Flori NE­MU­RI­TOA­RE

Beau Monde Mirese - - Deco -

Ați luat vre­o­da­tă în con­si­de­ra­re ca, la nun­ta voas­tră, să nu fo­lo­siți de­co­rați­uni din flori ade­vă­ra­te, ci din flori de hârtie? Sunt cel puțin la fel de spec­ta­cu­loa­se pre­cum ce­le din flori re­a­le. Mai mul­te aflăm de la Si­mo­na Opriș, Pa­per Flo­wer De­sig­ner, fon­da­tor Ha­la cu Flori și Pa­per Flo­wers.

Pa­per Flo­wers a por­nit de la o bu­ca­tă de hârtie cre­po­na­tă, o foar­fe­că și un ma­re vis. Vi­sul meu de a crea bu­che­te ca­re să tre­a­că ba­ri­e­re­le tim­pu­lui pen­tru mo­men­te de po­ves­te. Pa­per Flo­wers by Si­mo­na Opriș a de­bu­tat cu suc­ces în 2011 di­rect pe plan in­ter­nați­o­nal în UK, USA, Sin­ga­po­re, India, Aus­tra­lia și Fra­nța. Din 2013 am înce­put să in­trăm și pe piața din Ro­mânia, ajun­gând în pa­tru ani să tran­sfor­măm acest vis într-un bu­si­ness spe­cia­li­zat pe bu­che­te de mi­re­a­să, ca­re a evo­luat foar­te fru­mos într-un bu­si­ness ca­re re­a­li­ze­a­ză și închi­ria­ză aran­ja­men­te sau de­co­ruri spec­ta­cu­loa­se, de mari di­men­si­uni. Am lan­sat un nou trend în Ro­mânia: închi­ri­e­rea aran­ja­men­te­lor și de­co­ru­ri­lor flo­ra­le din hârtie. Pa­si­u­nea! Și da, mi­nu­na­ta și ta­len­ta­ta mea echi­pă de 12 oa­meni și nu în ul­ti­mul rând soțul meu, ca­re m-a su­sți­nut me­reu, m-a încu­ra­jat și a avut încre­de­re în mi­ne. Por­nim de fi­e­ca­re da­tă de la flo­ri­le de hârtie, ca­re sunt re­a­li­za­te han­dma­de, din mai

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.