7 dis­pu­te de cu­plu când pla­ni­fici nun­ta

Or­ga­ni­za­rea nu­nții de vis poa­te fi o încer­ca­re grea chiar și pen­tru cel mai su­dat cu­plu. Nici bi­ne nu apuci să te bu­curi că ai sta­bi­lit da­ta nu­nții, că ime­diat apar și dis­cuți­i­le în con­tra­dic­to­riu. Fie că vă de­ci­deți greu în pri­vi­nța fur­ni­zo­ri­lor cu ca­re

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: CRIS­TI­NA NI­CO­LAE

Sta­bi­li­rea nu­mă­ru­lui de in­vi­ta­ţi es­te una din ma­ri­le pro­ble­me încă din mo­men­tul în ca­re te apuci să plă­nu­i­ești nun­ta, fi­in­dcă în func­ţie de câte ru­de și pri­e­teni vor ve­ni, poți es­ti­ma bu­ge­tul și apro­xi­ma ast­fel am­ploa­rea eveni­men­tu­lui. Da­că tu vrei o nun­tă ma­re, iar mi­re­le tău una res­trânsă, tre­bu­ie să ajun­geți cum­va la o ca­le de mij­loc. Nu ui­tați să luați în cal­cul și in­vi­tații pă­ri­nți­lor sau ai nași­lor, pen­tru că vă pu­teți tre­zi, când vă e lu­mea mai dra­gă, că ați ales un lo­cal prea mic pen­tru nu­mă­rul de per­soa­ne ca­re vor ve­ni la nun­tă, lu­cru ca­re vă va da toa­te pla­nu­ri­le pes­te cap și va ge­ne­ra ten­si­uni. Ca pont, nu le lă­sați mână li­be­ră pă­ri­nți­lor voștri să in­vi­te pe ci­ne vor. Oda­tă ce ați fă­cut ace­as­tă greșe­a­lă, vă veți tre­zi cu mu­lți oa­meni pe ca­re nu îi cu­noașteți, unii chiar an­ti­pa­tici, cu ca­re veți fi ne­voiți să fa­ceți con­ver­sație, deși nu­mai asta nu aveți chef.

Lis­ta cu in­vi­tați

Fa­mi­lia și cla­nul

Se întâmplă ade­sea ca, în tim­pul or­ga­ni­ză­rii nu­nții, mem­brii fa­mi­li­ei să in­ter­vi­nă încer­când să ia de­ci­zii în lo­cul mi­ri­lor. Da­că vreu­na din ru­de­le ta­le între­ce mă­su­ra, es­te bi­ne să îi tem­pe­re­zi en­tu­zias­mul pen­tru a evi­ta ori­ce ten­si­u­ne cu par­te­ne­rul de cu­plu. Da­că vă mai aju­tă și cu ba­nii, pă­ri­nții, bu­ni­cii ori vreo mă­tușă pot pre­su­pu­ne că au mai mult ac­ces la or­ga­ni­za­re de­cât vă do­riți de fapt. Nu vă en­tu­zias­me­a­ză un re­ci­tal de mu­zi­că po­pu­la­ră la nun­tă, dar es­te su­per­me­ga­ca­dou, nu? Va tre­bui să le ex­pli­cați foar­te clar ru­de­lor bi­ne­voi­toa­re până un­de au voie să se im­pli­ce. Lu­cru­ri­le pot ieși însă cu ade­vă­rat de sub con­trol da­că ac­cep­tați mai mult aju­tor din par­tea fa­mi­li­ei unu­ia din­tre voi – nu vreți să vă tre­ziți în cen­trul unui ring de lup­te. Reți­neți că acum fa­mi­lia are do­uă pă­rți, pe ca­re tre­bu­ie să le ți­neți în echi­li­bru. De exem­plu, da­că ma­ma și ta­tăl unu­ia din­tre voi se ofe­ră să aju­te cu anu­mi­te sar­cini sau să achi­te fac­tu­ra anu­mi­tor fur­ni­zori de nun­tă, ar tre­bui să știe acest lu­cru și vi­i­to­rii lor cus­cri, ca ei să nu se sim­tă ex­cluși. Nu de alta, dar se vor plânge fi­u­lui/fi­i­cei lor, ca­re ghici pe ci­ne își va văr­sa frus­tră­ri­le?

