20 de pași pen­tru eco­no­mie la bu­get

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: IOA­NA STĂNCESCU

Când vor­bim des­pre nun­tă, doar dra­gos­tea es­te ne­măr­gi­ni­tă, nu și bu­ge­tul. To­tuși, nu es­te ne­voie să sa­cri­fici pe alta­rul eco­no­mi­i­lor nici ro­chia cu trenă la ca­re vi­se­zi încă din co­pi­lă­rie și nici tor­tul cu eta­je de­co­rat cu flori din ma­rți­pan pen­tru ca­re te vor in­vi­dia pri­e­te­ne­le. Chiar da­că to­tul în viață are un preț, noi sun­tem aici ca să te învățăm cum să-l obții pe cel mai mic. Ale­ge din ur­mă­toa­re­le tăi­eri de cos­turi și ve­zi ca­re ți se po­tri­vește mai bi­ne!

1 Pri­mul pas - șter­geți de pe lis­tă tot ce­ea ce es­te su­per­flu. Așa­dar, înain­te să co­man­dați fântâna de ci­o­co­la­tă și poar­ta din ba­loa­ne, între­bați-vă da­că aveți cu ade­vă­rat ne­voie de așa ce­va. Cum răs­pun­sul va fi, în ge­ne­ral, unul ne­ga­tiv, pu­teți spu­ne că ați eco­no­mi­sit de­ja pri­mii bani.

2

Si­gur că ide­al es­te să ape­lați la ser­vi­ci­i­le unui pro­fe­si­o­nist ca­re să se ocu­pe de or­ga­ni­za­rea nu­nții. Dar oa­re nu exis­tă ni­meni

în an­tu­ra­jul vos­tru ca­pa­bil să vă dea o mână de aju­tor? Ia gândiți-vă bi­ne. Da­că voi nu cu­noașteți, poa­te știu pri­e­te­nii. Iar la o adi­că, pu­teți ori­când între­ba pe Fa­ce­book. Si­gur se va gă­si o so­luție.

3

Re­du­ceți nu­mă­rul de in­vi­tați – mai bi­ne puțin și bun, de­cât mult și prost. O nun­tă în cerc res­trâns, în com­pa­nia ce­lor cu ade­vă­rat apro­piați, vă va per­mi­te să vă răs­fățați oas­peții mult mai bi­ne de­cât da­că veți fi co­pleșiți de nu­mă­rul lor.

4 Da­că bu­ge­tul vă es­te de­pășit de cos­tu­ri­le cu un res­tau­rant, o idee ar fi să or­ga­ni­zați pe­tre­ce­rea în aer li­ber, de exem­plu pe ma­lul mă­rii sau la ca­sa de la ța­ră a vreu­nui pri­e­ten. Oca­zie cu ca­re pu­teți înlo­cui cu suc­ces me­ni­ul tra­diți­o­nal cu un bu­fet sue­dez.

5

Chiar da­că bu­ge­tul es­te li­mi­tat, ar fi to­tuși ne­drept să le pu­neți pe ma­me, fie ele și soa­cre, să se apu­ce să gă­te­as­că pen­tru toți in­vi­tații de la nun­tă! To­tuși, nu e ne­voie să plă­tiți ser­vi­ci­i­le unui chef pen­tru a fi la înă­lți­me. Gândiți-vă să co­la­bo­rați cu o școa­lă de bu­că­tari. Pen­tru ei va fi o oca­zie să ara­te ce pot, iar pen­tru voi va fi o su­mă de bani pu­să de­o­par­te.

6

Spre de­o­se­bi­re de pă­ri­nții voștri, voi aveți no­ro­cul să dis­pu­neți de in­ter­net și deci de o su­me­de­nie de sur­se de in­spi­rație: fo­lo­siți-vă de aces­tea pen­tru a vă de­co­ra sin­guri sa­la în zi­ua nu­nții. Un­de mai pui că în acest fel veți avea con­tro­lul ab­so­lut asu­pra între­gu­lui de­cor. Și ce-și poa­te dori mai mult o mi­re­a­să de­cât să fa­că to­tul du­pă bu­nul ei plac?

