Gin­gășie și încânta­re

Am vrut să știm ci­ne se află în cu­li­se­le ate­li­e­ru­lui de de­sign flo­ral Pe­ta­lia și am gă­sit o per­soa­nă sen­si­bi­lă și emo­ti­vă, ca­re a ales să se as­cun­dă în spa­te­le aces­tui fru­mos nu­me și să se ex­pri­me prin cre­ații flo­ra­le: Car­men Ba­boian.

Beau Monde Mirese - - Sumar -

LLa Pe­ta­lia, ate­li­e­rul lui Car­men Ba­boian, se vor­bește des­pre fru­mos și des­pre flori. Și des­pre fru­mos prin flori. Pen­tru că, în ci­u­da lim­ba­ju­lui flo­ral sub­til pen­tru vre­mu­ri­le pe ca­re le trăim azi, cre­a­toa­rea mi­ze­a­ză pe do­rul pen­tru es­te­tic din fi­e­ca­re și înce­ar­că să-l sa­tis­fa­că prin cre­ați­i­le sa­le. „Pre­gă­tesc bu­che­te per­so­na­li­za­te cu flori pen­tru di­fe­ri­te oca­zii“, spu­ne Car­men. „De la ca­do­uri flo­ra­le pen­tru oca­zii co­ti­di­e­ne, până la eveni­men­te­le mari și poa­te ce­le mai dra­gi no­uă, nu­nți­le.“În ca­zul nu­nți­lor es­te vor­ba de preți­oa­se­le bu­che­te de mi­re­a­să, des­pre de­li­ca­te­le co­ro­nițe din flori și des­pre lu­mână­ri­le de cu­nu­nie or­na­men­ta­te – des­pre de­co­ru­ri­le flo­ra­le în ge­ne­ral. Chiar și de pla­ni­fi­ca­re și im­ple­men­ta­re se ocu­pă. Pa­si­u­nea pen­tru po­vești­le prin flori a avut-o din­tot­de­au­na în pa­ra­lel cu pa­si­u­nea pen­tru lec­tu­ră. „Când ci­tești ai oca­zia să in­tri în di­fe­ri­te po­vești, cu­noști di­ver­se per­so­na­je, te im­plici și trăi­ești ală­turi de ele ce­le mai im­por­tan­te cli­pe ale des­ti­nu­lui lor. Cu aju­to­rul flo­ri­lor am ales să spun și eu po­vești­le ce­lor ca­re ape­le­a­ză la ser­vi­ci­i­le Pe­ta­lia.“

Când vi­ne spre ea un proi­ect nou, își ima­gi­nea­ză sce­na­rii pe ca­re să le tran­spu­nă apoi în po­ves­te, se gândește cum își poa­te re­a­li­za idei­le, ale­ge ma­te­ria­le, sti­luri, flori. „Când tre­bu­ie să aleg flo­ri­le, sunt ca un co­pil în fața raf­tu­lui cu bom­boa­ne. Mi-e greu să mă li­mi­tez la câte­va soi­uri și îmi vi­ne să ex­pe­ri­men­tez me­reu cu tot fe­lul de ti­puri de flori, cât mai ne­con­venți­o­na­le și mai puțin cu­nos­cu­te. Îmi pla­ce să aduc în prim-plan ne­o­bișnu­i­tul.“

În mod cert Car­men nu e un om al ru­ti­nei și al că­ră­ri­lor bă­tă­to­ri­te, îi pla­ce să ino­ve­ze. Sti­lul Pe­ta­lia es­te unul na­tu­ral, ca­rac­te­ri­zat prin­tr-o ele­ga­nță ca­re nu-și pi­er­de fru­mu­sețea oda­tă cu tre­ce­rea tim­pu­lui. Când tre­ce la tre­a­bă în așe­za­rea flo­ri­lor, Car­men la­să frâu li­ber fan­te­zi­ei și își ima­gi­nea­ză gră­dini en­gle­zești exu­be­ran­te ce abun­dă în flori în cu­lori și tex­turi di­fe­ri­te, îmbi­nându-se într-un tot ar­mo­ni­os. În afa­ră de flori, în aran­ja­men­te­le Pe­ta­li­ei pu­tem gă­si și alte ele­men­te, pen­tru că fi­e­ca­re aran­ja­ment se adre­se­a­ză altcu­i­va. „Sun­tem di­fe­riți cu toții și încerc să aduc aces­te par­ti­cu­la­ri­tăți și în cre­ați­i­le me­le. Inte­grez cu bu­cu­rie într-un de­sign de toam­nă fruc­te, de exem­plu, sau da­că pre­gă­tesc un bo­tez. Și lu­cru­ri­le de­vin din­tr-oda­tă de­li­ci­os de fru­moa­se!“