The mo­ney si­tua­ti­on

Nu es­te ni­cio no­u­ta­te: cos­tă foar­te mult să faci o nun­tă. Iar să te înca­dre­zi într-un anu­mit bu­get poa­te re­pre­zen­ta un coșmar, mai ales când en­tu­zias­mul și do­rin­ţa de a fa­ce o im­pre­sie de neu­i­tat ru­de­lor și pri­e­te­ni­lor ne de­ter­mi­nă să chel­tu­im tot mai mult. Pen­tru a evi­ta cer­tu­ri­le, încer­cați să cal­cu­lați din start toa­te chel­tu­i­e­li­le ca­re sur­vin pe par­cur­sul or­ga­ni­ză­rii eveni­men­tu­lui. Si­tuația nu tre­bu­ie să fie ten­si­o­na­tă, nu vreți să vă înce­peți căs­ni­cia cu dis­cuții aprin­se pe te­ma ba­ni­lor, nu? Mai bi­ne re­nu­nțați la fântâna de ci­o­co­la­tă ori la fo­cul de ar­ti­fi­cii pen­tru ca atmos­fe­ra să fie ve­se­lă și pli­nă de ar­mo­nie!

Last mi­nu­te

Evi­ta­ţi să lă­sa­ţi pe ul­ti­ma su­tă de me­tri, adi­că în săp­tă­mâna în ca­re va avea loc nun­ta, re­zol­va­rea a tot fe­lul de pro­ble­me. Nu ve­ţi fa­ce de­cât să vă ener­va­ţi și să fi­ţi sur­me­nați, în loc să vă dis­tra­ţi și să vă bu­cu­ra­ţi de pre­gă­ti­ri­le pen­tru nun­tă. Pe­tre­ce­ri­le bur­la­ci­lor tre­bu­ie fi­na­li­za­te cu do­uă săp­tă­mâni înain­te de nun­tă, ul­ti­me­le ajus­tări la ţi­nu­te­le mi­ri­lor să fie fă­cu­te cu apro­xi­ma­tiv o lu­nă înain­te de eveni­ment, pro­gra­ma­rea la bi­se­ri­că și res­tau­rant se fa­ce cu un an înain­te, poa­te mai mult, da­că es­te vor­ba des­pre un loc de­o­se­bit etc.

Opți­u­ni­le per­so­na­le

Până să ajun­gă să fie o bu­cu­rie și să de­vi­nă eveni­men­tul de neu­i­tat al vi­e­ţii, o nun­tă are o mul­ţi­me de ob­sta­co­le pe ca­re mi­rii tre­bu­ie să le tre­a­că împreu­nă. Nu de pu­ţi­ne ori, pe­ri­oa­da pre­mer­gă­toa­re nun­ţii es­te una pli­nă de cer­turi și de ten­si­uni, toc­mai pe te­me ce ţin de or­ga­ni­za­re.

Ce­le mai puți­ne dis­pu­te sunt la ale­ge­rea flo­ri­lor, aco­lo un­de e în ma­re par­te de­ci­zia mi­re­sei, ori la ale­ge­rea bău­tu­ri­lor, aco­lo un­de se pri­ce­pe mai bi­ne mi­re­le, dar sunt des­tul de de­se dis­cu­ţi­i­le pre­lun­gi­te și chiar con­tra­dic­to­rii când es­te vor­ba de ale­ge­rea orașu­lui în ca­re să ai­bă loc nun­ta, da­că mi­rii pro­vin din orașe di­fe­ri­te, ori a ti­pu­lui de cu­nu­nie re­li­gi­oa­să, când mi­rii țin de re­li­gii di­fe­ri­te. Alte dis­cuții se poar­tă în le­gă­tu­ră cu sti­lul nu­nții, ale­ge­rea res­tau­ran­tu­lui sau chiar a me­ni­u­lui. În si­tuați­i­le aces­tea ten­si­o­na­te, poa­te nu ar fi rău să vă de­tașați un pic de pro­ble­me­le nu­nții și să vă amin­tiți de mo­men­te­le în ca­re v-ați cu­nos­cut, de ce­ea ce v-a atras unul la ce­lă­lalt. Ieșiți în oraș, ta­chi­nați-vă, amin­tiți-i ce­lu­i­lalt că se că­să­to­rește cu o per­soa­nă ca­re știe să râdă.