7

Ale­geți să vă uniți des­ti­ne­le în afa­ra se­zo­nu­lui de nu­nți! Ma­jo­ri­ta­tea că­să­to­ri­i­lor au loc în lu­ni­le mai și sep­tem­brie. Ale­gând altă lu­nă, pu­teți obți­ne ta­ri­fe re­du­se din par­tea pres­ta­to­ri­lor de ser­vi­cii. Și încer­cați să nu vă că­să­to­riți sâmbă­ta. Es­te de de­par­te zi­ua cea mai cău­ta­tă și, deci, cea mai scum­pă.

8

Chiar da­că ma­ria­jul se do­rește a fi ro­man­tic, pen­tru un plus de eco­no­mii, fiți prag­ma­tici: tri­mi­teți-vă in­vi­tați­i­le pe e-mail. Nu înse­am­nă că tre­bu­ie să vă li­mi­tați la un text sec și anost. Dim­po­tri­vă, ca și în ca­zul de­co­rați­u­ni­lor, pu­teți să cre­ați pro­pri­i­le voas­tre in­vi­tații per­so­na­li­za­te, arun­când un ochi pe Yo­u­tu­be.

9

Știm că atunci când bu­ge­tul es­te de aus­te­ri­ta­te și sun­teți con­strânși să tăiați de pe lis­tă, de un sin­gur obi­ect nu con­ce­pi să te atin­gi: de ro­chia de mi­re­a­să. Cu toa­te aces­tea, gândește-te că până la ur­mă es­te vor­ba de o cos­tu­mație pen­tru o sin­gu­ră se­a­ră. Atât. Chiar me­ri­tă să fa­ceți un cre­dit pen­tru a o cum­pă­ra? Asta nu înse­am­nă că tre­bu­ie să te mu­lțu­mești cu una ief­ti­nă și ba­na­lă, ci doar să iei în cal­cul și va­rian­ta de a o închi­ria.

10

Sunt fru­moa­se, par­fu­ma­te și aduc un plus de cu­loa­re. E vor­ba de flori. În loc să co­man­dați aran­ja­men­te­le într-o flo­ră­rie, pu­teți să ape­lați la ser­vi­ci­i­le unui de­sig­ner flo­rist la înce­put de drum. Încă o da­tă, un stri­găt de aju­tor lan­sat pe rețe­le­le de so­cia­li­za­re se poa­te do­ve­di sal­va­tor. Da­că to­tuși prețul flo­ri­lor vă de­pășește po­si­bi­li­tăți­le, gândiți-vă să le înlo­cu­iți cu plan­te ver­zi. Sen­zația de pros­peți­me și de cu­loa­re se păs­tre­a­ză, dar bu­ge­tul va scă­dea cu si­gu­ra­nță. Da­că ți­neți to­tuși mo­rțiș la flori, vă su­ge­rez să le ale­geți pe ce­le de se­zon. Pu­teți să vă du­ceți să le cum­pă­rați din Piața de flori și apoi, cu aju­to­rul in­ter­ne­tu­lui, să re­a­li­zați sin­guri mici bu­che­te cu ca­re să or­nați me­se­le în zi­ua cea ma­re.

11

A avea fo­to­gra­fii fru­moa­se de la nun­tă nu înse­am­nă mu­sai să an­ga­jați un fotograf pro­fe­si­o­nist. Si­gur aveți prin­tre pri­e­teni cel puțin unul pa­si­o­nat de fo­to­gra­fie. Nu ră­mâne

de­cât să-l tre­ceți pe lis­ta de in­vi­tați și să-i pro­vo­cați ta­len­tul și cre­a­ti­vi­ta­tea.

