De pus în ra­mă

Atunci când îți pla­ni­fici nun­ta, alo­că un bu­get ge­ne­ros de timp și bani pen­tru fo­to­gra­fii. Spre de­o­se­bi­re de fil­me, fo­to­gra­fi­i­le ta­le de nun­tă vor sta la ve­de­re nu doar la ti­ne aca­să, ci și la pă­ri­nții voștri, la nași, la pri­e­teni. Ale­ge deci un fotograf

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: ADA PE­TRE

Anga­je­a­ză un fotograf pro­fe­si­o­nist

Nu ape­la la ru­de sau la pri­e­teni pa­si­o­nați de fo­to­gra­fie. Ui­tă-te pe cât mai mul­te por­to­fo­lii. Asta îți va da oca­zia să afli ce îți pla­ce și să ho­tă­răști ce ți se po­tri­vește. Fi­e­ca­re fotograf are un mod unic de a ve­dea lu­mea. Cau­tă unul a că­rui vi­zi­u­ne se apro­pie de a ta. Fă o lis­tă scur­tă cu cinci fo­to­gra­fi ca­re ți-au plă­cut. Con­tac­te­a­ză-i din timp și asi­gu­ră-te că sunt li­beri în zi­ua nu­nții ta­le. Ia în cal­cul că un fotograf bun poa­te fi de­ja con­trac­tat pen­tru un se­zon întreg de nun­tă. Întâlnește-te cu cei de pe lis­ta ta scur­tă și ale­ge-l pe cel cu ca­re te si­mți cel mai în lar­gul tău. Fă un pro­gram al zi­lei nu­nții. Dă-i o co­pie și fo­to­gra­fu­lui tău. Da­că știi di­nain­te ce ima­gini îți do­rești nea­pă­rat, fă-i o lis­tă și dis­cu­tați-o. Fă-ți timp pen­tru șe­di­nța fo­to. Da­că nu ai în ace­e­ași zi am­be­le ce­re­mo­nii, la pri­mă­rie și la bi­se­ri­că, re­zer­vă mă­car o oră înain­te de cu­nu­nia re­li­gi­oa­să pen­tru fo­to­gra­fii. In­vi­tă la șe­di­nța fo­to și nașii, dar nu ui­ta nici de pă­ri­nți. În tim­pul ce­re­mo­ni­ei, roa­gă in­vi­tații să nu stea în ca­lea fo­to­gra­fu­lui ofi­cial.

Te-ai gândit la so­cial me­dia?

Sun­tem în 2018, toa­tă lu­mea are cont pe rețe­le­le de so­cia­li­za­re și poa­te vrei să împăr­tășești zi­ua ta spe­cia­lă și cu cei ce nu au pu­tut ajun­ge în per­soa­nă la nun­tă.

Sta­bi­lește cu fo­to­gra­ful să fa­că și câte­va po­ze cu te­le­fo­nul, pe ca­re să le poți pos­ta ime­diat. Sau in­vi­tă-ți oas­peții să con­tri­bu­ie la al­bu­mul vos­tru de nun­tă. Sta­bi­lește un #tag sim­plu și in­clu­de-l în tex­tul in­vi­tați­ei.

Evi­tă in­stan­ta­ne­e­le în ca­re nu arăți bi­ne. Da­că fo­to­gra­fi­i­le vor fi pos­ta­te pe Fa­ce­book, e im­por­tant să schim­bi se­tă­ri­le așa încât ori­ce ima­gi­ne cu tag-ul vos­tru să fie apro­ba­tă înain­te de a fi pu­bli­ca­tă. Ast­fel, pe pa­gi­na voas­tră nu vor apă­rea de­cât fo­to­gra­fi­i­le ca­re vă plac. Cre­e­a­ză un fil­tru Snap­chat sau Fa­ce­book spe­cial pen­tru nun­ta voas­tră și in­vi­tă-ți oas­peții să îl fo­lo­se­as­că.

Înce­ar­că una din apli­cați­i­le spe­cia­le pen­tru fo­to­gra­fii de nun­tă, ca Wed­pics, Wed­ding Snap, Guest Shots sau Wed­ding Par­ty.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.