Ghi­dul uti­li­ză­rii smar­tpho­ne-uri­lor LA NU­NȚI

Beau Monde Mirese - - Advertorial -

În zi­le­le noas­tre, când sun­tem de­pen­de­nți de teh­no­lo­gie, es­te evi­dent că nu poți mer­ge la un eveni­ment atât de im­por­tant pre­cum o nun­tă fă­ră te­le­fo­nul mo­bil. Vei fa­ce nu­me­roa­se fo­to­gra­fii și fil­mări, pe ca­re le vei păs­tra me­reu ca amin­ti­re. Sunt însă câte­va re­gu­li de uti­li­za­re a te­le­fo­nu­lui mo­bil la nun­tă, de ca­re ar tre­bui să ții cont când mer­gi la un ast­fel de eveni­ment.

Pe mă­su­ră ce co­mu­ni­ca­rea și ex­pri­ma­rea per­so­na­lă au evo­luat, mo­da­li­ta­tea în ca­re fo­lo­sim smar­tpho­ne-uri­le s-a schim­bat. Aces­tea per­mit con­su­ma­to­ri­lor să fil­me­ze ce­le mai bu­ne ca­dre și să re­a­li­ze­ze ce­le mai bu­ne vi­de­o­cli­puri în ori­ce împre­ju­rări, iar pen­tru că se­zo­nul nu­nți­lor și al pe­tre­ce­ri­lor se apro­pie cu pași gră­biți, Sam­sung Elec­tro­nics Ro­mânia a pre­gă­tit un ghid cu sfa­turi uti­le pen­tru eveni­men­te­le me­mo­ra­bi­le din viața ta.

Tips pen­tru nun­tași

1 Evi­tă să faci fo­to­gra­fii în tim­pul ce­re­mo­ni­ei. De ce­le mai mul­te ori exis­tă un fo­to­graf pro­fe­si­o­nist ca­re fa­ce asta. Bu­cu­ră-te de mo­men­te­le uni­ce și ți­ne te­le­fo­nul în bu­zu­nar, pe mod si­le­nți­os. 2

Mo­men­tul fi­na­li­ză­rii cu­nu­ni­ei ci­vi­le re­pre­zin­tă opor­tu­ni­ta­tea per­fec­tă pen­tru a fa­ce po­ze. Iar fi­e­ca­re in­vi­tat își do­rește să fa­că o fo­to­gra­fie cu te­le­fo­nul său mo­bil. Împrăști­e­rea de con­fet­ti, orez sau pe­ta­le de flori poa­te fi cli­pa per­fec­tă pen­tru a încer­ca fun­cția Su­per Slow-mo­ti­on de la noi­le Sam­sung Ga­la­xy S9 și S9+. 3

Pe­tre­ce­rea pro­priu-zi­să es­te pri­lej de sel­fie. În timp ce mi­re­le și mi­re­a­sa își schim­bă hai­ne­le sau fac fo­to­gra­fii cu in­vi­tații, sel­fie-uri­le cu pri­e­te­nii

sunt obli­ga­to­rii pen­tru a fi par­ta­ja­te pe Fa­ce­book sau Insta­gram. Însă nu ui­ta să te oprești din a-ți fa­ce sel­fie-uri când mi­rii își fac in­tra­rea în sa­lo­nul de nun­tă sau la pri­mul dans. 4

Ori­ce ai fa­ce, nu sta cu smar­tpho­ne-ul pe ma­să. Înce­ar­că să po­rți o con­ver­sație cu cei de la ma­sa ta, iar da­că lu­cru­ri­le de­vin plic­ti­si­toa­re, atunci poți ple­ca în ori­ce mo­ment, mo­ti­vând că tre­bu­ie să suni pe ci­ne­va. 5 Tăi­e­rea tor­tu­lui es­te un alt eveni­ment pe ca­re nu-l poți ra­ta! Aces­ta poa­te fi o opor­tu­ni­ta­te de a sur­prin­de o fo­to­gra­fie ori­gi­na­lă, mai ales da­că ale­gi un un­ghi in­te­re­sant. De exem­plu, poți fo­to­gra­fia mi­re­le și mi­re­a­sa de la spa­te, cu tor­tul în prim-plan, pen­tru a crea o ima­gi­ne uni­că. 6 În tim­pul pe­tre­ce­rii ai oca­zia să re­a­li­ze­zi ce­le mai fru­moa­se fo­to­gra­fii cu aju­to­rul fun­cți­ei low-li­ght. Iar da­că vrei să dis­tri­bui ima­gi­ni­le res­pec­ti­ve pe rețe­le­le de so­cia­li­za­re, ve­ri­fi­că și cu cei ca­re apar în ele da­că es­te în re­gu­lă, pen­tru a evi­ta si­tuați­i­le ne­plă­cu­te. 7

