Uni­vers ol­fac­tiv

Se­zo­nul cald re­a­du­ce în prim-plan com­po­ziți­i­le flo­ra­le, ca­re evo­că fe­mi­ni­ta­te și de­li­ca­tețe. Am in­ves­ti­gat, pen­tru ti­ne, ce­le mai po­pu­la­re in­gre­di­en­te și bu­che­te ol­fac­ti­ve ale mo­men­tu­lui.

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: MĂDĂLINA IO­NES­CU

Lu­mea par­fu­me­ri­ei se schim­bă con­stant, în pre­zent ese­nțe­le având un aer mult mai so­fis­ti­cat de­cât ce­le de acum 10 ani. Da­că în ul­ti­me­le do­uă-trei se­zoa­ne am vă­zut o in­flue­nță cla­ră veni­tă din­spre Ori­ent, res­pec­tând tra­diții și rețe­te stră­ve­chi, astă­zi cre­a­to­rii de ese­nțe s-au întors la flori, prin in­ter­me­di­ul că­ro­ra își do­resc să oma­gi­e­ze la ma­xi­mum fe­mi­ni­ta­tea. Chiar și ge­ne­rația mil­le­nials are pro­pria lu­me de par­fu­muri flo­ra­le, cu in­gre­di­en­te îndrăz­nețe, so­la­re, di­na­mi­ce. În ace­lași timp, di­so­na­nța zi/ se­a­ră nu mai es­te la fel de pro­nu­nța­tă, com­po­ziți­i­le com­ple­tând o anu­mi­tă sta­re de spirit sau o anu­mi­tă per­so­na­li­ta­te.

Dar ca­re sunt ce­le mai fo­lo­si­te ese­nțe flo­ra­le? Ei bi­ne, tu­be­ro­za es­te acor­dul flo­ral cel mai des întâlnit atât în par­fu­mu­ri­le de­ja lan­sa­te, cât și în sur­pri­ze­le ol­fac­ti­ve ca­re ți se pre­gă­tesc pen­tru se­zo­nul vi­i­tor. Și cum­va es­te de înțe­les: tu­be­ro­za are un mi­ros ati­pic pen­tru o sim­plă floa­re, fi­ind su­cu­len­tă, îndrăz­neață, dul­ce și pu­ter­ni­că. A do­ua ca­te­go­rie es­te una ce­va mai lar­gă, fi­ind ocu­pa­tă de sub­sta­nțe­le so­la­re. Flori al­be, ci­tri­ce ze­moa­se, to­nuri ușor bal­sa­mi­ce sunt câte­va din­tre in­fu­zi­i­le ma­ni­pu­la­te per­fect pen­tru a obți­ne com­po­ziții ca­re să su­sți­nă flo­ra­li­ta­tea so­la­ră. Apoi, tran­da­fi­rul nu va avea ni­ci­o­da­tă da­tă de ex­pi­ra­re în ma­te­rie de par­fu­me­rie, in­di­fe­rent de zo­na în ca­re es­te cres­cut sau din ca­re es­te ex­tras, căci re­pre­zin­tă eter­na de­cla­rație de dra­gos­te sau odă adu­să fe­mi­ni­tății ab­so­lu­te. Ca punct su­prem de re­fe­ri­nță, re­gă­sim și in­ten­si­ta­tea no­te­lor ver­zi, ca de pă­du­re, ca­re cre­e­a­ză o bri­ză fresh asu­pra pi­e­lii. Arbo­re­le de wis­te­ria ocu­pă și el un loc im­por­tant în se­le­cția par­fu­ma­tă a mo­men­tu­lui, re­gă­sin­du-i lu­mi­no­zi­ta­tea în par­fu­mu­ri­le in­spi­ra­te de gră­di­ni­le lon­do­ne­ze. O altă floa­re ca­re tro­nea­ză în ale­ge­ri­le ma­eștri­lor par­fu­mi­eri es­te ia­so­mia (mai exact, ia­so­mia Sam­bac) cu al său par­fum de­li­cat, proas­păt și lu­mi­nos, ce sim­bo­li­ze­a­ză fru­mu­sețea ab­so­lu­tă și dra­gos­tea.

2017/18 es­te, de altfel, se­zo­nul în ca­re com­pu­ne­rea aro­me­lor a năs­cut nu­me noi – și nu mă re­fer aici la nu­me de par­fu­muri, ci la nu­me de in­gre­di­en­te. Cum com­bi­nați­i­le efer­ves­cen­te și con­tras­tan­te sunt la ma­re mo­dă, se nasc sub­sta­nțe din mi­xuri ecla­tan­te. Și o să-ți dau nu­mai do­uă exem­ple: pen­tru Bloom de la Gucci, s-a năs­cut Ran­goon Cre­e­per, o plan­tă des­co­pe­ri­tă în India de

Sud, ca­rac­te­ri­za­tă prin ver­sa­ti­li­ta­te (ace­as­ta își schim­bă cu­loa­rea trep­tat, din alb în roz, pen­tru ca, mai târziu, atunci când înflo­rește, să de­vi­nă roșie; la fel se întâmplă și cu par­fu­mul aces­teia, ca­re evo­lue­a­ză pe par­curs), iar pen­tru Girl of Now de la Elie Saab, s-a cre­at Ormond, ca­re se tra­du­ce prin­tr-o aso­ci­e­re de ia­so­mie al­bă cu mag­no­lie, cașme­ran, boa­be de ton­ka și lap­te de mig­da­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.