Su­sți­ne încre­de­rea în si­ne a ti­ne­ri­lor în dru­mul lor spre suc­ces

Beau Monde Mirese - - Advertorial -

Îți mai aduci amin­te de mo­men­te­le din co­pi­lă­rie în ca­re si­mțe­ai că toa­tă lu­mea e a ta și că poți fa­ce ab­so­lut ori­ce îți pro­pui? Pen­tru câte­va se­cun­de, amin­tește-ți de ado­les­cen­ta ca­re își spu­nea că to­tul es­te po­si­bil, cre­zând cu ade­vă­rat că fi­e­ca­re no­tă de 10 sau reuși­tă la școa­lă es­te o no­uă tre­ap­tă spre re­a­li­za­rea unui vis.

Ei bi­ne, toa­te cli­pe­le în ca­re te-ai si­mțit in­vin­ci­bi­lă atunci stau la ba­za încre­de­rii pe ca­re, astă­zi, o ai în ti­ne și în fo­rțe­le pro­prii! Fi­e­ca­re vic­to­rie pe ca­re ai avut-o în anii de școa­lă es­te un mo­tiv pen­tru ca­re, astă­zi, ești cu un pas mai aproa­pe de suc­ces. Însă cu toa­te că în ado­les­ce­nță încre­de­rea în si­ne es­te ese­nția­lă în pro­ce­sul dez­vol­tă­rii per­so­na­le, un stu­diu re­a­li­zat de Always în anul 2014 ara­tă că ju­mă­ta­te din­tre fe­te­le afla­te în pe­ri­oa­da pu­ber­tății își pi­erd încre­de­rea în si­ne, iar mul­te din­tre ele nu o re­ca­pă­tă com­plet ni­ci­o­da­tă, lu­cru ca­re poa­te avea un im­pact ne­ga­tiv asu­pra per­for­ma­nței șco­la­re. De atunci, prin cam­pa­nia #Cao­fa­tă, Always și-a asu­mat mi­si­u­nea de a su­sți­ne încre­de­rea în si­ne a ti­ne­re­lor, spri­ji­nin­du-le în dru­mul lor spre suc­ces.

Always sus­ţi­ne ac­ce­sul la edu­ca­ţie de ca­li­ta­te pen­tru co­pi­ii din zo­ne­le vul­ne­ra­bi­le, împreu­nă cu Te­a­ch for Ro­ma­nia

În spa­te­le fi­e­că­rei reuși­te șco­la­re, un pro­fe­sor a fost aco­lo să te su­sți­nă să con­ti­nui și să dai tot ce poți. Mo­tiv pen­tru ca­re fi­e­ca­re co­pil din Ro­mânia me­ri­tă cu ade­vă­rat ac­ces la edu­cație de ca­li­ta­te, dar și pro­fe­sori ta­len­tați, mo­ti­vați și cu iniția­ti­vă, ca­re să le ofe­re încre­de­re și să le fie ală­turi la fi­e­ca­re pas. Always își con­ti­nuă mi­si­u­nea de a su­sți­ne încre­de­rea în si­ne a ti­ne­ri­lor, de­ru­lând, împreu­nă cu or­ga­ni­zația Te­a­ch for Ro­ma­nia, proi­ec­tul Pro­fe­so­rii Încre­de­rii. Te­a­ch for Ro­ma­nia re­cru­te­a­ză ro­mâni va­lo­roși, îi pre­gă­tește ca învăță­tori sau pro­fe­sori-mo­del și îi spri­ji­nă pen­tru a de­ve­ni fac­tori de tran­sfor­ma­re în edu­cația co­pi­i­lor din zo­ne vul­ne­ra­bi­le. Pro­fe­so­rii Te­a­ch for Ro­ma­nia sunt pre­gă­tiți pen­tru a lu­cra cu ele­vi, pă­rin­ţi, învăță­tori, pro­fe­sori și mem­bri ai co­mu­ni­tă­ţi­lor vul­ne­ra­bi­le, asi­gu­rând o edu­cație de ca­li­ta­te pen­tru toți co­pi­ii.

Ni­co­le­ta Dan­ciu, Andre­ea Ghe­or­ghe și Ga­bri­e­la Se­coșan sunt trei din­tre cei cinci pro­fe­sori Te­a­ch for Ro­ma­nia pe ca­re Always îi su­sți­ne și îi aju­tă să își des­fășoa­re ac­ti­vi­ta­tea timp de doi ani, fi­ind ală­turi de ti­ne­rii ca­re au cea mai ma­re ne­voie de ei.

Ni­co­le­ta Dan­ciu cre­de cu tă­rie că Te­a­ch for Ro­ma­nia re­pre­zin­tă o șan­să re­a­lă la edu­cație. Lup­tând zi de zi pen­tru edu­cația co­pi­i­lor pe ca­re îi îndru­mă, Ni­co­le­ta tran­smi­te un me­saj fi­e­că­rui tânăr din Ro­mânia: „Fii schim­ba­rea pe ca­re vrei să o ve­zi în lu­me și lup­tă pen­tru vi­sul tău!“

Andre­ea Ghe­or­ghe a ales să se im­pli­ce în edu­cație prin pro­gra­mul Te­a­ch for Ro­ma­nia și ne spu­ne că: „Am de­venit pro­fe­sor Te­a­ch din con­vin­ge­rea că schim­ba­rea se fa­ce doar da­că noi toți ne im­pli­căm. Era tim­pul să fac pri­mii mei pași pen­tru schim­ba­re. Prin Te­a­ch for Ro­ma­nia îmi pro­pun să de­vin cea mai bu­nă va­rian­tă a mea de până acum. Și nu ui­ta: fii cu­ri­os, nu-ți fie fri­că să pui între­bări și cau­tă întot­de­au­na să înveți!“

Ga­bri­e­la Se­coșan s-a ală­tu­rat echi­pei Te­a­ch for Ro­ma­nia și cre­de în drep­tul fi­e­că­rui co­pil la edu­cație de ca­li­ta­te, spu­nându-ne că: „Atunci când vei spu­ne că nu poți fa­ce ce­va, eu îți voi răs­pun­de că la un mo­ment dat vei reuși“.

Toți co­pi­ii din Ro­mânia me­ri­tă cu ade­vă­rat ac­ces la edu­cație de ca­li­ta­te, dar și pro­fe­sori ta­len­tați, mo­ti­vați și cu iniția­ti­vă ca­re să le ofe­re încre­de­re și să le fie ală­turi la fi­e­ca­re pas. Always își con­ti­nuă mi­si­u­nea de a su­sți­ne încre­de­rea în si­ne a ti­ne­ri­lor în pe­ri­oa­da pu­ber­tății și spri­ji­nă cinci pro­fe­sori Te­a­ch for Ro­ma­nia să își des­fășoa­re ac­ti­vi­ta­tea, ală­turi de ti­ne­rii pe ca­re îi in­stru­i­esc. Spri­ji­nim ti­ne­rii în dru­mul lor spre suc­ces!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.