Idei­le și le ex­tra­ge din re­lația ei per­so­na­lă cu flo­ri­le, iar in­spi­rația și-o gă­sește în lu­mea de­sig­nu­lui flo­ral, în că­rți de spe­cia­li­ta­te, în cur­suri și în tot ce are le­gă­tu­ră cu flo­ri­le. Flo­ri­le i-au de­venit un stil de viață de ca­re nu se mai sa­tu­ră. „Mi-amin­tesc acum trei ani, am fost la un curs în Fra­nța un­de am lu­crat cu niște flori ab­so­lut ui­mi­toa­re, de di­mi­neață până se­a­ra. Nici să merg aca­să nu mai voiam!“

Între­ba­tă de vreo păța­nie me­mo­ra­bi­lă le­ga­tă de ac­ti­vi­ta­tea ei, Car­men ne-a măr­tu­ri­sit că la înce­put avea o fri­că imen­să de tran­da­firi și hor­ten­sii. „Când am avut pri­mul eveni­ment în ca­re am fo­lo­sit aces­te flori, pur și sim­plu n-am închis un ochi toa­ta noap­tea de di­nain­te, de groa­ză ca le voi gă­si pă­li­te di­mi­neață. Bi­neînțe­les că nu s-a întâmplat acest lu­cru, iar între timp am învățat cum să nu apa­ră ast­fel de si­tuații.“

Mi­re­se­le ca­re ape­le­a­ză la Pe­ta­lia au mână li­be­ră în ale­ge­re. „În afa­ră de sfa­tu­ri­le flo­ris­tu­lui, cu ca­re e bi­ne ca mi­re­se­le să-și fa­că timp să vor­be­as­că des­pre idei­le lor, im­por­tant e ca mi­re­a­sa să-și ale­a­gă sin­gu­ră flo­ri­le. Să ale­a­gă flo­ri­le ca­re o fac să zâmbe­as­că sau ca­re îi tre­zesc amin­tiri plă­cu­te.“Car­men le es­te ală­turi în ale­ge­re, aju­tă cu sfa­turi prac­ti­ce le­ga­te poa­te de re­zis­te­nța unui flori într-o zi to­ri­dă de va­ră sau cu ce poa­te fi înlo­cu­i­tă în ca­zul in­dis­po­ni­bi­li­tății în acel mo­ment. „Dar o las pe ea să ale­a­gă, ghi­dând-o doar foar­te ușor. Bu­che­tul re­zul­tat va fi unul foar­te per­so­nal. Ro­chia și bu­che­tul unei mi­re­se vor­besc întot­de­au­na des­pre ea.“

Ca­re e floa­rea ta fa­vo­ri­tă, am între­bat-o la sfârșit. „Se spu­ne că cel mai mult îți plac flo­ri­le ano­tim­pu­lui în ca­re te-ai năs­cut. Mie îmi plac nar­ci­se­le, lă­cră­mi­oa­re­le, ane­mo­ne­le, zam­bi­le­le și la­le­le­le. Nu vre­au să ne­drep­tățesc vreo floa­re, dar ce­le enu­me­ra­te aici au fost flo­ri­le co­pi­lă­ri­ei me­le, ne­lip­si­te­le bu­che­te cu flori pe ca­re le pri­me­am în fi­e­ca­re an de zi­ua mea de la bu­ni­ca. Par­că le simt par­fu­mul și acum…“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.