Ne spui şi no­uă cum te-a ce­rut de so­ţie?

Beau Monde Mirese - - Cover Story -

Au fost chiar do­uă ce­reri, să vă po­ves­tesc. Pri­ma da­tă s-a întâmplat în Cluj-na­po­ca, în apar­ta­men­tul nos­tru (stă­te­am cu chi­rie pe-atunci), se­a­ra, du­pă o zi grea. M-a ce­rut cu un inel al­bas­tru și am bă­nu­it ime­diat că tre­bu­ie să fie o glu­mă, doar știa că mie nu-mi pla­ce al­bas­trul!! Şi glu­mă a și fost, pen­tru că ime­diat du­pă ace­ea a scos și ce­lă­lalt inel, cel ade­vă­rat. I-am spus DA, de­si­gur, însă am plâns o zi între­a­gă, cred, pen­tru că ave­am o mi­că pro­ble­mă și am su­nat-o pe ma­ma a do­ua zi să îi spun: eram foar­te fe­ri­ci­tă, eram en­tu­zias­ma­tă, însă… nu-mi plă­cea ine­lul. I-am spus la te­le­fon, plângând: „Cum pot să mă uit la ine­lul ăsta toa­tă viața și să mă gândesc, cu re­gret, de ce nu i-am spus că nu-mi pla­ce?” Era un fel de floa­re din mai mul­te dia­man­te, iar eu tot tim­pul m-am gândit la un cus­hi­on cut. Așa că, până la ur­mă l-am schim­bat. Şi ur­mă­toa­rea ce­re­re, a do­ua, a avut loc ce­va mai târziu, în Ve­neția, pe Po­dul Îndră­gos­tiți­lor. A fost un mo­ment foar­te emoți­o­nant, mai ales că nu mă mai aștep­tăm la asta, să mă ce­a­ră și a do­ua oa­ră.

Am și scris des­pre asta la mo­men­tul res­pec­tiv pe blog, ine­lul a venit într-o îngheța­tă de pe­pe­ne gal­ben!

Ro­chie Na­ta­lia Va­si­li­ev, 6.750 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.