Inca Trail la 3.000 m, Pe­ru

Beau Monde Mirese - - Travel -

Nu mul­te cu­pluri ple­a­că în lu­na de mi­e­re în Ame­ri­ca de Sud pen­tru dru­meții mon­ta­ne, nu? În Pe­ru pu­teți trăi ce­le mai tari ex­pe­ri­e­nțe de va­ca­nță, pen­tru că nu es­te o des­ti­nație tu­ris­ti­că ca­re ți se ofe­ră pe ta­vă. Tre­bu­ie să de­pui efort da­că vrei să ve­zi in­cre­di­bi­lul Ma­chu Pic­chu, punc­tul cul­mi­nant al ori­că­rei va­ca­nțe în Pe­ru, să su­feri puțin de la dru­mul greu și să fii pre­gă­tit pen­tru o vre­me im­pre­vi­zi­bi­lă (ploaie, căl­du­ră to­ri­dă – ori­ce es­te po­si­bil și poa­te să di­fe­re de la o zi la alta). Dar

me­ri­tă să ve­zi orașul pi­er­dut Ma­chu Pic­chu, una din­tre ce­le șap­te mi­nuni ale lu­mii mo­der­ne. Inca Trail, un hi­ke de pa­tru zi­le la 3.000 de me­tri prin mu­nții Anzi, ca­re re­pre­zin­tă dru­mul re­gal al in­cași­lor că­tre orașul pi­er­dut Ma­chu Pic­chu, va fi o ex­pe­ri­e­nță uni­că, re­co­man­da­tă tu­tu­ror cu­plu­ri­lor că­ro­ra le plac hi­ke-uri­le și pei­sa­je­le ce îți taie efec­tiv res­pi­rația. Fi­ind o ța­ră in­cre­di­bi­lă și fas­ci­nan­tă, foar­te co­lo­ra­tă și ex­trem de di­ver­să, în Pe­ru vă vor cu­ceri în pri­mul rând oa­me­nii. Ospi­ta­li­ta­tea lor și de­li­ci­oa­se­le mâncă­ruri pe­ru­vi­e­ne cu in­flue­nțe spa­ni­o­le, afri­ca­ne, ja­po­ne­ze și ama­zo­ni­e­ne vă vor încânta cu si­gu­ra­nță. Pen­tru aven­tu­ri­eri es­te pro­pu­ne­rea ide­a­lă pen­tru lu­na de mi­e­re: în ace­e­ași ța­ră pu­teți vi­zi­ta orașe co­lo­nia­le co­lo­ra­te, deșert, obi­ec­ti­ve tu­ris­ti­ce de im­por­ta­nță mon­dia­lă, pu­teți na­vi­ga pe un lac la 4.000 de me­tri alti­tu­di­ne, veți vi­zi­ta si­turi is­to­ri­ce an­ti­ce, pu­teți zbu­ra cu avi­o­nul dea­su­pra li­ni­i­lor de la Naz­ca sau chiar pu­teți ajun­ge în jun­gla ama­zo­nia­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.