DO’S and DON’T’S în re­la­ţia cu ar­ti­za­nii

Beau Monde Mirese - - Recuzită -

✘ Nu schim­ba de mul­te ori con­cep­tul pe par­curs, de­oa­re­ce un ar­ti­zan îşi va co­man­da ma­te­ria pri­mă şi va re­a­li­za de­sig­nul, ast­fel încât tu să ai pro­du­se­le la timp. Po­ţi fa­ce mici mo­di­fi­cări da­că aşa ai agre­at de la înce­put, dar nu-ţi schim­ba do­rin­ţe­le cu to­tul du­pă ce o par­te din­tre pro­du­se au fost sau sunt de­ja în curs de re­a­li­za­re.

✘ Nu so­li­ci­ta mos­tre gra­tu­i­te. Pen­tru un ar­ti­zan, fi­e­ca­re obi­ect înse­am­nă mun­că şi ma­te­rie pri­mă con­su­ma­tă şi da­că ar oferi tu­tu­ror mos­tre gra­tu­i­te, ar munci doar pen­tru asta.

✘ Nu re­fu­za pro­du­se­le du­pă ce au fost re­a­li­za­te de­cât da­că nu co­res­pund de­loc ce­rin­ţe­lor ta­le. Nu te po­ţi răz­gândi pur şi sim­plu atunci când e vor­ba de mun­ca de mul­te ore şi in­ves­ti­ţia unui sin­gur om.

✔ Plă­teş­te un avans, da­că ţi se ce­re, pen­tru că acel avans va aco­peri, de obi­cei, ma­te­ria pri­mă. Nu ui­ta să ceri o chi­tan­ţă sau o fac­tu­ră pro­for­ma pen­tru ace­as­tă su­mă şi să te asi­guri că e ram­bur­sa­bi­lă în caz că arti­za­nul nu mai poa­te re­a­li­za co­man­da.

✔ Plă­teş­te la timp pro­du­se­le şi tra­te­a­ză arti­za­nul cu res­pect.

✔ Ofe­ră fe­ed­back po­zi­tiv du­pă ace­ea, pu­blic da­că po­ţi. Pe un ar­ti­zan îl va aju­ta foar­te mult acest lu­cru pen­tru ob­ţi­ne­rea de co­men­zi vi­i­toa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.