Efec­te spe­cia­le

Oda­tă cu veni­rea se­zo­nu­lui cald îți pro­pu­nem să te pre­gă­tești pen­tru cea mai im­por­tan­tă zi din viața ta prin­tr-un răs­făț com­plet, ca­re nu doar că-ți va înfru­mu­seța chi­pul, dar îți va oferi și o ex­pe­ri­e­nță sen­zo­ria­lă ine­di­tă.

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: MĂDĂLINA IO­NES­CU

Du­pă ce te­nul tău s-a lup­tat zi de zi cu ca­pri­ci­i­le vre­mii fri­gu­roa­se, acum tre­bu­ie să pri­me­as­că un boost spon­tan de re­ge­ne­ra­re, re­pa­ra­re și hi­dra­ta­re. Pen­tru că în tim­pul ier­nii mi­cro­cir­cu­lația cu­ta­na­tă are un ritm mai alert, fi­ind mo­dul na­tu­ral al pi­e­lii de a se apă­ra de efec­te­le ne­ga­ti­ve, pro­ce­sul de înnoi­re ce­lu­la­ră es­te mai lent. De aici as­pec­tul us­cat, as­pru și mai puțin elas­tic al epi­der­mei. Ce es­te de fă­cut, mai ales da­că zi­ua nu­nții ta­le se apro­pie cu pași re­pe­zi? Ei bi­ne, du­ble­a­ză pro­pri­e­tăți­le tra­ta­men­te­lor, se­ru­mu­ri­lor și cre­me­lor pe ca­re le fo­lo­sești aca­să cu be­ne­fi­ci­i­le unui tra­ta­ment fa­cial efec­tuat de că­tre un te­ra­peut ex­pert.

Din fe­ri­ci­re, la acest ca­pi­tol ofer­ta es­te foar­te lar­gă, deci ai de un­de ale­ge. Noi îți pre­zen­tăm pa­tru pro­ce­duri-hit, per­fec­te de încer­cat în ace­as­tă pri­mă­va­ră.

Lif­ting non-in­va­ziv

O alter­na­ti­vă excelentă pen­tru fe­mei­le ca­re își do­resc o înti­ne­ri­re vi­zi­bi­lă a chi­pu­lui, lif­tin­gul non-in­va­ziv sculp­te­a­ză fața, eli­mi­nând gră­si­mea de sub băr­bie sau din alte zo­ne izo­la­te se­lec­ta­te, pen­tru a-i re­fa­ce con­tu­rul. La Avra Aes­tet­hic Insti­tu­te

(str. Pa­ris 61A), poți încer­ca Eli­xis Eli­te pen­tru re­ju­vena­rea feței și a gâtu­lui, pro­ce­du­ră ce uti­li­ze­a­ză pu­te­rea com­bi­na­tă a un­de­lor de ra­di­o­frec­vență și a ul­tra­su­ne­te­lor, fă­ră a fi ne­voie de anes­te­zie și fă­ră a ve­ni la pa­chet cu vreo du­re­re. Apa­ra­tul es­te pre­vă­zut cu un apli­ca­tor spe­cial pen­tru ten, de­sig­nul său fi­ind per­fect pen­tru a vi­za și

zo­ne mai sen­si­bi­le, pre­cum ochii sau gu­ra și chiar de­col­teul. Re­zul­ta­te­le sunt vi­zi­bi­le încă de la pri­ma șe­di­nță și se tra­duc prin ate­nua­rea li­ni­i­lor de ex­pre­sie, re­de­fi­ni­rea con­tu­ru­lui feței, îmbu­nă­tăți­rea tex­tu­rii pi­e­lii și es­tom­pa­rea li­ni­i­lor fi­ne. Însă cel mai ma­re avan­taj pe ca­re îl pre­zin­tă es­te ca­pa­ci­ta­tea teh­no­lo­gi­ei de ul­ti­mă ge­ne­rație de a uti­li­za un­de­le de ra­di­o­frec­vență în mod cen­tra­li­zat, la adânci­mi di­fe­ri­te, cu o com­bi­nație ide­a­lă de căl­du­ră și ră­ci­re.

