În ton cu ten­di­nțe­le

Pa­tru ma­chia­je des­prin­se de pe cat­walk, pa­tru ten­di­nțe ma­jo­re în ma­chia­jul bri­dal și nu­me­roa­se pro­du­se și tru­curi ex­per­te tip get the look. Le gă­sești pe toa­te aici!

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: MĂDĂLINA IO­NES­CU

Au na­tu­rel

Unul din­tre ma­chia­je­le-vedetă ale se­zo­nu­lui de pri­mă­va­ră-va­ră 2018 scoa­te în evi­de­nță fru­mu­sețea na­tu­ra­lă a chi­pu­lui, ba­zându-se pe in­ten­si­tăți ra­di­oa­se și uni­for­mi­za­re ma­xi­mă pen­tru a încăl­zi tră­să­tu­ri­le. Da­că îți do­rești un look de­li­cat, grați­os, în zi­ua cea ma­re, in­spi­ră-te din pre­zen­ta­rea Bal­main, aco­lo un­de te­nul a pur­tat sem­nă­tu­ra lu­mi­no­zi­tății. Cre­e­a­ză o ba­ză dis­cre­tă, for­ma­tă din­tr-un pri­mer și un fond de ten sau BB Cre­am cu for­mu­lă le­je­ră, apoi ape­le­a­ză la pro­pri­e­tăți­le unui ilu­mi­na­tor li­chid sau la ce­le ale unei pu­dre ilu­mi­na­toa­re. Apli­că for­mu­la în punc­te-cheie ale feței, cum ar fi cen­trul fru­nții, osa­tu­ra po­meți­lor, pun­tea na­su­lui, arca­de­le și Arcul lui Cu­pi­don. La fi­nal, fi­ni­se­a­ză to­tul fie cu o pu­dră li­be­ră, fie cu un spray de fi­xa­re a ma­chia­ju­lui, îmbra­că ge­ne­le într-un strat fin de mas­ca­ra și învă­lu­ie bu­ze­le în cel mai es­tom­pat ruj tran­da­fi­riu pe ca­re îl ai în port­fard!co­rec­tur

Li­nii ima­cu­la­te

Dun­gi­le gra­fi­ce se bu­cu­ră de un re­vi­val sen­zați­o­nal se­zo­nul aces­ta, pen­tru ma­chia­jul tip bri­dal ne­grul cla­sic fi­ind înlo­cu­it cu suc­ces de alb. O bu­nă sur­să de in­spi­rație în acest sens es­te loo­kul din show-ul Lau­ra Bia­gi­ot­ti, pen­tru ca­re s-a re­a­li­zat un ma­ke-up în stil cat-eye ex­trem, pen­tru o ilu­mi­na­re ma­si­vă a pri­vi­rii. Du­pă ce ai pic­tat chi­pul în tușe cât mai na­tu­ra­le, neu­tre, apli­că o ba­ză de ma­chiaj pe ple­oa­pe (ca să fii si­gu­ră că tex­tu­ra nu mi­gre­a­ză), apoi con­tu­re­a­ză ple­oa­pe­le mo­bi­le în cel mai pu­ter­nic tuș sau crei­on alb pe ca­re îl deții, luând în cal­cul și li­nia con­junc­ti­vă. Con­fe­ră un efect hip­no­ti­zant pri­vi­rii prin apli­ca­rea unui strat ge­ne­ros de mas­ca­ra ne­a­gră pe ge­ne. Pen­tru un ma­chiaj 100% în ten­di­nțe, la­să sprânce­ne­le și bu­ze­le li­be­re.

 Ilu­mi­na­tor li­chid Cus­tom Stro­bing

Drop, Lan­côme, 155 lei

 Fond de ten Fa­ce Fa­bric, Gi­or­gio

Armani Be­au­ty, 218 lei (Do­u­glas Bă­neasa

Shop­ping Ci­ty și Do­u­glas Mall Vi­tan)

 Cre­mă BB Stick, FPS 10, Col­lis­tar, preț la ce­re­re  Pu­dră li­be­ră Hya­lu­ro­nic Hy­dra-pow­der, By Ter­ry, 215 lei (Do­u­glas și Ma­di­son ab­so­lu­te be­au­ty) 2 1 3 4

 Anti­ce­ar­căn All Ni­ghter Full-co­ve­ra­ge, Ur­ban De­cay, 115 lei (Sep­ho­ra)

 Tuș Mat­te Ink, May­bel­li­ne New York, 41 lei  Tuș Aqua XL Ink Li­ner, Ma­ke Up

For Ever, 99 lei (Sep­ho­ra)

 Pu­dră de fi­xa­re Under Eye Set­ting Pow­der, Bec­ca, 117 lei (Sep­ho­ra) 1 2 3 4

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.