Deco: spring wed­ding

Unul din­tre mo­ti­ve­le pen­tru ca­re ți-ai do­rit ca nun­ta ta să fie pri­mă­va­ra es­te pen­tru că pri­mă­va­ra sim­bo­li­ze­a­ză înce­pu­tul, no­ul, spe­ra­nța. Iar ce­lă­lalt es­te – re­cu­noaște sin­cer! – pen­tru că în sfârșit se poa­te sta și afa­ră.

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: MA­RA WAGNER

OO nun­tă ca­re se des­fășoa­ră în ma­re par­te în aer li­ber es­te cu to­tul altce­va de­cât una închi­să într-o sa­lă, fie sa­la ori­cât de sty­lish, iar o nun­tă de pri­mă­va­ră îți pu­ne la dis­po­ziție atât un spațiu în aer li­ber, cât și unul in­te­ri­or, pen­tru even­tua­li­ta­tea în ca­re vre­mea nu ți­ne cu voi și se por­nește o ploaie sau da­că e mai ră­coa­re se­a­ra.

Sti­lul do­mi­nant în 2018, un bo­he­mian chic înno­bi­lat de nua­nțe me­ta­li­ce și cu accen­te de cu­loa­re, se po­tri­vește per­fect pen­tru o nun­tă de pri­mă­va­ră. Pros­peți­mea pas­te­la­tă a flo­ri­lor de pri­mă­va­ră, su­sți­nu­tă de mul­te plan­te ver­zi – un trend ca­re con­ti­nuă să re­zis­te și anul aces­ta – și punc­ta­tă cu un roz închis pu­drat, un bur­gund dis­cret sau un au­riu me­ta­li­zat es­te o com­bi­nație de cu­lori re­la­xa­tă, dar ele­gan­tă, ca­re con­fe­ră acel fe­e­ling rus­tic, ca­drând cu na­tu­ra. Pen­tru că deși cu­lori mai dra­ma­ti­ce vin din ur­mă anul aces­ta și toa­tă pa­le­ta de nua­nțe se închi­de o idee față de anii an­te­ri­ori, pen­tru nu­nți­le de pri­mă­va­ră se re­co­man­dă în con­ti­nua­re pas­te­luri dia­fa­ne și doar accen­te de cu­loa­re.

Ace­e­ași com­bi­nație între sti­lul rus­tic și cel ele­gant se oglin­dește și în ele­men­te­le de de­cor, un­de ce­le mai cău­ta­te sunt ma­cra­meu­ri­le și cris­ta­le­le. Ca bor­duri la fețe de ma­să și hu­se de scaun, le­gă­turi pen­tru bu­che­te sau pur și sim­plu ca de­cor, dan­te­la croșe­ta­tă se re­gă­sește în ce­le mai mici de­ta­lii. Pa­ra­lel cu ea, cris­ta­le­le și

mar­mu­ra con­fe­ră no­blețe, stră­lu­ci­re și sta­bi­li­ta­te, re­gă­sin­du-se de ase­me­nea frec­vent în de­cor.

Lo­cați­i­le de in­te­ri­or preiau ele­men­te de ex­te­ri­or, se pre­fe­ră lo­cu­ri­le foar­te lu­mi­noa­se și ca­re păs­tre­a­ză ace­lași stil re­la­xat ca la o pe­tre­ce­re în gră­di­nă, mer­gând pe un stil rus­tic, cu ele­men­te na­tu­ra­le. Cu ace­e­ași na­tu­ra­lețe va pi­cu­ra gla­zu­ra de ci­o­co­la­tă pe tor­turi ca și anul tre­cut, chiar da­că acum re­gă­sim mai puți­ne va­rian­te de na­ked ca­kes. Un strat de cre­mă înce­pe să îmbra­ce tor­tu­ri­le din nou, iar pen­tru va­rian­te­le de pri­mă­va­ră de­co­rul de fruc­te es­te înlo­cu­it de flori – co­mes­ti­bi­le sau nu.

Da­că acum un de­ce­niu aran­ja­men­te­le flo­ra­le erau mi­cuțe și dră­gă­lașe, tren­du­ri­le ul­ti­mi­lor ani ne aduc abun­de­nță de flori și plan­te ver­zi, bu­che­te mari, na­tu­ra­le, ca­re se re­var­să pre­cum cas­ca­de­le, în com­bi­nații ine­di­te și di­na­mi­ce. Ace­le­ași ten­di­nțe le vom avea în ge­ne­ral și anul ăsta, iar pen­tru o nun­tă de pri­mă­va­ră se re­co­man­dă cu­lo­ri­le mai po­to­li­te și mult ver­de.

Ori­ca­re ți-ar fi te­ma și ori­ce cu­lori ai ale­ge pen­tru nun­ta ta, da­că vrei să fii cât de cât în trend, tre­bu­ie să fii aten­tă la fe­e­lin­gul ge­ne­ral. Mer­gi pe un mix de na­tu­ra­lețe șic, o ele­ga­nță dis­cre­tă, de­loc epa­tan­tă, mul­tă lu­mi­nă na­tu­ra­lă și sen­zația de spațiu înalt, ae­ri­sit.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.