Test: Ce fel de soție vei fi?

Beau Monde Mirese - - Sumar -

1. Cum încep zi­le­le pen­tru ti­ne, de când lo­cu­i­ești împreu­nă cu vi­i­to­rul tău soț?

a. Des­chi­zi ochii, te bu­curi că e lângă ti­ne

și îi zâmbești. b. Te ri­dici să faci ca­fea, apoi fu­gi re­pe­de

la baie. c. Ești cam in­dis­pu­să di­mi­neața, în pri­me­le 10 mi­nu­te nu se poa­te înțe­le­ge omul cu ti­ne. d. Te ri­dici ușor și faci mi­cul de­jun, apoi îl tre­zești și pe el.

2. Iu­bi­tul tău ple­a­că di­mi­neața cu o tre­a­bă și urme­a­ză să vă ve­deți spre se­a­ră.

a. Faci re­pe­de or­di­ne în cu­i­bușor, ca să fie

pri­mi­tor când re­vi­ne se­a­ra. b. Te bu­curi că ai niște timp pen­tru ti­ne și

te ve­zi cu pri­e­te­na ta. c. Te ener­ve­zi că iar a lă­sat fi­re de păr în ca­dă. d. Răs­foi­ești niște re­vis­te și te gândești ce-ai pu­tea să gă­tești di­se­a­ră.

Vă cu­noașteți de mul­tă vre­me, lo­cu­iți împreu­nă între timp și, pen­tru că pă­reți la fel de îndră­gos­tiți unul de altul ca la înce­put, v-ați gândit că ar fi ca­zul să vă și luați cu ac­te. Evi­dent, nu te poți abți­ne să te între­bi din când în când ce fel de soție vei fi. Fă-ți tes­tul și află!

3. Te su­nă un ve­cin la job să-ți spu­nă că e inun­dație de la voi.

a. Fu­gi re­pe­de aca­să să oprești apa și pe

drum îl suni și pe el să-l in­for­me­zi. b. Nu știi ce să faci și îl suni re­pe­de pe el.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.