Răb­da­re, res­pect și echi­li­bru

Beau Monde Mirese - - Editorial - Ma­ra Wag­ner

Fru­mos a fost înce­pu­tul re­lați­ei voas­tre și dul­ce ca ci­reșe­le de mai, iar acum dra­gos­tea voas­tră s-a copt și a că­pă­tat aro­ma așe­za­tă a fruc­te­lor de va­ră. De bu­nă se­a­mă că de­ci­zia unui trai co­mun a fost de­ja lua­tă din mo­ment ce ții ace­as­tă re­vis­tă în mâini. Nu mai tre­bu­ie de­cât să vă ocu­pați de or­ga­ni­za­rea nu­nții, de de­ta­li­i­le pe­tre­ce­rii, de lu­cru­ri­le fer­me­că­toa­re ca­re vă aște­ap­tă pen­tru ce­le­bra­rea iu­bi­rii voas­tre. Iar du­pă nun­tă vi­ne lu­na de mi­e­re și mult du­pă ace­as­tă vre­me de dulci ne­bu­nii veți mai avea încă o înde­lun­ga­tă pe­ri­oa­dă de viață ar­mo­ni­oa­să. Dar încă ce­va vă aște­ap­tă și e bi­ne să știți. Ori­ce căs­ni­cie de cur­să lun­gă vi­ne la pa­chet și cu pro­vo­cări, une­ori cu pro­ble­me și cu ob­sta­co­le ca­re la pri­ma ve­de­re par de ne­de­pășit. Ele nu vor apă­rea de la înce­put, ci mai înco­lo, când re­lația va fi de­ja pu­ter­nic su­da­tă și va ți­ne bi­ne la fur­tuni, căci ma­ma na­tu­ră s-a gândit și la asta. Iar aici nu vre­au să vă dau de­cât un sin­gur sfat: ori­cât de fă­ră ieși­re vi se vor pă­rea anu­mi­te si­tuații, ori­cât de de­par­te pes­te ori­ce li­mi­tă veți cre­de că vă aflați, ori­cât de ta­re vă veți fi ră­nit la un mo­ment dat, nu acți­o­nați ni­ci­o­da­tă din im­pul­suri de mo­ment și nu luați de­ci­zii din or­go­liu. Mai bi­ne acor­dați-vă o pau­ză li­niști­tă și cântă­riți re­lația, se­pa­rat sau împreu­nă, pen­tru că abia atunci vă veți da se­a­ma da­că vă mai iu­biți sau nu. Căs­ni­cia es­te des­pre răb­da­re, res­pect re­ci­proc și echi­li­bru. Și dra­gos­tea își va ară­ta din nou fața ei de ci­o­co­la­tă.

Da­că vrei să fii mi­re­a­să în re­vis­ta noas­tră, te in­vit să-mi scrii pe ma­ra.wag­ner@bur­da.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.