În obi­ec­tiv: DE­VI­CE-URI BE­NE­FI­CE pen­tru ten

Beau Monde Mirese - - Beauty - TEXT: MĂDĂLINA IONESCU

Ru­ti­na zil­ni­că de îngri­ji­re a pi­e­lii nu es­te doar im­por­tan­tă, ci cru­cia­lă. Iar da­că si­mți că te­nul are ne­voie de o ate­nție mai ma­re acum, îți re­co­man­dăm să te ba­ze­zi pe acți­u­nea noi­lor gad­ge­turi fa­cia­le.

Vi­i­to­rul pi­e­lii poa­te su­na foar­te bi­ne în com­pa­nia unor in­stru­men­te efi­ci­en­te de cu­răța­re și îngri­ji­re. Așa­dar, în pa­ra­lel cu pro­ce­du­ri­le de be­au­ty pe ca­re le efec­tue­zi la sa­lon, ba­ze­a­ză-te, aca­să, pe efi­ca­ci­ta­tea ce­lor mai noi și mai hot de­vi­ce-uri! Pen­tru o cu­răța­re în pro­fun­zi­me, Vi­sa­pu­re Advan­ced de la Phi­lips poa­te de­ve­ni un aliat pe mă­su­ră. Aces­ta se ba­ze­a­ză pe teh­no­lo­gia Dual­mo­ti­on, ce re­cu­noaște in­te­li­gent ti­pul pi­e­lii și acți­o­nea­ză prin in­ter­me­di­ul unor ca­pe­te spe­cia­le in­clu­se în kit. Mai are rost să zic că de­vi­ce-ul, dez­vol­tat împreu­nă cu ex­pe­rți ja­po­ne­zi în ma­saj, se com­por­tă pre­cum atin­ge­rea ușoa­ră a 750 de de­ge­te pe mi­nut, ce­ea ce înse­am­nă că cir­cu­lația sânge­lui es­te îmbu­nă­tăți­tă? Vi­sa­pu­re Advan­ced es­te ide­al și pen­tru ma­sa­jul de­li­cat al zo­nei ochi­lor, cu 120 de na­no­vi­brații pe se­cun­dă.

Tot pen­tru cu­răța­re a fost dez­vol­tat și

So­nic Sys­tem de la Cli­ni­que, efi­ci­ent în înde­păr­ta­rea im­pu­ri­tăți­lor, ma­chia­ju­lui, se­bu­mu­lui și re­zi­duu­ri­lor de la su­pra­fața pi­e­lii. În fun­cție de ne­voi­le te­nu­lui, poți op­ta pen­tru di­ver­se ti­puri de pe­rii, pe lângă cea cla­si­că din do­ta­re. In­te­re­sant la acest apa­rat es­te fap­tul că es­te com­pact, ușor și pre­vă­zut cu un sis­tem de tar­ge­ta­re so­ni­că, des­ti­nat uti­li­ză­rii ide­a­le în zo­ne­le feței mai puțin ac­ce­si­bi­le. Du­pă fo­lo­si­rea sa, pi­e­lea es­te pregătită să ab­soar­bă com­plet in­gre­di­en­te­le din for­mu­le­le de îngri­ji­re. Da­că îți do­rești mi­ni­mi­za­rea po­ri­lor, poți tes­ta Pig­ment Con­trol de la Ta­li­ka: fun­cți­o­nea­ză pe ba­za unei lu­mini ver­zi ce re­gle­a­ză ac­ti­vi­ta­tea me­la­no­ci­te­lor. Ast­fel, sin­te­za me­la­ni­nei es­te ți­nu­tă sub con­trol, iar pig­men­ta­rea, re­du­să. Tra­ta­men­tul con­fe­ră și o re­ge­ne­ra­re op­ti­mă cu io­no­te­ra­pie: mi­cro­cu­re­nții im­per­cep­ti­bi­li cresc per­me­a­bi­li­ta­tea pi­e­lii, spo­rind efi­ca­ci­ta­tea cre­me­lor an­ti­pig­men­ta­re.

UFO Smart Mask de la Fo­reo, pri­ma mas­că in­te­li­gen­tă sub for­mă de gad­get, a fost con­ce­pu­tă pen­tru un răs­făț to­tal, tip SPA, de nu­mai 90 de se­cun­de. Apa­ra­tul com­bi­nă măști­le ac­ti­va­te cu o teh­no­lo­gie de hi­pe­rin­fu­zie (încăl­zi­re-des­chi­de­re pori, ră­ci­re și pul­sații T-so­nic), tra­ta­men­tul prin lu­mi­nă LED și cel de cri­o­te­ra­pie. UFO se gli­se­a­ză pes­te fi­e­ca­re cen­ti­me­tru al feței, ac­ti­vând in­gre­di­en­te­le ese­nția­le din ce­le do­uă măști de in­spi­rație asia­ti­că dis­po­ni­bi­le în por­to­fo­li­ul bran­du­lui, Make My Day (de zi) și Call It A Ni­ght (de noap­te).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.