De­de­sub­turi

Beau Monde Mirese - - Sumar -

Len­je­ria de corp, deși nu e des­ti­na­tă ve­de­rii, es­te ese­nția­lă pen­tru fe­lul în ca­re vi­ne ro­chia pe mi­re­a­să. Pen­tru că, da­to­ri­tă croi­e­lii și ma­te­ria­le­lor din ca­re es­te fă­cu­tă, ea poa­te con­feri su­sți­ne­re, poa­te mas­ca sau poa­te ac­cen­tua di­ver­se zo­ne ale cor­pu­lui. Pe lângă asta, len­je­ria de corp con­fe­ră o sen­zație de con­fort fi­zic – când len­je­ria es­te mă­su­ra și for­ma po­tri­vi­tă și vi­ne ca o a do­ua pi­e­le – și psi­hic, atunci când știi că ești fru­moa­să și pe de­de­subt și asta se re­flec­tă cum­va în afa­ră. Cu alte cu­vin­te, len­je­ria de corp fa­ce o mu­lți­me de lu­cruri pen­tru fe­mei. Dar noi? Ce fa­cem noi pen­tru ea? Hai­deți să ve­dem cum ne pur­tăm, de exem­plu, cu un su­ti­en – ca­re nu e de fo­los doar pe sub ro­chia de mi­re­a­să, ci și în viața de zi cu zi.

Cât de des se spa­lă?

Da­că nu e va­ră, să tran­spiri și să tre­bu­ias­că schim­bat zil­nic, su­ti­e­nul se schim­bă, în prin­ci­piu, o da­tă la trei zi­le. Su­ti­e­ne­le se stri­că de mul­te ori mai re­pe­de, ori din cau­za spă­lă­rii in­co­rec­te, ori din cau­za ulei­u­ri­lor (cre­me de corp) ca­re pă­trund în țe­să­tu­ra elas­ti­că și o slă­besc. Da­că ace­as­ta e înde­păr­ta­tă re­gu­lat, ma­te­ria­lul elas­tic ți­ne mai mult.

De mână sau la mași­nă?

Une­le fe­mei ba­gă toa­te su­ti­e­ne­le la mași­nă, alte­le le spa­lă pe toa­te de mână, de te­a­mă să nu se stri­ce. Răs­pun­sul e un­de­va la mij­loc: se spa­lă în fun­cție de ma­te­ria­le și de croia­lă! Un ma­te­rial de­li­cat și su­bți­re, o croia­lă so­fis­ti­ca­tă, un mo­del cu ba­le­ne ale că­rui sârme ți-ar pu­tea blo­ca mași­na de spă­lat – toa­te astea e bi­ne să le spe­li de mână.

Dar cel mai bi­ne es­te să arunci o pri­vi­re pe eti­che­tă, aco­lo scrie me­reu cum tre­bu­ie spă­la­te obi­ec­te­le.

La ce tem­pe­ra­tu­ră?

Având mult elas­tan, te gândești că poa­te nu-i bi­ne să-l ba­gi la 90 de gra­de… foar­te bi­ne faci! Su­ti­e­ne­le se spa­lă de re­gu­lă la 30 de gra­de – de altfel cam asta vei gă­si înscris și pe ma­jo­ri­ta­tea eti­che­te­lor –, la un nu­măr de ro­tații mai re­dus. Și nu ui­ta să le in­tro­duci într-un să­cu­leț tex­til, ca să nu se încur­ce bre­te­le­le cu ce­le­lal­te hai­ne. În plus, nu se ba­gă în us­că­tor, se la­să să se usu­ce la aer.

Mă­su­ra și for­ma ide­a­lă

N-o să vă vi­nă să cre­deți, dar mai mult de ju­mă­ta­te din­tre fe­mei poar­tă mă­suri greși­te, ori prea mici, ori prea mari. Ca să vă gă­siți mă­su­ra ide­a­lă cel mai bi­ne e să mer­geți la un ma­ga­zin de su­ti­e­ne și să luați mai mul­te mă­suri din ace­lași mo­del, pe ca­re să le încer­cați la ca­bi­nă. Iar ca să vă de­ci­deți, tre­bu­ie să acor­dați ate­nție ur­mă­toa­re­lor as­pec­te, pri­vin­du-vă în oglin­dă:

Bre­te­aua de pes­te spa­te să nu fie prea lar­gă, altfel nu ofe­ră su­sți­ne­re pen­tru sâni, aceștia trag în jos și bre­te­aua din spa­te se ri­di­că în tim­pul zi­lei. În loc de un de­col­teu mi­nu­nat, ca­peți sâni atârnă­tori cu tot cu su­ti­en. Dar nici prea ta­re să nu strângă, altfel de­vi­ne in­co­mod la un mo­ment dat, pen­tru că te taie în car­ne. Înce­ar­că mai mul­te mă­suri și ale­ge-o pe cea cu strânsoa­re me­die.

Da­că are ba­le­ne, aces­tea tre­bu­ie să învă­lu­ie sânul chiar pe con­tu­rul său de jos. Ur­mă­rește par­tea ex­te­ri­oa­ră a ba­le­ne­lor, spre sub­su­ori. Da­că ba­le­na vi­ne chiar sub sân și se ter­mi­nă aco­lo un­de se ter­mi­nă și sânul, e per­fect. Da­că e prea scur­tă (și mai mi­că), atunci sânul va ieși din su­ti­en și se va con­tu­ra ines­te­tic. Da­că e prea lun­gă (sau prea ma­re), va de­ran­ja în zo­na su­brațu­lui și se va for­ma un gol în par­tea din față.

Ve­ri­fi­că bre­te­le­le! O re­gu­lă spu­ne că la sâni ge­ne­roși es­te ne­voie de bre­te­le mai groa­se, ca­re să ofe­re su­sți­ne­re, pe când la sâni mai mici se poa­te și fă­ră bre­te­le. Ori­cum, bre­te­le­le tre­bu­ie ale­se și re­gla­te ast­fel încât să nu taie în pi­e­le, dar nici să nu ca­dă de pe umeri.

Ce poar­tă mi­re­a­sa pe sub ro­chia ei nu e tre­a­ba ni­mă­nui, de­cât strict a ei și a vi­i­to­ru­lui soț. Și to­tuși, tre­bu­ie vor­bit și des­pre asta, căci de­suu­ri­le sunt ese­nția­le pen­tru con­for­tul și sta­rea de bi­ne a mi­re­sei, dar și pen­tru fe­lul în ca­re vi­ne ro­chia pe ea. TEXT: MA­RA WAGNER

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.