20 de su­per­stiții le­ga­te de nun­tă

Beau Monde Mirese - - Sumar -

Nu e bi­ne să faci nun­ta în lu­na mai. Se spu­ne că ci­ne se că­să­to­reş­te în ace­as­tă lu­nă va re­gre­ta toa­tă via­ţa, fi­in­dcă aces­te căs­ni­cii se ter­mi­nă la fel de re­pe­de pre­cum se scu­tu­ră pe­ta­le­le flo­ri­lor de pri­mă­va­ră.

Adu­ce ghi­ni­on da­că ză­reş­ti pe dru­mul spre bi­se­ri­că o altă mi­re­a­să. De ase­me­nea, mi­re­se­le ca­re sca­pă bu­che­tul de flori din mână vor di­vor­ţa. Mi­re­le ar tre­bui să ofe­re o mo­ne­dă pri­mei per­soa­ne pe ca­re o întâlneş­te în dru­mul său spre bi­se­ri­că, pen­tru a avea no­roc. El va ajun­ge la bi­se­ri­că înain­tea mi­re­sei ca să ai­bă o căs­ni­cie fe­ri­ci­tă.

Când mi­re­a­sa ple­a­că din ca­sa pă­rin­te­as­că pen­tru a se că­să­tori, e bi­ne să arunci du­pă ea cu un pan­tof ve­chi, pen­tru a aba­te no­ro­cul asu­pra sa.

Mi­rii ca­re pi­erd sau ui­tă ine­le­le aca­să în zi­ua în ca­re ar tre­bui să se cu­nu­ne vor avea o căs­ni­cie ne­fe­ri­ci­tă. Mi­re­a­sa tre­bu­ie să pă­şe­as­că cu pi­ci­o­rul drept în bi­se­ri­că pen­tru a avea no­roc.

Cel ca­re va fi căl­cat pe pi­ci­or în bi­se­ri­că va fi sub pa­puc toa­tă via­ţa. Da­că în zi­ua nu­nții plo­uă, se zi­ce că vei avea o viață îmbel­şu­ga­tă. E semn bun şi da­că pe cer apa­re un cur­cu­beu. Po­rum­beii sim­bo­li­ze­a­ză iu­bi­re, pa­ce, fi­de­li­ta­te, pros­pe­ri­ta­te şi no­roc. Da­că mi­re­a­sa sau mi­re­le ve­de un po­rum­bel în zi­ua nun­ţii, vor avea o căs­ni­cie fe­ri­ci­tă.

Mi­re­a­sa nu tre­bu­ie să poar­te per­le. Nici ca bi­ju­te­rii, nici apli­ca­te pe ro­chie, fi­in­dcă per­le­le sim­bo­li­ze­a­ză la­cri­mi şi su­fe­ri­nță. Ca şi ca­le­le din bu­che­tul de mi­re­a­să.

Nu e bi­ne să pro­be­zi ro­chia şi voa­lul în ace­la­şi timp. Es­te bi­ne însă să po­rți voa­lul unei fe­mei fe­ri­ci­te. Voa­lul poa­te fi acel „ce­va ve­chi“, mai tre­bu­ie să gă­seş­ti „ce­va de împru­mut“, „ce­va nou“şi „ce­va al­bas­tru“.

Adu­ce ghi­ni­on ca mi­re­le să va­dă ro­chia de mi­re­a­să sau să o va­dă pe vi­i­toa­rea soție îmbră­ca­tă în ro­chie de mi­re­a­să înain­te de nun­tă. Ghi­ni­on e şi să cânți la pro­pria nun­tă. Ore­zul arun­cat la ie­şi­rea din bi­se­ri­că sau de la Sta­rea ci­vi­lă sim­bo­li­ze­a­ză no­roc şi fer­ti­li­ta­te. Nu e bi­ne ca doi fra­ţi să se că­să­to­re­as­că în ace­la­şi an. Se cre­de că cel ca­re se va că­să­tori al doi­lea va avea o căs­ni­cie ne­fe­ri­ci­tă. De ase­me­nea, cei ca­re se că­să­to­resc de zi­ua de naş­te­re vor avea ghi­ni­on.

Da­că mi­re­a­sa îți scrie nu­me­le pe tal­pa pan­to­fu­lui pe ca­re îl va pur­ta la nun­tă, te vei mă­ri­ta în cu­rând. La fel şi da­că prin­zi bu­che­tul atunci când îl va arun­ca spre dom­ni­şoa­re­le pre­zen­te la nun­tă. Da­că mi­re­a­sa îşi pu­ne pu­ţin za­hăr într-una din­tre mă­nu­şi, va îndulci căs­ni­cia cu so­ţul ei. E semn rău însă să piar­dă o mă­nu­şă sau să se întoar­că du­pă pe­re­chea de mă­nu­şi ui­ta­tă pe un­de­va. Mi­re­a­sa tre­bu­ie să îl hră­neas­că pe mi­re în tim­pul pe­tre­ce­rii, pen­tru ca cei doi să mă­nânce împreu­nă toa­tă via­ţa.

Mi­re­le şi mi­re­a­sa taie împreu­nă pri­ma fe­lie de tort pen­tru a se asi­gu­ra că vor avea co­pii.

Mi­rii ca­re vor agăța la in­tra­re, dea­su­pra uşii ca­sei, o pot­coa­vă vor fi no­ro­co­şi. Pot­coa­va tre­bu­ie pu­să nea­pă­rat cu des­chi­ză­tu­ra în sus, ca să nu fu­gă no­ro­cul.

Da­că mi­re­a­sa se împi­e­di­că atunci când tre­ce pra­gul, că­să­to­ria se va des­tră­ma în scurt timp, toc­mai de ace­ea mi­re­le tre­bu­ie să o ți­nă în brațe atunci când intră pen­tru pri­ma da­tă în ca­să ca proas­pă­tă ne­vas­tă.

De ce nu e bi­ne să cânți la pro­pria nun­tă, ce se poa­te întâmpla da­că te că­să­to­rești în zi­ua ta de naște­re, ce se zi­ce când se întâlnesc do­uă mi­re­se la bi­se­ri­că sau de ce arun­că nun­tașii cu orez și grâu du­pă miri – încă de când vei înce­pe să îți pla­ni­fici nun­ta, vei afla că exis­tă o mu­lți­me de tra­diții și su­per­stiții le­ga­te de ma­re­le eveni­ment. Si­gur că nu sunt ade­vă­ra­te, dar e amu­zant să afli ce lu­cruri au năs­co­cit oa­me­nii în le­gă­tu­ră cu acest im­por­tant eveni­ment. TEXT: CRIS­TI­NA NI­CO­LAE

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.