NOIR ABSOLU

Beau Monde Mirese - - Teritoriu Nupţial -

Ne­grul es­te un stil de viață, o sta­re de spirit, o non-cu­loa­re, poa­te mai ve­che de­cât însăși mo­da! Aso­ciat din tim­puri is­to­ri­ce cu pu­te­rea, re­pu­tația, sti­lul și sta­tu­tul so­cial, ne­grul tran­scen­de tren­du­ri­le ves­ti­men­ta­re, con­tex­te­le, ro­lu­ri­le so­cia­le. Ne­grul es­te mi­ni­ma­list, lu­xos, hi­per-sen­zual, com­plex, au­ten­tic, iar pu­te­rea lui de se­du­cție con­stă în însuși me­sa­jul său in­trin­sec! Pen­tru bran­dul Athe­na Phi­lip, ne­grul ră­mâne cu­loa­rea em­ble­ma­ti­că a anu­lui 2018. Aso­ciat cu taf­taua lu­xoa­să, de­ta­lii de im­pact și croi­e­li con­tem­po­ra­ne, ne­grul învă­lu­ie co­le­cția de ro­chii de se­a­ră Athe­na Phi­lip, in­ti­tu­la­tă su­ges­tiv Noir Absolu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.