12

Zi­ua nu­nții tre­bu­ie să fie în pri­mul rând des­pre iu­bi­re, nu des­pre os­păț. Nu vă sfi­iți să re­du­ceți can­ti­ta­tea de mânca­re. Un bu­fet cu ape­ri­ti­ve și sa­la­te, un altul cu tar­te să­ra­te și unul cu mi­ni­pră­ji­turi pot con­sti­tui o so­luție ono­ra­bi­lă pen­tru o re­ce­pție de nun­tă. Până la ur­mă, in­vi­tații nu vin să mă­nânce, ci să vă fie ală­turi la înce­put de drum.

13

Chiar da­că tra­diția spu­ne că ce­re­mo­nia se des­chi­de cu o cu­pă de șam­pa­nie, ex­pe­ri­e­nța ne-a învățat că pu­tem ori­când să o înlo­cu­im cu un vin spu­mant, ca de pil­dă un pa­har de Pro­sec­co. Mai ief­tin, dar la fel de bun.

14

Optați pen­tru me­se mari, de mai mul­te per­soa­ne, ast­fel încât să re­du­ceți chel­tu­i­e­li­le pen­tru de­co­rați­uni și flori. Și să eco­no­mi­siți și timp, în ca­zul în ca­re vă veți ocu­pa sin­guri de aran­ja­men­te­le pen­tru pe­tre­ce­re.

15

Trăim într-o epo­că în ca­re stan­dar­de­le de frumusețe și ele­ga­nță sunt ex­trem de per­mi­si­ve. Pro­fi­tă de acest avan­taj și, mai ales da­că wsti­lul tău e unul na­tu­ral, taie de pe lis­tă pro­gra­ma­rea la hair­sty­list. Cu un pic de ima­gi­nație, de exer­cițiu și cu aju­to­rul unor tu­to­ria­le de pe Yo­u­tu­be, vei reuși să arăți fa­bu­los și na­tu­ral în zi­ua nu­nții. Și ori­cum el te iu­bește așa cum ești, nu e ne­voie să pe­treci toa­tă di­mi­neața la coa­for!

16

O nun­tă fă­ră mu­zi­că și fă­ră dans nu se poa­te, per­fect de acord! Ați pu­tea to­tuși să vă fa­ceți pro­pri­ul play­list în loc să ape­lați la ser­vi­ci­i­le unui DJ.

Nu ui­tați să tre­ceți pe lis­tă și o ro­ma­nță pen­tru bu­ni­ca sau o sârbă pen­tru un­chi­ul de la Vas­lui. Deși s-ar pu­tea ca până la ur­mă să dan­se­ze și ei pe „Des­pa­ci­to“…

17

Pro­fi­tați de se­zo­nul pro­moți­i­lor pen­tru a vă com­ple­ta gar­de­ro­ba pen­tru zi­ua nu­nții și nu lă­sați to­tul pe ul­ti­ma su­tă de me­tri. O pe­re­che de pan­to­fi, cos­tu­mul lui, ro­chia soa­crei, ți­nu­te­le dom­nișoa­re­lor de onoa­re - pen­tru toa­te aces­tea exis­tă pe­ri­oa­da de re­du­ceri!

18

Opte­a­ză pen­tru bi­ju­te­rii de fa­mi­lie în lo­cul uno­ra noi. Un me­da­li­on pur­tat de bu­ni­ca în ti­ne­rețe sau cer­ceii cu pia­tră preți­oa­să ai ma­mei – și te vei si­mți cu ade­vă­rat spe­cia­lă, lă­sându-ți bu­ge­tul in­tact.

19

Dați o rai­tă pe la târgu­ri­le de ve­chi­turi. De mul­te ori pu­teți gă­si ade­vă­ra­te co­mori la prețuri mo­di­ce, ca­re să vă ser­ve­as­că ul­te­ri­or la de­co­rați­u­ni­le din sa­la de re­ce­pție.

20

Și nu în ul­ti­mul rând: nu ui­tați că, atunci când vor­bim de o nun­tă, aproa­pe to­tul se poa­te ne­go­cia! Prețu­ri­le sunt bă­tu­te în cu­ie sau pot fi dis­cu­ta­te? Ia­tă o între­ba­re ca­re nu vă cos­tă ni­mic, dar ca­re poa­te să vă ofe­re foar­te mult.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.