­LIP CE­ZAR?

F.C.: Ne aștep­tăm la o și mai ma­re eman­ci­pa­re! Pen­tru că exis­tă do­ri­nța pu­ter­ni­că de a re­de­fini ima­gi­nea băr­ba­tu­lui din Ro­mânia și de a-l scoa­te din ano­ni­mat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.