Că­să­to­rie în fa­mi­lie

Beau Monde Mirese - - Editorial - Ma­ra Wag­ner Da­că vrei să fii mi­re­a­să în re­vis­ta noas­tră, te in­vit să-mi scrii pe ma­ra.wag­ner@bur­da.ro

„Mă însor!”, mi-a tri­mis un me­saj într-o bu­nă di­mi­neață. Am si­mțit cum ră­mân fă­ră aer și o sen­zație de pa­ni­că a pus par­că stă­pâni­re pe mi­ne. De ce simt așa?, m-am între­bat. Are trei­zeci și cinci de ani, se iu­besc, e fi­resc să se așe­ze la ca­sa lui. Dar, la nai­ba, e fra­te­le meu mai mic! Fra­te­le meu mai mic, întot­de­au­na l-am pri­vit ca pe un co­pil! Și acum, ia­tă, mă anu­nța că se însoa­ră! Am in­spi­rat adânc, rați­u­nea mi-a re­venit îna­poi la lo­cul ei și am înce­put să mă bu­cur pen­tru ei, pre­caut, dar sin­cer și din ce în ce mai ta­re.

N-au fă­cut nun­tă, cel puțin nu încă. Dar de cum s-au ho­tă­rât că lo­cul lor e împreu­nă, s-au și dus la pri­mă­rie, s-au pro­gra­mat cât mai iu­te, au strâns hârti­i­le și și-au fă­cut ana­li­ze­le ne­ce­sa­re, iar în pri­ma zi de toam­nă, într-o fru­moa­să și înso­ri­tă zi încăr­ca­tă de ro­man­tism și nos­tal­gie, fra­te­le meu și vi­i­toa­rea lui soție s-au pre­zen­tat la pri­mă­rie cu zâmbe­te­le până la ure­chi pe chi­puri, ca doi ștren­gari ca­re se pre­gă­tesc să fa­că cea mai ma­re șo­tie a vi­eții lor.

S-a lă­sat cu la­cri­mi de emoție, de fe­ri­ci­re, de ma­gia mo­men­tu­lui. Plu­te­au în aer atâta op­ti­mism, spe­ra­nță și pof­tă de viață, încât cu greu te pu­te­ai abți­ne să in­tri în jo­cul bu­cu­ri­ei lor și să nu par­ti­ci­pi, chiar și ca sim­plu tre­că­tor, cu un gând bun mă­car la fe­ri­ci­rea lor. Ase­me­nea si­mțiri, au­ten­ti­ce și pu­re, do­resc tu­tu­ror ce­lor ca­re se iu­besc. Iar fra­te­lui meu și proas­pe­tei sa­le soții le do­resc ca­să de pia­tră și să se pri­ve­as­că me­reu așa cum se pri­vesc acum! Să fiți fe­ri­ciți, Ri­chard & Vic­to­ria!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.