Han­dma­de vs de se­rie

Nun­ţi­le sunt ace­le eveni­men­te pen­tru ca­re e ne­voie să cum­peri o mul­ţi­me de lu­cruri, de la ro­chie şi alte pi­e­se ves­ti­men­ta­re, până la aran­ja­men­te flo­ra­le, măr­tu­rii, re­cu­zi­ta pen­tru ca­bi­na fo­to, mici da­ruri pen­tru na­şi sau pen­tru dom­ni­şoa­re­le de onoa­re, coc

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: LAU­RA FRUNZĂ

Prin ur­ma­re, e nor­mal să te între­bi: cum­păr han­dma­de sau mă ori­en­tez spre pro­du­se re­a­li­za­te în se­rie într-o fa­bri­că din Chi­na? Un ar­gu­ment în fa­voa­rea pri­mei va­rian­te ar fi că ar­ti­co­le­le re­a­li­za­te de ar­ti­zani vor fi uni­ce, per­so­na­li­za­te pen­tru ti­ne şi sunt şan­se mici să le mai ve­zi şi la altci­ne­va. Arti­za­nul va as­cul­ta so­li­ci­tă­ri­le ta­le şi va adap­ta pro­du­se­le ast­fel încât să se po­tri­ve­as­că sti­lu­lui tău de nun­tă.

Atunci când co­man­zi pro­du­se fă­cu­te ma­nual, sus­ţii per­soa­ne şi nu in­dus­trii. Co­man­da ta va plă­ti gră­di­ni­ţa co­pi­lu­lui unei ma­me ca­re lu­cre­a­ză de aca­să, cur­su­ri­le de per­fec­ţi­o­na­re ale unei ti­ne­re, chi­ria unui cu­plu, dul­ci­u­ri­le unor ne­po­ţei. Ştim că su­nă sen­ti­men­tal, dar ar­ti­za­nii nu fac asta pen­tru a se îmbo­gă­ţi, ci pen­tru a-şi va­lo­ri­fi­ca ta­len­tul într-un mod ca­re să le per­mi­tă să pe­tre­a­că mai mult timp cu fa­mi­li­i­le sau de­di­cându-se pa­si­u­ni­lor lor. Pe de altă par­te, e drept că ar­ti­co­le­le re­a­li­za­te în se­rie sunt iden­ti­ce şi ori­ci­ne le poa­te cum­pă­ra, însă sunt mult mai ief­ti­ne şi e po­si­bil să faci o eco­no­mie des­tul de ma­re da­că ale­gi niş­te măr­tu­rii din­tr-un en-gros, de­cât da­că le co­man­zi la un ar­ti­zan ca­re le fa­ce ma­nual. În ge­ne­ral, pro­du­se­le han­dma­de par des­tul de scum­pe şi asta pen­tru că la va­loa­rea ma­te­ria­le­lor se adau­gă mun­ca uria­şă de­pu­să de ar­ti­zan, ta­xe­le pe ca­re le plă­teş­te şi pro­fi­tul. Unul din ris­cu­ri­le pe ca­re ţi le asu­mi atunci când co­man­zi pro­du­se re­a­li­za­te ma­nual e că arti­za­nul nu le va ter­mi­na la timp. Nu ui­ta că aici in­ter­vi­ne fac­to­rul uman: arti­za­nul se poa­te îmbol­nă­vi, are pro­ble­me de fa­mi­lie, nu i s-au li­vrat ma­te­ria­le­le la timp, din va­rii mo­ti­ve pro­du­se­le se stri­că înain­te de li­vra­re. Pen­tru a preîntâmpi­na ase­me­nea si­tua­ţii, asi­gu­ră-te că le co­man­zi cu mai mul­te săp­tă­mâni înain­te şi că îi dai ar­ti­za­nu­lui su­fi­ci­ent timp pen­tru a le re­a­li­za, chiar şi în si­tua­ţia în ca­re apa­re o ur­gen­ţă. Evi­dent, vor­bim aici de pro­du­se­le ne­pe­ri­sa­bi­le, nu de bis­cu­i­ţi per­so­na­li­za­ţi! Un alt avan­taj al achi­zi­ţi­o­nă­rii pro­du­se­lor de se­rie es­te că ştii di­nain­te cum vor ară­ta, pen­tru că le po­ţi ve­dea şi eva­lua din mo­men­tul cum­pă­ră­rii. În ma­jo­ri­ta­tea ca­zu­ri­lor, când vi­ne vor­ba de pro­du­se han­dma­de, le ve­zi abia du­pă ce sunt ga­ta, iar da­că nu sunt pe pla­cul tău, e des­tul de di­fi­cil să mai re­nun­ţi la co­man­dă, mai ales da­că e vor­ba de obi­ec­te per­so­na­li­za­te.

În plus, de mul­te ori, atunci când co­man­zi han­dma­de, mai ales la ar­ti­za­nii mici sau la meş­teri po­pu­lari, nu eş­ti aco­pe­rit de un con­tract şi nu ai ga­ran­ţie pen­tru pro­du­se­le pe ca­re le achi­zi­ţi­o­ne­zi. Pen­tru a te feri de si­tua­ţii ne­plă­cu­te, co­man­dă doar la ar­ti­zani cu fe­ed­back bun pe pa­gi­ni­le lor de por­to­fo­liu, la cei ca­re lu­cre­a­ză de mai mult timp şi au ex­pe­ri­en­ţă cu co­men­zi­le mari, mer­gi pe re­co­man­dă­ri­le pri­e­te­ni­lor ca­re i-au tes­tat de­ja şi so­li­ci­tă, con­tra cost, mos­tre de pro­dus pen­tru a te de­ci­de ca­re e cea mai bu­nă ale­ge­re pen­tru ti­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.