Ia­tă câte­va între­bări pe ca­re e bi­ne să le pu­neți Dj-ului înain­te de a sem­na un con­tract:

Beau Monde Mirese - - Muzică - Acum că aveți ace­as­tă lis­tă la înde­mână, pu­teți înce­pe in­ter­vi­u­ri­le de an­ga­ja­re pen­tru cel mai po­tri­vit DJ. Pe­tre­ce­re fru­moa­să!

1. Sun­teți dis­po­ni­bil în zi­ua nu­nții noas­tre? 2. De cât timp sun­teți DJ de nun­tă? (E bi­ne să nu fie pri­ma nun­tă sau a do­ua, vreți un DJ cu ex­pe­ri­e­nță.) 3. La câte nu­nți mer­geți ca DJ, pe an? 4. Ați mai fost la vreo nun­tă la res­tau­ran­tul un­de va fi nun­ta noas­tră? 5. Pu­teți des­crie sti­lul ca­re vă ca­rac­te­ri­ze­a­ză, în câte­va cu­vin­te? 6. Pu­tem con­tac­ta vreu­na din pe­re­chi­le la ca­re ați mai pus mu­zi­că la nun­tă? 7. Exis­tă vreo fil­ma­re de la o nun­tă an­te­ri­oa­ră la ca­re ne pu­tem ui­ta? 8. Ne pu­teți aju­ta să ale­gem mu­zi­ca pen­tru mo­men­te­le-cheie ale pe­tre­ce­rii? 9. Câte me­lo­dii aveți și ce gen de mu­zi­că ne pu­neți la dis­po­ziție? 10. Pu­tem ve­ni cu pro­pria noas­tră lis­tă de cânte­ce? 11. Aveți mu­zi­că re­cen­tă? 12. În tim­pul pe­tre­ce­rii aveți ne­voie de pau­ze? Câte și cât de des? 13. Veți fa­ce și toa­te anu­nțu­ri­le sau tre­bu­ie să de­sem­năm pe altci­ne­va? 14. Cum mo­ti­vați oas­peții să ia­să la dans da­că ni­meni nu pa­re să vrea să se miște? 15. Vor pu­tea oas­peții să ce­a­ră de­di­cații spe­cia­le? Vor tre­bui să plă­te­as­că? 16. Ce fa­ceți da­că vi­ne ci­ne­va și ce­re o pi­e­să des­pre ca­re am dis­cu­tat înain­te că nu do­rim să fie pu­să la nun­ta noas­tră? 17. Cât ne cos­tă pres­tația? 18. În ace­as­tă su­mă intră și echi­pa­men­te­le și efec­te­le spe­cia­le? Ce nu es­te in­clus în preț? 19. Da­că pe­tre­ce­rea se întin­de, va tre­bui să plă­tim în plus? 20. Plă­tim înain­te sau du­pă nun­tă? 21. E ne­voie de un avans? 22. Cu cât timp înain­te de nun­tă tre­bu­ie să sem­năm con­trac­tul? 23. Ce se întâmplă da­că, din di­fe­ri­te mo­ti­ve, nun­ta nu se mai ți­ne? 24. Ce fel de echi­pa­ment fo­lo­siți? Aveți mi­cro­foa­ne? Câte? Ce mar­că? Aveți și mi­cro­foa­ne fă­ră fir? 25. Aveți echi­pa­ment de re­zer­vă? 26. De cât loc aveți ne­voie pen­tru echi­pa­men­te? Aveți ne­voie de o ma­să spe­cia­lă? 27. De cât timp aveți ne­voie pen­tru in­sta­la­rea echi­pa­men­te­lor și pen­tru tes­ta­rea su­ne­tu­lui? 28. Ne mai întâlnim înain­te de nun­tă? 29. Cu cât timp înain­te de nun­tă pu­tem tri­mi­te lis­ta noas­tră de pi­e­se și de­ta­li­i­le eveni­men­tu­lui? 30. E ce­va des­pre ca­re nu am dis­cu­tat și ar tre­bui să luăm în con­si­de­ra­re?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.