Mi­turi des­pre se­xul ma­ri­tal

Se­xul e unul din­tre ace­le lu­cruri ca­re tre­bu­ie să me­ar­gă bi­ne într-o căs­ni­cie pen­tru ca ace­as­ta să du­re­ze. O căs­ni­cie nu se ba­ze­a­ză doar pe sex, ci pe o mul­ţi­me de alte lu­cruri ca­re ţin de com­pa­ti­bi­li­ta­tea par­te­ne­ri­lor, dar re­a­li­ta­tea es­te că, da­că se­xul

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: LAUFRA FRUNZĂ

1 Băr­ba­tul nu se re­fu­ză ni­ci­o­da­tă.

Ba băr­ba­tul se re­fu­ză şi înain­te şi du­pă căs­ni­cie şi când vre­ţi voi. Se­xul se fa­ce doar cu acor­dul am­bi­lor par­te­neri, iar da­că nu vrei să faci sex, ai drep­tul să re­fu­zi. Da­că vrei, po­ţi să oferi şi un mo­tiv, dar nu eş­ti obli­ga­tă să-ţi jus­ti­fici ale­ge­rea. Da-ul de la pri­mă­rie nu de­vi­ne un da per­ma­nent la toa­te so­li­ci­tă­ri­le par­te­ne­ru­lui.

Fe­lul în ca­re par­te­ne­rul ac­cep­tă re­fu­zul poa­te fi un ade­vă­rat test al re­la­ţi­ei. În ge­ne­ral, ma­jo­ri­ta­tea băr­ba­ţi­lor se întorc pe par­tea ce­a­lal­tă, bo­sum­fla­ţi, dar nu vor fa­ce o dra­mă din asta. Da­că, to­tu­şi, par­te­ne­rul tău nu vor­beş­te cu ti­ne a do­ua zi, se răz­bu­nă flir­tând cu altci­ne­va sau înce­ar­că di­ver­se teh­nici co­er­ci­ti­ve, es­te un semn clar că tre­bu­ie să re­e­va­lue­zi re­la­ţia în ca­re te gă­seş­ti.

2 Ru­ti­na omoa­ră căs­ni­cia.

Ba chiar ru­ti­na nu omoa­ră pe ni­meni şi cu atât mai pu­ţin o căs­ni­cie, atât timp cât am­bii par­te­neri se simt con­for­ta­bil în ace­as­tă ru­ti­nă. Abia în mo­men­tul în ca­re unul sau am­bii par­te­neri îşi expri­mă ne­mul­ţu­mi­ri­le le­ga­te de ru­ti­nă, lu­cru­ri­le tre­bu­ie îndru­ma­te în altă di­rec­ţie. Co­mu­ni­ca­rea es­te cheia. Nu lă­sa­ţi lu­cru­ri­le să de­ge­ne­re­ze, pen­tru că, de obi­cei, mi­ci­le ne­mul­ţu­miri ne­ex­pri­ma­te la timp ajung să du­că la con­flic­te mai gra­ve ca­re pot clă­ti­na se­ri­os re­la­ţia din­tre par­te­neri.

3 Se­xul o să fie me­reu ne­mai­po­me­nit.

Poa­te că re­vis­te­le şi si­te-uri­le pen­tru fe­mei îţi spun că se­xul ma­ri­tal o să fie me­reu ne­mai­po­me­nit, dar re­a­li­ta­tea e că în ori­ce cu­plu apar şi mo­men­te în ca­re se­xul „scârţâie“. Sunt o mul­ţi­me de mo­ti­ve ca­re pot du­ce la acest lu­cru: lip­sa de in­ti­mi­ta­te, obo­se­a­la, gri­ji­le fi­nan­cia­re, pro­ble­me de sănătate, mo­di­fi­cări în greu­ta­tea sau as­pec­tul par­te­ne­ri­lor, schim­bări de men­ta­li­ta­te (unul din­tre par­te­neri de­vi­ne foar­te re­li­gi­os, de exem­plu). Atât timp cât exis­tă iu­bi­re şi înţe­le­ge­re şi lu­cru­ri­le ca­re v-au unit de la înce­put sunt tot aco­lo, pro­ble­me­le se pot re­zol­va co­mu­ni­când sau ape­lând la aju­tor spe­cia­li­zat (psi­ho­log, me­dic, te­ra­peut de cu­plu).

4 N-o să mai ai timp sau chef de sex du­pă apa­ri­ţia co­pi­i­lor.

Fi­e­ca­re per­soa­nă e di­fe­ri­tă şi, atunci când îţi eva­lue­zi pro­pria căs­ni­cie, nu ui­ta că nu tre­bu­ie să te com­pari ni­ci­o­da­tă cu altci­ne­va. Sunt gra­vi­de ca­re au un ape­tit se­xual cres­cut şi sunt gra­vi­de ca­re nici nu vor să au­dă de aşa ce­va, între gre­ţu­ri­le ma­ti­na­le, ar­su­ri­le la sto­mac, du­re­ri­le de di­ver­se ti­puri şi alte ne­plă­ceri le­ga­te de sar­ci­nă. Du­pă ce apa­re co­pi­lul, urme­a­ză nop­ţi­le ne­dor­mi­te, pe­ri­oa­da de alăp­ta­re, re­cu­pe­ra­rea de du­pă naş­te­re şi aten­ţia spo­ri­tă acor­da­tă be­be­lu­şu­lui. Atât timp cât ma­ma şi ta­ta sunt o echi­pă, nu ar tre­bui să apa­ră ni­ci­un fel de pro­ble­me le­ga­te de ab­sen­ţa tem­po­ra­ră a se­xu­lui.

Acor­dă-ţi timp să te re­faci psi­hic şi fi­zic! Da­că par­te­ne­rul te gră­beş­te sau te pre­se­a­ză în ori­ce fel, ex­pli­că-i cu blânde­ţe că nu te sim­ţi pre­gă­ti­tă nici emo­ţi­o­nal, nici fi­zic pen­tru a re­lua re­la­ţia se­xua­lă. Unii băr­ba­ţi nu vor să fie in­sis­ten­ţi în mod in­ten­ţi­o­nat, însă e po­si­bilw ca ei să nu înţe­le­a­gă cu ade­vă­rat cât de so­li­ci­tan­tă es­te o sar­ci­nă şi o naş­te­re pen­tru cor­pul unei fe­mei.

Însă asta nu înse­am­nă că nu tre­bu­ie să-i mai acor­zi aten­ţie so­ţu­lui de­loc. Ori­cât de greu ar fi şi ori­cât de ten­ta­tă ai fi să-ţi pe­treci fi­e­ca­re cli­pă cu co­pi­lul, înce­ar­că să cre­e­zi un alt tip de in­ti­mi­ta­te între ti­ne şi par­te­ner, până când te vei sim­ţi din nou pre­gă­ti­tă pen­tru a fa­ce sex. Ţi­ne­ţi­vă în bra­ţe, ui­ta­ţi-vă la un film, lua­ţi ci­na împreu­nă la ace­e­a­şi ma­să şi sta­ţi de vor­bă mult, iar in­ti­mi­ta­tea se­xua­lă va ve­ni de la si­ne, în timp.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.