Fe­mi­ni­nă și de­li­ca­tă, INNO­CEN­TI SPO­SA

Beau Monde Mirese - - Interviu Designer -

De o ele­ga­nță fi­re­as­că și o na­tu­ra­lețe fe­mi­ni­nă, ro­chi­i­le ca­re poar­tă mar­ca aces­tui ate­li­er cu­ce­resc la pri­ma ve­de­re prin ma­te­ria­le, croi­e­li și, nu în ul­ti­mul rând, prin ca­li­ta­tea ire­proșa­bi­lă a exe­cu­tă­rii. Stăm de vor­bă cu Ino­cen­tia Coșle­a­că­ră, crei­e­rul din spa­te­le bran­du­lui.

BMM:

I. S.: INNO­CEN­TI SPO­SA es­te un ate­li­er de cre­ație ma­de to me­a­su­re, iar în spa­te­le bran­du­lui său se află o echi­pă mi­că, dar foar­te di­na­mi­că, mâna­tă de do­ri­nța de a crea ro­chii di­fe­ri­te față de ce­ea ce se gă­sește pe piața ro­chi­i­lor de mi­re­a­să. Es­te vor­ba des­pre ro­chii ro­man­ti­ce și re­la­xa­te, din mă­ta­se și bro­de­rii de­li­ca­te, dar și des­pre ro­chii am­ple, de pri­nțe­să, to­tuși flu­i­de și so­fis­ti­ca­te. Do­ri­nța noas­tră es­te să tran­sfor­măm mi­re­a­sa în ci­ne es­te ea cu ade­vă­rat, ro­chia să îi re­flec­te per­so­na­li­ta­tea, să ia­să din ti­pa­re­le cla­si­ce și să pu­nă în va­loa­re fe­meia din ea.

BMM:

Ci­ne es­te INNO­CEN­TI SPO­SA? De cât timp exis­tă INNO­CEN­TI SPO­SA în zo­na bri­dal din Ro­mânia?

I. S.: Noi ac­ti­văm în zo­na de bri­dal fas­hi­on din 2002, deci avem în ur­mă 16 ani de ex­pe­ri­e­nță plini și fru­moși. Pe piața din Bu­cu­rești fun­cți­o­năm abia din 2015, însă prin­dem ră­dă­cini și aici și avem pla­nuri mari.

BMM:

Ci­ne se ocu­pă de de­sig­nul ro­chi­i­lor?

I. S.: Eu sunt cea ca­re se ocu­pă de de­sig­nul ro­chi­i­lor, la fel și de ale­ge­rea ma­te­ria­le­lor. Apoi, împreu­nă cu șe­fa de ate­li­er, sta­bi­lim croia­la și pu­nem la punct fi­e­ca­re de­ta­liu.

BMM:

Da­că ar fi să le des­crii în câte­va cu­vin­te, ca­re sunt atri­bu­te­le ca­re de­fi­nesc sti­lul INNO­CEN­TI SPO­SA?

I. S.: Aș nu­mi cre­a­ti­vi­ta­tea, nua­nțe­le, vo­lu­me­le, ma­te­ria­le­le, in­ter­pre­ta­rea… de fapt, es­te câte un pic din fi­e­ca­re, îmbi­na­te într-un tot ca­re ne re­pre­zin­tă. Ro­chi­i­le noas­tre sunt mo­der­ne și to­tuși ro­man­ti­ce și cu­ce­resc prin croia­la sim­plă și flu­i­dă, prin ele­ga­nță și so­fis­ti­ca­re. În ace­lași timp sunt ușor de pur­tat și de ma­ne­vrat, sunt mo­de­le ine­di­te, ati­pi­ce, fe­mi­ni­ne și de­li­ca­te. Și nu în ul­ti­mul rând, ro­chi­i­le noas­tre sunt apre­cia­te pen­tru ca­li­ta­tea ire­proșa­bi­lă a fi­ni­sa­je­lor și ate­nția pen­tru de­ta­lii.

BMM:

Da­că o mi­re­a­să are idei pro­prii, își poa­te per­so­na­li­za ro­chia?

I. S.: Da, un as­pect foar­te apre­ciat de cli­en­te­le noas­tre es­te ace­la că sun­tem des­chi­se spre per­so­na­li­za­re. Cli­en­ta are avan­ta­jul de a-și ale­ge, du­pă pre­fe­ri­nță, cu­loa­rea, țe­să­tu­ra și for­ma. Dis­cu­tăm toa­te de­ta­li­i­le, ana­li­zăm împreu­nă cu cli­en­ta toa­te va­rian­te­le și, în fi­nal, da­că mo­de­lul tre­ce tes­tul îmbi­nă­ri­lor per­fec­te între tex­tu­ră și croia­lă, da­că apoi con­si­de­răm că o avan­ta­je­a­ză, pu­tem spu­ne că am cre­at împreu­nă o ro­chie uni­că.

BMM:

În afa­ră de ro­chii de mi­re­a­să, ofe­riți și alt tip de ro­chii?

I. S.: Lu­crăm pe co­man­dă și ro­chii pen­tru cu­nu­nia ci­vi­lă, ro­chii pen­tru ma­me­le mi­ri­lor, ro­chii pen­tru nașe și pen­tru dom­nișoa­re­le de onoa­re – în fi­ne, ro­chii pen­tru toa­tă su­fla­rea fe­mi­ni­nă de la o nun­tă. Ofe­rim, de­si­gur, și ro­chii pen­tru ba­luri. Și toa­te sunt din ma­te­ria­le pre­cum mă­ta­se, voal, taf­ta, cu apli­cații de dan­te­lă și sunt lu­cra­te cu ace­e­ași ate­nție ca și ro­chi­i­le de mi­re­a­să.

BMM:

Un­de vă pot gă­si doam­ne­le și dom­nișoa­re­le?

I. S.: La show­roo­mul din Bu­cu­rești, pe Bd. Uni­rii nr. 13, bl. 2 C, la par­ter sau la cel din Pi­tești de pe stra­da Gri­viței, bl. B16, tot la par­ter.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.