Făt-fru­mos rupt din soa­re

Beau Monde Mirese - - Sumar -

Chel­ner, încă un șpriț!

Să stai toa­tă noap­tea încor­se­tat în sa­cou es­te di­fi­cil, dar to­tuși nici să fii con­fun­dat cu chel­ne­rii în ves­tă de la pro­pria nun­tă nu e prea plă­cut, nu-i așa? Da­că nu ești ge­nul „toa­tă zi­ua la pa­tru ace“și pre­feri sti­lul le­jer, fă­ră sa­cou, opte­a­ză pen­tru o ves­tă în to­nuri de ver­de, al­bas­tru la­van­dă sau por­to­ca­liu pal și evi­tă-le pe ce­le ne­gre sau roșii, spe­ci­fi­ce per­so­na­lu­lui res­tau­ran­tu­lui. Ale­ge-ți un ac­ce­so­riu in­te­re­sant, ca­re să înve­se­le­as­că ți­nu­ta și să te scoa­tă din ba­nal.

Sor­co­va ve­se­la

Îți pla­ce să com­bini, să po­tri­vești și să fii di­fe­rit, dar nu ui­ta că un mi­re tre­bu­ie în pri­mul rând să ra­di­e­ze stil și ele­ga­nță. O ți­nu­tă încăr­ca­tă ca­re epa­te­a­ză es­te aglo­me­ra­tă și de prost gust. Nu ale­ge tex­turi prea di­fe­ri­te și ac­ce­so­rii din toa­te cu­lo­ri­le cur­cu­beu­lui, pe mo­tiv că ți­nu­ta pa­re prea mo­no­to­nă. Com­bi­nă cu­lori, dar nu mai mult de trei sau cel mult pa­tru în ace­lași timp! Ca pro­po­rții, pro­cen­tul ma­jo­ri­tar tre­bu­ie să fie al cu­lo­rii neu­tre și doar cra­va­ta, ba­tis­ta și, even­tual, dun­gu­lițe­le de pe că­mașă pot fi în nua­nțe pu­ter­ni­ce. Ave­ai în min­te un cos­tum mov din bro­cart? Ui­tă-l! Atunci când nu știi să fii in­te­re­sant, dar îți do­rești, e mai bi­ne să ră­mâi în li­mi­te­le cla­si­ce sau să ape­le­zi la un con­si­li­er de ima­gi­ne, mai ales pen­tru zi­ua cea ma­re. În fi­nal, e o ches­ti­u­ne de echi­li­bru: nici prea-prea, nici foar­te-foar­te, nici prea șters, nici mai co­lo­rawt de­cât un păun.

Nu te pi­er­de în de­cor

Es­te in­di­cat să exis­te o te­mă co­lo­ris­ti­că a nu­nții, însă asta nu înse­am­nă să îți asor­te­zi cos­tu­mul și toa­te ac­ce­so­ri­i­le cu ace­as­tă te­mă. Es­te su­fi­ci­ent să fii din ace­lași film cu mi­re­a­sa, în sen­sul că sti­lu­ri­le voas­tre tre­bu­ie să fie pe ace­e­ași lun­gi­me de un­dă: da­că ro­chia mi­re­sei es­te ro­man­ti­că, și cos­tu­mul mi­re­lui va avea o no­tă de ro­man­tism, de ase­me­nea.

Po­tri­vi­re la ex­tre­mă!

Să asor­te­zi cra­va­ta și ba­tis­ta la bu­che­tul mi­re­sei es­te un alt ar­ti­fi­ciu pen­tru un ast­fel de eveni­ment, ca­re te obo­sește vi­zual. Da­că ea poar­tă o cu­loa­re pu­ter­ni­că, fă tot po­si­bi­lul să nu re­peți acea cu­loa­re în pro­pria ți­nu­tă. Es­te la fel de de­ran­jant ca și obi­cei­ul de a-ți asor­ta cu­re­aua de la ce­as cu ci­o­ra­pii sau cu tal­pa de la pan­to­fi și ra­ma de la oche­lari cu ac­cen­te­le de pe ba­tis­ta de la pi­ept. Vei ară­ta că te stră­du­i­ești prea mult. Nu îți re­co­man­dăm să asor­te­zi nici mă­car ba­tis­ta de bu­zu­nar la cra­va­tă! Adau­gă mai de­gra­bă o ba­tis­tă al­bă, împă­tu­ri­tă cu gri­jă, și ți­nu­ta e com­ple­tă. Exis­tă se­turi for­ma­te din cra­va­tă, ba­tis­tă și bu­toni. Fu­gi de ele: cra­va­ta și ba­tis­ta sau pa­pi­o­nul și ba­tis­ta nu ar tre­bui să fie ni­ci­o­da­tă achi­zi­ţi­o­na­te la set, fi­in­dcă nu tre­bu­ie pur­ta­te ni­ci­o­da­tă împreu­nă da­că sunt con­fec­ţi­o­na­te din ace­lași ma­te­rial și au ace­lași mo­del de im­pri­meu. Aces­te se­turi de­no­tă lip­să de cre­a­ti­vi­ta­te. Le­gat de șo­se­te, poar­tă o pe­re­che închi­să la cu­loa­re, în ton cu pan­ta­lo­nii.