Da­că mer­gi la af­ter-par­ty, es­te ab­so­lut ne­ce­sar să cap­te­zi ce­le mai amu­zan­te mo­men­te. Dar nu le dis­tri­bui de­cât în di­mi­neața ur­mă­toa­re, du­pă ce ți-ai ser­vit ca­fe­aua și as­pi­ri­na de ri­goa­re.

Tips pen­tru mi­re­se

1 Nu exis­tă mi­re­a­să ca­re să nu își fa­că un sel­fie cu dom­nișoa­re­le sa­le de onoa­re. Nu ra­ta acest mo­ment! 2 Da­că au­zi un te­le­fon su­nând în tim­pul sluj­bei re­li­gi­oa­se, înain­te să te uiți urât la in­vi­tați, gândește-te să nu fie chiar te­le­fo­nul tău! În mo­men­tul în ca­re îl înmâne­zi ma­mei ta­le sau uneia din­tre dom­nișoa­re­le de onoa­re, asi­gu­ră-te că ți-ai închis te­le­fo­nul sau că l-ai pus pe mo­dul si­le­nți­os. 3

Pen­tru si­tuații ne­pre­vă­zu­te, in­vi­tați ca­re nu gă­sesc adre­sa lo­ca­lu­lui, fur­ni­zori ca­re întârzie sau alte pro­ble­me si­mi­la­re, de­sem­nea­ză pe ci­ne­va ca­re să se ocu­pe. In­vi­tații vor să pe­tre­a­că împreu­nă cu mi­re­a­sa, nu să asis­te cum ace­as­ta vor­bește non-stop la te­le­fon. 4

Când nu ai o oglin­dă la înde­mână, cea mai bu­nă me­to­dă de a-ți ve­ri­fi­ca ma­chia­jul es­te să ape­le­zi la smar­tpho­ne. Du­pă ore între­gi pe rin­gul de dans, ori­cât ar fi de bi­ne exe­cu­tat, ma­chia­jul tre­bu­ie ve­ri­fi­cat în per­ma­ne­nță, așa că, în loc să faci ne­nu­mă­ra­te vi­zi­te la toa­le­tă, o pri­vi­re în te­le­fon te va scu­ti de dru­muri și timp pi­er­dut. 5

Pu­teți fo­lo­si rețe­le­le so­cia­le pen­tru a ve­dea ima­gi­ni­le fă­cu­te de in­vi­tați la nun­ta voas­tră. Fo­lo­siți un has­htag unic și cre­a­tiv, ast­fel încât toa­te po­ze­le pos­ta­te pe rețe­le­le so­cia­le să fie strânse sub um­bre­la aces­tu­ia și ast­fel să le gă­siți mult mai ușor. 6

Ești una din­tre no­ro­coa­se­le ca­re se că­să­to­resc pe o pla­jă exo­ti­că sau într-un alt co­lț mi­nu­nat al lu­mii? Ne bu­cu­răm pen­tru ti­ne! Da­că îți pa­re rău pen­tru ru­de­le și pri­e­te­nii ca­re nu-ți pot fi ală­turi la cel mai im­por­tant eveni­ment din viața ta, un smar­tpho­ne es­te cea mai sim­plă me­to­dă cu ca­re poți re­zol­va ace­as­tă pro­ble­mă: pu­ne un pri­e­ten să fa­că o tran­smi­si­u­ne on­li­ne în di­rect, ast­fel încât eveni­men­tul să poa­tă fi ur­mă­rit de ori­ci­ne do­rești. 7

Indi­fe­rent câte ima­gini îți va fur­ni­za fo­to­gra­ful, întot­de­au­na va mai fi loc și pen­tru câte­va sel­fie-uri. Imor­ta­li­ze­a­ză mo­men­te­le preți­oa­se cu pri­e­te­nii – vor fi amin­tiri de ne­prețu­it.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.