Te păs­tre­zi pen­tru el sau nu?

Beau Monde Mirese - - Sex - TEXT: IOANA STĂNCESCU

Du­pă re­vo­luția se­xua­lă din anii ‘60, ia­tă că, de vreo câți­va ani buni, asis­tăm și la alt trend, o întoar­ce­re sur­prin­ză­toa­re a așa-zi­sei mo­de a vir­gi­ni­tății la mo­men­tul că­să­to­ri­ei. De­par­te de mi­ne do­ri­nța de a ple­da pen­tru una sau alta. Dar da­că tot vor­bim des­pre asta, ce-ați zi­ce să ana­li­zăm împreu­nă niște mi­turi le­ga­te de vir­gi­ni­ta­te?

În pri­mul rând, du­pă cum era și de aștep­tat, la înce­pu­tu­ri­le ome­ni­rii, ide­ea vir­gi­ni­tății nu avea im­por­ta­nță. To­tuși, în mi­to­lo­gia gre­a­că, de exem­plu, din ce­le șa­se di­vi­ni­tăți fe­mi­ni­ne, trei erau fe­ci­oa­re. E vor­ba de Arte­mis, zeița Vână­to­rii, Ate­na – zeița Înțe­lep­ci­u­nii și Hes­tia – zeița Fo­cu­lui. Ce înse­am­nă asta? Că oa­me­nii și-au dat se­a­ma încă de tim­pu­riu că sunt mo­men­te când e bi­ne să lă­săm se­xul de­o­par­te, da­că vrem să ne con­cen­trăm pe alte lu­cruri. Cum ar fi să ne pro­cu­răm hra­na.

Crești­nis­mul a ple­dat în fo­rță în fa­voa­rea vir­gi­ni­tății ca semn de pu­ri­ta­te și de ino­ce­nță. Se­co­le de-a rândul, so­ci­e­ta­tea a ri­di­cat fe­ci­o­ria la rang de vir­tu­te su­pre­mă și asta din va­rii mo­ti­ve ca­re, să fim se­ri­oși, nu ave­au ni­cio le­gă­tu­ră cu sen­ti­men­te­le. Pe de o par­te era vor­ba de asi­gu­ra­rea unei des­cen­de­nțe si­gu­re (nu ca­re cum­va mi­re­a­sa să fie de­ja însăr­ci­na­tă cu altul în mo­men­tul nu­nții), iar pe de altă par­te ima­gi­nea unui trup nea­tins fa­ce par­te, de mul­te ori, din fan­tas­me­le mas­cu­li­ne. De ce? Păi, es­te foar­te sim­plu: pen­tru că a fi pri­mul din viața unei fe­te pre­su­pu­ne, din start, lip­sa unui ter­men de com­pa­rație. Or, dra­ge­le me­le, băr­bații se spe­rie (prea ușor, sunt de acord) să nu ca­re cum­va să fie mai pre­jos de cei­la­lți sau de aștep­tă­ri­le voas­tre. Dar mai ales de cei­la­lți!

Pe de altă par­te, noi, fe­te­le, sun­tem și vom ră­mâne niște ro­man­ti­ce.

Ce poa­te fi mai fru­mos de­cât să faci dra­gos­te pri­ma da­tă cu cel cu ca­re ur­me­a­ză să-ți împa­rți viața, așa-i? Să si­mți că te aban­do­ne­zi în brațe­le lui și că vei fi a lui și doar a lui. Es­te mo­ti­vul pen­tru ca­re nu­mă­rul ca­zu­ri­lor de hi­me­no­plas­tie a cres­cut spec­ta­cu­los în ul­ti­mii zeci de ani. Deși s-a de­mon­strat fă­ră um­bră de îndoia­lă că vir­gi­ni­ta­tea unei fe­te nu stă într-un hi­men in­tact sau că la mul­te fe­te ace­as­tă mem­bra­nă ca­re aco­pe­ră va­gi­nul poa­te fi atât de elas­ti­că încât să nu se ru­pă, la alte­le poa­te să nu exis­te de­fel, iar la mul­te să se per­fo­re­ze ac­ci­den­tal în ur­ma unui efort fi­zic sau chiar la naște­re.

Con­si­de­ra­tă se­co­le de-a rândul o ade­vă­ra­tă obli­gație a fe­te­lor față de fa­mi­lie, so­ci­e­ta­te și vi­i­tori soți, vir­gi­ni­ta­tea și-a pi­er­dut im­por­ta­nța oda­tă cu eman­ci­pa­rea fe­meii. Și da, cu eman­ci­pa­rea se­xua­lă de du­pă răz­boi­ul din Vi­et­nam. Chiar da­că li­mi­te­le au fost nu doar împin­se, ci des­fi­i­nța­te aproa­pe cu to­tul, me­sa­jul era foar­te clar: fi­e­ca­re dis­pu­ne de pro­pri­ul lui corp. Însă ia­tă, cum zi­ce­am la înce­put, în anii din ur­mă, cum­va, vir­gi­ni­ta­tea a re­venit în mo­dă și tin­de să re­ca­pe­te im­por­ta­nță. Con­tex­tul es­te di­fe­rit, la fel ca și sem­ni­fi­cația. De ce? Pen­tru că de da­ta ace­as­ta nu mai vor­bim de o fe­ci­o­rie im­pu­să, ci asu­ma­tă și vă­zu­tă în ce­le mai mul­te din­tre ca­zuri ca apa­na­jul fe­mi­nis­mu­lui. Con­cret: sunt vir­gi­nă, îmi e bi­ne așa cum sunt și n-am ne­voie de ni­ci­un băr­bat pen­tru a mă si­mți împli­ni­tă!

Acum, dra­ge­le me­le vi­i­toa­re mi­re­se, pro­ba­bil că aștep­tați și o con­clu­zie ca­re, cu ris­cul de a vă de­za­mă­gi, nu va ve­ni. Și știți de ce? Pen­tru că atunci când vor­bim de se­xua­li­ta­te, sin­gu­rul lu­cru pe ca­re tre­bu­ie să-l reți­nem es­te că fi­e­ca­re din­tre noi tre­bu­ie să fie li­ber să dis­pu­nă de pro­pri­ul trup.

Un ul­tim sfat. Indi­fe­rent de de­ci­zia pe ca­re o veți lua, că do­riți să vă păs­trați sau nu pen­tru un sin­gur băr­bat, că ale­geți să fiți vir­gi­ne până la trei­zeci de ani sau că v-ați înce­put viața se­xua­lă la cin­cis­pre­ze­ce, in­for­mați-vă și pro­te­jați-vă. Nu ezi­tați să ci­tiți, să pu­neți între­bări, să vor­biți cu un me­dic, să aflați cât mai mul­te des­pre con­tra­ce­pție și sar­ci­nă. Pen­tru că, dra­ge­le me­le, ig­no­ra­nța naște te­a­mă. Iar te­a­ma nu va fa­ce ni­ci­o­da­tă ca­să bu­nă nici cu iu­bi­rea și nici cu se­xul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.