Zbu­rați cu ba­lo­nul în Cap­pa­do­cia, Tur­cia

Beau Monde Mirese - - Travel -

Vreți ca în lu­na voas­tră de mi­e­re să fa­ceți ce­va unic, cu ade­vă­rat wow? În mij­lo­cul po­dișu­lui ana­to­lian, mai exact în Cap­pa­do­cia (Tur­cia), pu­teți zbu­ra cu ba­lo­nul cu aer cald! Zbo­rul cu ba­lo­nul es­te o ex­pe­ri­e­nță ine­di­tă, iar pei­sa­je­le uni­ce din Cap­pa­do­cia, vă­zu­te de la înă­lți­me, vă vor lă­sa fă­ră cu­vin­te. Aven­tu­ra înce­pe di­mi­neața de­vre­me, pen­tru a nu fi ra­tat mo­men­tul ma­gic al ră­să­ri­tu­lui, înca­drat în pei­sa­jul por­to­ca­liu. Nici nu vă veți da se­a­ma când ba­lo­nul va înce­pe să se ri­di­ce de la sol, atât de li­nă es­te de­co­la­rea. Es­te spec­ta­cu­los să ve­zi cum se îna­lță pes­te

100 de ba­loa­ne în ace­lași timp, iar emoția ră­să­ri­tu­lui de soa­re o veți si­mți până în adâncul su­fle­tu­lui. Ce­rul pic­tat de zeci de ba­loa­ne va de­ve­ni un ade­vă­rat spec­ta­col

de for­me și cu­lori. Ba­lo­nul vă va pur­ta pes­te mai mul­te văi și vă va ri­di­ca ușor în cer, de un­de fi­e­ca­re un­ghi al aces­tui pei­saj vul­ca­nic ma­gic va fi al vos­tru, lă­sându-vă să vă si­mțiți ca atunci când ci­te­ați aven­tu­ri­le lui Ju­les Ver­ne. Ba­lo­nul zboa­ră, prac­tic, aco­lo un­de îl du­ce vântul, de ace­ea nu exis­tă un iti­ne­rar. Pe mă­su­ră ce soa­re­le se ri­di­că, li­niștea și fru­mu­sețea zo­nei

vă vor co­pleși si­mțu­ri­le. Vă­zu­tă de sus, Cap­pa­do­cia îți dă im­pre­sia că ai fu­git pen­tru o cli­pă de pe Pă­mânt și ai ajuns într-o altă lu­me. O lu­me fas­ci­nan­tă, pli­nă de is­to­rie, cul­tu­ră și pei­sa­je, ca­re nici nu te la­să să mai cli­pești și te fa­ce să re­a­li­ze­zi că Tur­cia me­ri­tă să fie ex­plo­ra­tă și din­co­lo de Istan­bul sau de zo­na li­to­ra­lu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.