Cum o îmblânzești pe ma­ma soacră

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: CRIS­TI­NA NI­CO­LAE

Află de un­de vin ten­si­u­ni­le

Re­lați­i­le ma­mă-soacră sunt des­tul de com­ple­xe şi, nu de pu­ţi­ne ori, apar ten­si­uni încă de la nun­tă. Amândo­uă iu­bi­ţi ace­la­şi băr­bat, iar per­so­na­li­tă­ţi­le şi va­lo­ri­le voas­tre di­fe­ri­te sunt ce­le ca­re se lup­tă, de fapt. Ea con­ce­pe via­ţa într-un mod per­so­nal, pe ca­re ar vrea să-l per­pe­tue­ze, iar fi­ul său să trăias­că, ală­turi de ti­ne, aşa cum a trăit în ca­sa ei. O nun­tă ac­cen­tue­a­ză fap­tul că a venit tim­pul pen­tru fiu să se des­prin­dă de fus­te­le ma­mei, pen­tru a fa­ce din vi­i­toa­rea lui soție fe­meia nu­mă­rul unu din viața sa. Are loc ast­fel un tran­sfer de loia­li­ta­te de la ma­mă la soție şi acest lu­cru nu poa­te fi uşor pen­tru ma­ma lui. Spe­cia­liş­tii ex­pli­că acest au­to­ri­ta­rism al soa­cre­lor şi ge­lo­zia lor prin te­a­ma că „băia­tul“nu mai es­te îngri­jit „aşa cum tre­bu­ie“şi prin re­fu­zul de a ac­cep­ta ma­tu­ri­za­rea fi­u­lui, fap­tul că aces­ta şi-a luat zbo­rul din cu­i­bul pă­rin­tesc şi că are o altă fa­mi­lie, a lui. Ple­ca­rea „băia­tu­lui ma­mei“cu o altă fe­meie, pe ca­re el o iu­beş­te, pro­voa­că, în via­ţa soa­crei, o schim­ba­re ra­di­ca­lă şi o rup­tu­ră une­ori du­re­roa­să. Un­de mai pui că es­te sem­na­lul că, pen­tru ea, vi­ne bă­trâne­ţea! Ma­ni­pu­la­tă de aces­te trăiri, soa­cra poa­te avea re­ac­ţii de ca­re, une­ori, nu es­te nici ea con­şti­en­tă.

Nu te lup­ta cu ea

Da­că înțe­le­gi emoți­i­le ca­re stau în spa­te­le com­por­ta­men­tu­lui vi­i­toa­rei ta­le soa­cre, poți abor­da altfel pro­ble­me­le ce apar pe par­cur­sul or­ga­ni­ză­rii nu­nții şi, ci­ne ştie, pu­teți de­ve­ni chiar mai apro­pia­te. Ara­tă-i că o apre­ci­e­zi: o îmbrăți­şa­re sau un alt gest sim­plu de afe­cți­u­ne poa­te fi foar­te efi­ci­ent pen­tru a-i câşti­ga încre­de­rea. Lau­dă-i re­a­li­ză­ri­le, fie că es­te vor­ba de că­mi­nul ei, de mo­dul în ca­re gă­teş­te sau de edu­cația şi spri­ji­nul ofe­rit până acum lo­god­ni­cu­lui tău. Păs­tre­a­ză un dia­log des­chis şi, cu tact, vei ve­dea că poți evi­ta ast­fel ten­si­u­ni­le ca­re nu sunt ne­ce­sa­re, mai ales acum, în pe­ri­oa­da pli­nă de emoții şi stres a pre­gă­ti­ri­lor de nun­tă. Împăr­tă­şiți amin­tiri: poți afla lu­cruri pe ca­re nu le ştiai până acum des­pre par­te­ne­rul tău şi, în ace­la­şi timp, vei crea o apro­pi­e­re între voi. De obi­cei, ma­me­le sunt foar­te dis­pu­se să vor­be­as­că des­pre co­pi­ii lor şi să ara­te cât de mândre sunt de ei. Îi va fa­ce plă­ce­re să-ți po­ves­te­as­că şi ast­fel tim­pul pe­tre­cut împreu­nă va fi plă­cut pen­tru amândo­uă, fapt ca­re va crea o pun­te între voi do­uă.