Împă­rți­rea sar­ci­ni­lor

Es­te foar­te fru­mos să te ocu­pi per­so­nal de toa­te de­ta­li­i­le nu­nții, însă când el stă to­lă­nit în fața te­le­vi­zo­ru­lui în timp ce tu aler­gi între pro­be­le pen­tru ro­chia de mi­re­a­să, de­gus­ta­rea me­ni­u­lui, ale­ge­rea bi­ju­te­ri­i­lor și a or­na­men­te­lor flo­ra­le, par­că te apu­că toți ner­vii pe el, nu? Înain­te să por­nești o ce­ar­tă, gândește-te da­că nu cum­va lo­god­ni­cul tău s-a si­mțit dat la o par­te în timp ce tu ai pus ușor-ușor stă­pâni­re pe pre­gă­ti­ri­le de nun­tă. Acum, că ți-ai dat se­a­ma că nun­ta es­te a voas­tră, a amându­ro­ra, dă-i omu­lui in­di­cații pre­ci­se, even­tual lis­te cla­re (da­că ești con­trol fre­ak) cu „to do“-uri pe ca­re, o să ve­zi, le va înde­plini șnur. Știm că vre­mu­ri­le s-au mai schim­bat și că acum mi­rii sunt din ce în ce mai in­te­re­sați de pla­ni­fi­ca­rea unei nu­nți ca­re să re­flec­te și sti­lul lor, însă per­mi­te-ne să te aver­ti­zăm: nu prea e in­di­cat să-ți co­pleșești lo­god­ni­cul cu in­for­mații din re­vis­te­le pen­tru mi­re­se. Exis­tă o li­mi­tă pen­tru cât poa­te su­por­ta un băr­bat atunci când es­te asal­tat cu un nu­măr in­fi­nit de va­rian­te de in­vi­tații pen­tru nun­tă, pa­le­ta de cu­lori ale­a­să pen­tru de­cor sau tot fe­lul de de­ta­lii din lu­mea mo­dei pen­tru mi­re­se și pen­tru dom­nișoa­re­le de onoa­re.

Amin­tiri din tre­cut

Nu iniția o dis­cuție ad-hoc des­pre tre­cu­tul lui (al tău) amo­ros. Acum nu es­te mo­men­tul să abor­de­zi su­bi­ec­te sen­si­bi­le! Fie că ați avut anu­mi­te dis­pu­te ca­re încă nu vă dau pa­ce sau par­te­ne­rul es­te ge­los pe un iu­bit mai ve­chi, da­că aveți de gând să vă pe­tre­ceți între­a­ga viață împreu­nă, șter­geți cu bu­re­te­le tre­cu­tul și con­cen­trați-vă ex­clu­siv asu­pra pre­zen­tu­lui și vi­i­to­ru­lui. Nu me­ri­tă să vă iro­siți ener­gia pe ce­ea ce s-a întâmplat și nu mai poa­te fi schim­bat. Nici si­tuați­i­le în ca­re te-ai si­mțit te­ro­ri­za­tă de ma­ma lui cu tot fe­lul de su­ges­tii nu es­te in­di­cat să le pui în pe­ri­oa­da ace­as­ta în dis­cuție. Sim­pla or­ga­ni­za­re a nu­nții e o gri­jă su­fi­ci­ent de ma­re încât să vă pro­du­că mult stres și fă­ră să mai in­trați și în alte con­flic­te. Ți­ne­ţi min­te: zi­ua nu­nții es­te una de­o­se­bi­tă, cu ade­vă­rat spe­cia­lă, pe ca­re n-o s-o ui­tați ni­ci­o­da­tă, dar es­te de fapt pri­ma din mul­te­le zi­le pe ca­re o să le pe­tre­ceți împreu­nă. Bu­cu­rați-vă de ele!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.