5 lu­cruri la ca­re se gândesc mi­re­se­le când merg spre altar

Da, te-ai ima­gi­nat de mul­te ori cum vei ară­ta ca mi­re­a­să și ai vi­zua­li­zat cum vei păși spre altar. Ia­tă că a venit zi­ua cea ma­re! La ce te gândești?

Beau Monde Mirese - - Gânduri - TEXT: CRISTINA NICOLAE

„Oa­re nu am ui­tat ni­mic?“

Du­pă luni între­gi de or­ga­ni­za­re și gri­ji ca to­tul să fie pus la punct până în cel mai mic de­ta­liu, cu si­gu­ra­nță că un amal­gam de gânduri și emoții vor pu­ne stă­pâni­re pe ti­ne. Une­le se­ri­oa­se, alte­le chiar amu­zan­te în con­tex­tul dat.

Oa­re a venit tor­tul? Mă­tușa din pro­vin­cie o fi reușit să gă­se­as­că bi­se­ri­ca? Si­gur n-am ui­tat ve­ri­ghe­te­le? S-au des­cur­cat cei de la lo­cal cu sche­ma de așe­za­re a in­vi­tați­lor la me­se? Da­că su­feri de sin­dro­mul „le fac eu pe toa­te“, si­gur vei fi stre­sa­tă și vei ui­ta să te con­cen­tre­zi pe ce­ea ce es­te cel mai im­por­tant: să te bu­curi de nun­ta ta!

Cea mai bu­nă opți­u­ne es­te să an­ga­je­zi un coor­do­na­tor pen­tru zi­ua cea ma­re sau să de­le­gi pe ci­ne­va din fa­mi­lie ori din­tre pri­e­teni să su­pra­ve­ghe­ze bu­nul mers al lu­cru­ri­lor.

„Ah, ce mă dor pi­ci­oa­re­le!“

Es­te cu­nos­cut fap­tul că ori­ce pe­re­che de încă­lțări noi îți fa­ce bă­tă­turi, așa că înce­ar­că să te aco­mo­de­zi din timp cu ce­ea ce vei pur­ta în tim­pul ce­re­mo­ni­ei re­li­gi­oa­se! Da­că vrei să te si­mți con­for­ta­bil, mai ales când nu ești obișnuită să po­rți to­curi, n-ar fi rău să iei în cal­cul și alte va­rian­te, având în ve­de­re că zi­ua nu­nții va fi foar­te so­li­ci­tan­tă pen­tru pi­ci­oa­re­le ta­le! Un­de mai pui că sub ro­chia lun­gă de mi­re­a­să aproa­pe că nici nu se ve­de încă­lță­min­tea. Ba­le­ri­nii pot fi o va­rian­tă fe­ri­ci­tă, pi­ci­oa­re­le ta­le îți vor fi re­cu­nos­că­toa­re, iar tu vei scă­pa de gândul că sluj­ba nu se mai ter­mi­nă și vei fi o mi­re­a­să re­la­xa­tă și fe­ri­ci­tă.

„Îmi e atât de foa­me!“

Știm, zi­ua nu­nții es­te so­li­ci­tan­tă, iar tim­pul tre­ce ver­ti­gi­nos și ești me­reu con­tra­timp. Ma­chiaj, coa­fu­ră, pri­mi­rea in­vi­tați­lor, îmbră­ca­tul ro­chi­ei – toa­te îți ră­pesc o gră­ma­dă de timp și, nu de mul­te ori, re­a­li­ze­zi că până să in­tri în bi­se­ri­că nu ai apu­cat să mă­nânci ni­mic. Până la re­ce­pția de nun­tă mai sunt câte­va ore bu­ne, așa că nu e bi­ne să pășești spre altar cu sto­ma­cul gol. Ni­mic mai rău în zi­ua nu­nții de­cât o mi­re­a­să pa­li­dă și iras­ci­bi­lă, iar da­că vrei să ai ener­gie pen­tru o zi so­li­ci­tan­tă cum es­te cea a nu­nții, tre­bu­ie să te hră­nești. Mă­nâncă un pic înain­te de ce­re­mo­nie, în acest fel vei pre­ve­ni apa­riția obo­se­lii, a amețe­li­lor sau, în cel mai rău caz, a stă­ri­lor de leșin din tim­pul sluj­bei re­li­gi­oa­se.

„Sunt cu ade­vă­rat pregătită pen­tru că­să­to­rie?“

Ţi-ai gă­sit pe­re­chea și acum pășești bu­cu­roa­să spre altar. Sau nu? În fa­ţa uneia din­tre ce­le mai im­por­tan­te de­ci­zii din via­ţă, înce­pi să te între­bi da­că ești cu ade­vă­rat pregătită pen­tru că­să­to­rie.

Și e nor­mal, chiar și acum, în ul­ti­mul ce­as. Vă­zând atâtea căs­ni­cii ne­fe­ri­ci­te și ra­ta cres­cândă a di­vor­ţu­ri­lor, es­te fi­resc să fii spe­ria­tă când vi­ne vor­ba de un pas ca­re îţi va schim­ba ra­di­cal via­ţa.

Acum, mai mult ca ori­când, tre­bu­ie să înde­păr­te­zi ori­ce ilu­zie pe ca­re o ai cu pri­vi­re la că­să­to­rie și să fii re­a­lis­tă cu pri­vi­re la aces­te as­pec­te: îl iu­besc?, îmi pla­ce cum mă fa­ce să mă simt?, mă simt în si­gu­ra­nță lângă el? etc.

„Ni­mic nu ara­tă cum tre­bu­ie“

Flo­ri­le nu sunt ce­le pe ca­re le-ai co­man­dat, ma­chia­jul nu a ieșit ca la pro­bă, pă­rul îți alu­ne­că din coc, ci­ne­va te-a căl­cat pe tre­nă, câți­va in­vi­tați te-au anu­nțat că nu mai vin... iar în timp ce pășești spre altar, în loc să te bu­curi de zi­ua cea ma­re, si­mți că ai la­cri­mi în ochi și că îți vi­ne să plângi.

Zi­ua nu­nții es­te pli­nă de stres și de si­tuații ne­pre­vă­zu­te, așa că nu ar fi rău să te pre­gă­tești psi­hic din timp să le faci față fă­ră să cla­che­zi.

Nu ui­ta că ace­as­tă zi tre­bu­ie să fie un pri­lej de bu­cu­rie, iar mo­men­tul în ca­re te îndre­pți spre ale­sul tău la altar es­te unic și va ră­mâne una din­tre amin­ti­ri­le de neu­i­tat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.