Pa­pi­oa­ne­le de ga­ta vs self tie

Pa­pi­oa­ne­le ca­re se cum­pă­ră cu nod ga­ta fă­cut (ce­le pe ban­dă eles­ti­că, da!), cu tot fe­lul de im­pri­meuri sau, mai rău, ca o pa­tă de cu­loa­re în ton cu bu­che­tul mi­re­sei, pur­ta­te la ori­ce tip de că­mașă și la ori­ce fel de cos­tum par niște ju­că­rii pen­tru co­pii! Pen­tru o ți­nu­tă cum es­te cea de nun­tă, evi­dent vei op­ta pen­tru un pa­pi­on din mă­ta­se, self tie, fi­in­dcă întot­de­au­na de­no­tă ele­ga­nță și es­te un semn bun când mi­re­le știe să le­ge un pa­pi­on. Ca re­gu­lă de ba­ză, că­mașa tre­bu­ie să ai­bă gu­le­rul po­tri­vit pen­tru ac­ce­so­ri­za­rea cu un pa­pi­on, ast­fel încât pa­pi­o­nul să se va­dă și să ara­te cât mai bi­ne. Inva­zia de pa­pi­oa­ne din ul­ti­ma vre­me are însă și o la­tu­ră po­zi­ti­vă: se­xul mas­cu­lin a re­nu­nțat trep­tat la ace­le cra­va­te exa­ge­rat de îngus­te sau pri­mi­te în dar pe vre­mea când toa­tă lu­mea nu ofe­rea de­cât cra­va­te băr­bați­lor de zi­ua lor.

Că­mașa cu mâne­că scur­tă

Un alt obi­ect ves­ti­men­tar des­ti­nat ex­clu­siv co­pi­i­lor! Da­că ai mai mult de ze­ce ani, o ast­fel de că­mașă nu își are lo­cul în gar­de­ro­ba ta, cu atât mai puțin în zi­ua în ca­re te însori. Și da­că tot vor­bim des­pre că­măși, nu îți pu­ne în zi­ua nu­nții o că­mașă cu gu­ler but­ton-down (mo­de­lul ace­la cu gu­le­rul prins în nas­turi), ca­re se poar­tă nu­mai la ți­nu­te ca­sual. Ace­e­ași in­ter­di­cție și pen­tru că­măși­le pur­ta­te pes­te pan­ta­loni, asta da­că nu te însori un­de­va pe o pla­jă! Ca re­gu­lă ge­ne­ral va­la­bi­lă, ma­nșe­te­le că­mășii tre­bu­ie să se între­va­dă 1-1,5 cm de sub mâne­ci­le hai­nei. Și da­că tot vor­bim des­pre lun­gi­mi, cea a pan­ta­lo­ni­lor nu tre­bu­ie să fie sub căl­câi și nici dea­su­pra glez­nei, iar cra­va­ta tre­bu­ie re­gla­tă ast­fel încât să aco­pe­re cu 1-1,5 cm cu­re­aua de la pan­ta­loni.

Black tie se poar­tă doar se­a­ra

Și cum la noi nu­nți­le încep în mi­e­zul zi­lei (ve­zi ce­re­mo­nia re­li­gi­oa­să) și se ajun­ge la res­tau­rant abia se­a­ra, mai bi­ne ale­gi un cos­tum de­cât smo­ching (ca­re es­te o ți­nu­tă ex­clu­siv de se­a­ră). Re­ve­re­le sa­ti­na­te/lu­ci­oa­se ale smo­chin­gu­lui vor ară­ta ines­te­tic la lu­mi­na soa­re­lui, așa că va tre­bui să ai un alt cos­tum de zi da­că nu vrei să ga­fe­zi din punct de ve­de­re ves­ti­men­tar.

Evi­tă cos­tu­me­le lu­ci­oa­se

Cu si­gu­ra­nță ai avut oca­zia să ve­zi miri îmbră­cați în cos­tu­me de nun­tă re­a­li­za­te din ma­te­ria­le lu­ci­oa­se, ca­re con­cu­rau cu pi­e­tre­le stră­lu­ci­toa­re de pe ro­chia mi­re­sei. Evi­tă pe cât po­si­bil aces­te cos­tu­me: nu sunt ce­le mai ra­fi­na­te și nici nu avan­ta­je­a­ză ori­ce si­lue­tă! Uni­cul lu­ciu cu ca­re mer­gi la si­gur la un cos­tum de ce­re­mo­nie es­te cel dat de o sto­fă din mo­hair – ace­as­ta are un lu­ciu na­tu­ral, plă­cut, iar ori­ce altce­va pa­re ief­tin. Tot la kit­sch intră și bro­car­tu­ri­le lu­ci­oa­se sau in­se­rți­i­le au­rii ori ar­gin­tii, re­din­go­te­le (ca­re sunt to­tal ieși­te din trend), cos­tu­me­le al­be asor­ta­te cu pan­to­fi al­bi (asta da­că nu ești vreun ami­ral în flo­ta ame­ri­ca­nă). In­di­cat ar fi să ale­gi un cos­tum sim­plu, mo­no­cro­ma­tic, cu re­ve­re des­chi­se. Pan­to­fii ne­gri (cu cât mai puți­ne or­na­men­te), cu­re­aua ne­a­gră, că­mașa al­bă cu bu­toni și cra­va­ta cu im­pri­meu ge­o­me­tric dis­cret vor între­gi ima­gi­nea cu ca­re si­gur nu vei da greș!

Da, știm, ma­ga­zi­ne­le sunt pli­ne de tot fe­lul de cos­tu­me, că­măși, sa­co­uri, pan­ta­loni și alte ac­ce­so­rii re­co­man­da­te pen­tru ți­nu­ta mi­re­lui. Ce să ale­gi, cum să le com­bini și, mai ales, cum să eviți să arăți pe­ni­bil, din do­ri­nța de a le ară­ta in­vi­tați­lor cea mai bu­nă ver­si­u­ne a ta în zi­ua cea ma­re? Ia­tă ca­re sunt ce­le mai întâlni­te greșe­li pe ca­re să le eviți! TEXT: CRIS­TI­NA NI­CO­LAE

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.