Fii tu însă­ţi

Nu te da pes­te cap, nu fa­ce efor­turi exa­ge­ra­te, nu fa­ce lu­cruri ca­re nu-ţi stau în ca­rac­ter. Ca exem­plu ba­nal, nu gă­ti sar­ma­le doar pen­tru că îi plac ei, da­că eş­ti ve­ge­ta­ria­nă. Nu încer­ca s-o con­vin­gi că eş­ti o ale­ge­re bu­nă pen­tru fi­ul ei. El te-a ales, tu l-ai ales – sun­teți de­ja o ale­ge­re bu­nă unul pen­tru ce­lă­lalt. Înce­ar­că să me­nții echi­li­brul în re­lația cu soa­cra, însă fă­ră a fa­ce com­pro­mi­suri ca­re nu îți con­vin. Fii des­chi­să în pri­vi­nța sfa­tu­ri­lor şi re­co­man­dă­ri­lor ei, dar ex­pli­că-i calm, atunci când se ba­gă prea mult în viața ta, că eş­ti un adult şi me­riți să te res­pec­te, la fel cum şi tu o res­pe­cți pe ea.

Ră­mâi cal­mă

Es­te des­tul de di­fi­cil să or­ga­ni­ze­zi o nun­tă când ma­ma lui vi­ne, una-do­uă, cu tot fe­lul de pro­pu­neri, co­men­te­a­ză fi­e­ca­re lu­cru pe ca­re îl faci, îți ți­ne pre­le­geri des­pre „cum e mai bi­ne” și es­te aproa­pe impo­si­bil să nu-ți ieși din pe­peni. Înain­te de a iz­bucni, înce­ar­că să des­co­peri mo­ti­ve­le os­ti­li­tății ei. Și hai să gă­sim împreu­nă so­luții pen­tru a o da pe braz­dă!

Nun­ta e o ex­pe­ri­en­ţă în ur­ma că­reia tre­bu­ie să ră­mâne­ţi cu to­ţii în re­lații bu­ne. Da­că ma­ma par­te­ne­ru­lui tău in­sis­tă să se im­pli­ce mai mult în par­tea de or­ga­ni­za­re, de­li­mi­te­a­ză lu­cru­ri­le încă de la înce­put şi fii foar­te cla­ră în pri­vi­nța ro­lu­lui ei. Nu vi­se­zi de mi­că la anu­mi­te aran­ja­men­te flo­ra­le sau nu-ți pa­să prea mult ce cu­loa­re au fețe­le de ma­să? Las-o pe ea să se ocu­pe de aces­te as­pec­te! În ca­zul în ca­re ro­chia şi mu­zi­ca sunt ese­nția­le pen­tru ti­ne, ia aces­te sar­cini pe cont pro­priu şi spu­ne-i sim­plu că asta e ce­ea ce îți do­reş­ti. Tre­bu­ie să ră­mâi cal­mă ori­ce ar fi. Îndul­ceş­te-ți pă­re­ri­le: ori­cât de ten­tant ți s-ar pă­rea la un mo­ment dat „să-i spui ver­de în fa­ţă“tot ce ai adu­nat, mai bi­ne nu pu­ne paie pe foc. Re­la­ţia cu soa­cra va fi in­fluen­ţa­tă pe ter­men lung şi va fi greu apoi să o îmbu­nă­tățiți. Chiar da­că te te­ro­ri­ze­a­ză cu sfa­turi, nu o re­fu­za în mod con­stant. Une­ori e chiar bun un aju­tor în plus – sunt ori­cum mul­te de fă­cut şi si­gur gă­seş­ti ce­va la ca­re ea se pri­ce­pe foar­te bi­ne. Va apre­cia că îți do­reş­ti să be­ne­fi­ci­e­zi de ex­pe­ri­e­nța ei şi nu se va mai si­mți ex­clu­să.

