Explo­rați pește­ri­le din su­dul Por­tu­ga­li­ei

Beau Monde Mirese - - Travel -

Por­tu­ga­lia es­te re­nu­mi­tă pen­tru Li­sa­bo­na, ca­pi­ta­la sa încăr­ca­tă de is­to­rie și mo­nu­men­te ar­hi­tec­tu­ra­le, pla­je­le sa­le spec­ta­cu­loa­se, mu­zi­ca fa­do și bu­că­tă­ria ca­rac­te­ri­za­tă de aro­me­le pu­ter­ni­ce ală­turi de fai­mo­sul vin de Por­to. Da­că mai adău­găm și oa­me­nii pri­mi­tori, zâmbi­tori și me­reu puși pe pe­tre­ce­re, atunci se înțe­le­ge de ce es­te o des­ti­nație per­fec­tă pen­tru lu­na de mi­e­re. Dar da­că sun­teți un cu­plu ca­re cau­tă ex­pe­ri­e­nțe pli­ne de adre­na­li­nă, vă re­co­man­dăm să explo­rați și alte zo­ne ale ță­rii, pre­cum coas­ta Algar­ve, un ţi­nut ma­gic aflat în su­dul Por­tu­ga­li­ei, ce se întin­de pe o lun­gi­me de 150 de ki­lo­me­tri, pre­să­rat cu pla­je, stânci și peșteri de o fru­mu­se­ţe aproa­pe ire­a­lă. La­gu­ne­le, gol­fu­ri­le și pește­ri­le for­ma­te în mod na­tu­ral chiar la ma­lul mă­rii, cu ar­ca­de­le să­pa­te în pia­tră și for­mați­u­ni­le pu­ter­ni­ce, mai­es­tu­oa­se și su­per­be ale ro­ci­lor, fac din Algar­ve un loc per­fect pen­tru cei ce nu se tem să ex­plo­re­ze și să fie ac­ti­vi chiar și în lu­na de mi­e­re, iar pla­je­le mai mari sau mai mici, aglo­me­ra­te ori vir­gi­ne, cu apa cal­dă sau mai re­ce, cu va­luri pen­tru surf sau cal­me vor mu­lțu­mi ori­ce cu­plu dor­nic de ac­ti­vi­tăți în aer li­ber!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.