Hi­dra­ta­re la su­per­la­tiv

Da­că te su­pă­ră lip­sa apei din țe­su­turi, adi­că des­hi­dra­ta­rea (ate­nție, un ten des­hi­dra­tat nu es­te echi­va­len­tul unui ten us­cat, ca­re es­te ca­rac­te­ri­zat de lip­sa li­pi­de­lor), îți re­co­man­dăm să treci pra­gul cen­tru­lui THAICO SPA (str. Intra­rea Se­vas­to­pol 1) și să te bu­curi de o in­fu­zie de pros­peți­me, prin­tr-o te­ra­pie Dr. Kle­an­tho­us. Prin­ci­pi­ul ca­re se află la ba­za unei ast­fel de pro­ce­duri por­nește de la îmbu­nă­tăți­rea con­ti­nuă a struc­tu­rii pi­e­lii prin mo­le­cu­le­le de su­port ce­lu­lar. Te­nul des­hi­dra­tat are ne­voie așa­dar de o pu­ri­fi­ca­re pro­fun­dă, ast­fel încât să-și re­câști­ge ca­pa­ci­ta­tea de păs­tra­re a hi­dra­tă­rii. Ultra­su­ne­te­le sunt și în ca­zul de față ele­men­te­le-cheie du­pă ca­re fun­cți­o­nea­ză ino­vația fa­cia­lă. Aces­tea pu­ri­fi­că spați­i­le in­ter­ce­lu­la­re, în timp ce mo­le­cu­le­le pro­du­se con­tri­bu­ie la re­ac­ti­va­rea me­ca­nis­me­lor de re­ge­ne­ra­re a tu­tu­ror stra­tu­ri­lor pi­e­lii.

Do­za ide­a­lă de oxi­gen

Deși oxi­da­rea es­te un pro­ces na­tu­ral și vi­tal, cu toa­te aces­tea sunt ce­lu­le ca­re se de­te­ri­o­re­a­ză și se tran­sfor­mă în ra­di­ca­li li­beri, ace­le par­ti­cu­le mo­le­cu­la­re in­sta­bi­le ce pot de­cla­nșa in­sta­bi­li­ta­tea mo­le­cu­la­ră în cas­ca­dă. Cu alte cu­vin­te, da­că te pri­vești în oglin­dă și ob­ser­vi ri­duri adânci­te, pe­te și elas­ti­ci­ta­te scă­zu­tă, înse­am­nă că ești vic­ti­ma stre­su­lui oxi­da­tiv. Și aici in­ter­vi­ne, în fa­voa­rea ta, o te­ra­pie Intra­ceu­ti­cals, un sis­tem re­vo­luți­o­nar, non-in­va­ziv, ca­re înlo­cu­i­ește tra­diți­o­na­le­le in­je­cții cu acid hia­lu­ro­nic. Altfel spus, cu aju­to­rul unui apa­rat pe ba­ză de oxi­gen hi­per­ba­ric, la cli­ni­ca Del­mar MEDSPA (Șo­se­aua Nor­du­lui 82-92), ex­per­tul reușește să in­tro­du­că în stra­tu­ri­le in­fe­ri­oa­re ale epi­der­mei și în derm sub­sta­nțe be­ne­fi­ce, pre­cum acid hia­lu­ro­nic, vi­ta­mi­ne­le A, C și E și an­ti­o­xi­da­nți. Da­to­ri­tă si­ner­gi­ei op­ti­me între oxi­gen și aces­te in­gre­di­en­te ac­ti­ve, apa­ra­tul poa­te lua for­ma unui ade­vă­rat re­vi­ta­li­zant al fun­cți­i­lor vi­ta­le ale pi­e­lii.

Lu­xul su­prem

Pe lângă pa­che­te­le tra­diți­o­na­le de­di­ca­te mi­re­se­lor la Shi­sei­do SPA (str. Jan­dar­me­ri­ei 14A), în ca­drul Ste­ja­rii Co­un­try Club te poți lă­sa pe mâna ex­pe­rți­lor cu pre­gă­ti­re ja­po­ne­ză pen­tru o ex­pe­ri­e­nță de­să­vârși­tă. Tra­ta­men­tul Fa­cial Yu­ta­ka ac­ti­ve­a­ză toa­te si­mțu­ri­le și îngri­jește pro­fund pi­e­lea prin fo­lo­si­rea pro­du­se­lor din ga­ma Fu­tu­re So­lu­ti­on LX de la Shi­sei­do, cea mai avan­sa­tă co­le­cție de skin­ca­re a bran­du­lui. Te­ra­pia te li­niștește chiar din pri­me­le mo­men­te, grație am­bia­nței mu­zi­ca­le re­la­xan­te, adi­e­rii par­fu­mu­lui dis­cret al for­mu­le­lor uti­li­za­te și ma­sa­ju­lui te­ra­peu­tu­lui - ca­re uti­li­ze­a­ză po­rțe­la­nul fin. To­tul înce­pe cu o cu­răța­re pro­fun­dă a chi­pu­lui, con­ti­nuând cu apli­ca­rea unei măști și pu­te­rea sa de acți­u­ne de 10-15 mi­nu­te, pen­tru ca la fi­nal chi­pul să-ți fie învă­lu­it în tex­tu­ri­le de­li­ca­te ale se­ru­mu­ri­lor, tra­ta­men­te­lor și cre­me­lor, atât pen­tru față, cât și pen­tru ochi, exis­ten­te în ga­mă.

Avra Aes­tet­hic Insti­tu­te

THAICO SPA

Shi­sei­do SPA

Del­mar MEDSPA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.