La­să-l pe el să vor­be­as­că

Da­că exis­tă pro­ble­me cu soa­cra, la­să-ți lo­god­ni­cul să vor­be­as­că. Îşi cu­noaş­te ma­ma cel mai bi­ne şi ştie exact cum să pu­nă pro­ble­ma ca să nu o ră­neas­că sau să de­clan­şe­ze vreun con­flict. În plus, le va ară­ta alor lui că sun­teți un cu­plu su­dat, că es­te pre­gă­tit pen­tru o no­uă viață ală­turi de fe­meia pe ca­re o iu­beş­te. El es­te pri­ma per­soa­nă cu ca­re tre­bu­ie să vor­beş­ti şi împreu­nă să sta­bi­li­ţi gra­ni­ţe­le din­tre via­ţa voas­tră de cu­plu şi cea ală­turi de cei­lal­ţi mem­bri ai fa­mi­li­ei lui.

La ne­voie, el es­te cel ca­re ar tre­bui să îşi înfrun­te ma­ma şi să-i ex­pli­ce că nu mai es­te co­pil, că a fă­cut pro­pri­i­le ale­geri, es­te soţ şi are o fa­mi­lie de pro­te­jat. Aşa cum şi ea l-a pro­te­jat pe el atâţia ani. Iar trei te­le­foa­ne pe zi, vi­zi­te nea­nu­nța­te în fi­e­ca­re săp­tă­mână şi ne­lip­si­ta oa­lă cu mânca­re de la ea de aca­să we­e­kend de we­e­kend sunt mai mult de­cât poa­te ac­cep­ta ori­ce proas­pă­tă soție.

Pu­ne-l pe el să tra­se­ze li­mi­te con­cre­te, pen­tru că „Voi când ave­ţi de gând să-mi fa­ce­ţi un ne­po­ţel?“, „Nu aveți ni­cio mânca­re gă­ti­tă în fri­gi­der?“sau alte ase­me­nea de­ta­lii sunt, de fapt, in­tru­zi­uni în via­ţa voas­tră in­ti­mă.

Joa­că în echi­pă

Nu te plânge ni­ci­o­da­tă de soțul tău în fața soa­crei. Pro­ble­me­le voas­tre sunt doar ale voas­tre. Aces­te plângeri o fac să ri­di­ce ba­ri­e­re emoți­o­na­le în fața ta. Gândeş­te-te la fap­tul că îşi iu­beş­te fi­ul mai mult de­cât ori­ce pe lu­me şi, ori­cât de jus­ti­fi­ca­te ar fi cri­ti­ci­le şi plânge­ri­le ta­le, nu îți va lua ni­ci­o­da­tă par­tea, cel puțin nu la mo­dul sin­cer. Dim­po­tri­vă, ai pu­tea să îl lau­zi de fi­e­ca­re da­tă când me­ri­tă – va si­mți că îl apre­ci­e­zi şi se va bu­cu­ra. Pri­mul lu­cru pe ca­re îl ob­ser­vă o ma­mă la fi­ul ei când vi­ne în vi­zi­tă e da­că pa­re fe­ri­cit, mul­ţu­mit, odih­nit. Deci, pri­mul pas spre ini­ma ei es­te să sim­tă că ai gri­jă de fi­ul ei. Iar cu ama­bi­li­ta­te şi mul­tă răb­da­re, da­că îi dai puțin timp să te cu­noas­că, ci­ne ştie, te-ai pu­tea ale­ge cu un aliat pre­ţi­os şi, cu ce­va no­roc, cu o no­uă pri­e­te­nă!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.