Ce pu­nem în poșeți­că

Beau Monde Mirese - - Util - TEXT: ADA PETRE

Ah, poșe­ta mi­re­sei! Plic sau pun­guță? Sim­plă sau bro­da­tă? Mi­că, dis­cre­tă sau ma­re și încă­pă­toa­re? Ci­ne o ți­ne? Și mai ales, ce co­nți­ne? Chiar da­că nu vă pu­tem sfă­tui ce fel de poșe­tă să aveți pen­tru zi­ua nu­nții, vă ofe­rim câte­va su­ges­tii des­pre ce nu tre­bu­ie să vă lip­se­as­că.

Nu vă fa­ceți gri­ji, nu va tre­bui să stați cu poșe­ta pe umăr sau cu pli­cul în mână, nici mă­car pun­guța ace­ea de sa­tin nu va tre­bui să o ți­neți atârna­tă de închei­e­tu­ră. Ma­ma, nașa sau dom­nișoa­ra de onoa­re pot avea gri­jă de poșe­ta mi­re­sei. Pen­tru că nu veți avea chiar o sa­coșă de pla­jă la înde­mână, ale­geți din lis­ta de mai jos ce vi se pa­re ese­nțial să aveți la înde­mână.

Chiar da­că ma­chia­jul pe ca­re l-ați ales pen­tru zi­ua nu­nții pre­su­pu­ne un ruj co­lo­rat, e bi­ne să aveți la înde­mână și ru­jul dar și un bal­sam pen­tru bu­ze, pen­tru mici re­tușuri. Noap­tea e lun­gă și veți împă­rți pro­ba­bil o mu­lți­me de pu­pici. Ori­cât de bun e ru­jul, până la ur­mă tot tre­bu­ie reîmpros­pă­tat. Vă re­co­man­dăm și un bal­sam de bu­ze hi­dra­tant, doar ca so­luție alter­na­ti­vă la cu­loa­re.

Va fi o zi emoți­o­nan­tă. Pro­ba­bil, vor cur­ge și câte­va la­cri­mi. Va fi cald. O oglin­joa­ră mi­că, du­blă, e nea­pă­rat ne­ce­sa­ră pen­tru a ve­dea da­că nu cum­va s-a întins ri­me­lul sau e ne­voie de vreun mic re­tuș. E mai co­mod așa de­cât să aler­gați la baie din cinci în cinci mi­nu­te, doar pen­tru a arun­ca o pri­vi­re în oglin­dă. Da­că nu e loc pen­tru oglin­joa­ră, pu­teți fo­lo­si te­le­fo­nul mo­bil. Să­ru­turi, pu­pici, con­ver­sații, ho­ho­te de râs, pen­tru toa­te vreți o res­pi­rație proas­pă­tă. E bi­ne să vă fa­ceți timp să stați de vor­bă cu toți in­vi­tații, așa că un spray de gu­ră sau o cu­ti­uță cu bom­boa­ne men­to­la­te tre­bu­ie să fie nea­pă­rat în poșe­tă.

Pen­tru ace­le mo­men­te în ca­re ochii vi se vor um­ple de la­cri­mi (de fe­ri­ci­re, de emoție, de dor de ci­ne­va ca­re nu poa­te fi ală­turi de voi). Pen­tru ca­zul în ca­re mi­re­le va fi co­pleșit de emoții și are ne­voie de ba­tis­tă. Pen­tru a re­tușa ma­chia­jul. Pen­tru a scă­pa de tran­spi­rație.

Ci­ne poa­te re­zis­ta în zi­ua de azi fă­ră te­le­fon? E bi­ne să fie la înde­mână, pen­tru ur­ge­nțe sau si­tuații ne­pre­vă­zu­te. Da­că e loc și pen­tru încăr­că­tor, nu-l ui­tați aca­să. Da­că nu înca­pe, dom­nișoa­ra de onoa­re se poa­te ocu­pa să nu lip­se­as­că acest obi­ect ese­nțial.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.