Cum faci in­vi­tații să dan­se­ze?

Ori­ce cu­plu își do­rește ca pe­tre­ce­rea din tim­pul nu­nții să fie una me­mo­ra­bi­lă. Iar ca o pe­tre­ce­re să fie reuși­tă, dan­sul es­te ele­men­tul-cheie. Cum îi poți fa­ce pe in­vi­tați să se sim­tă bi­ne pe rin­gul de dans? Mu­zi­ca bu­nă, va­ria­tă, un spațiu su­fi­ci­ent de ma

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: CRIS­TI­NA NICOLAE

Asi­gu­ră-te că es­te loc su­fi­ci­ent

În mo­men­tul în ca­re închi­ri­e­zi lo­ca­lul, asi­gu­ră­te că exis­tă spațiu su­fi­ci­ent pen­tru rin­gul de dans. Ce­re pla­nul să­lii sau con­ce­pe-l împreu­nă cu re­pre­zen­ta­nții res­tau­ran­tu­lui. Ve­zi ca­re es­te ca­pa­ci­ta­tea lo­ca­lu­lui, câte me­se sunt, câți oa­meni încap la fi­e­ca­re ma­să și cât spațiu ră­mâne pen­tru rin­gul de dans. Înce­ar­că apoi di­fe­ri­te mo­da­li­tă­ţi de dis­pu­ne­re a me­se­lor și ţi­ne cont de fap­tul că rin­gul de dans tre­bu­ie să fie cât mai vi­zi­bil din toa­te un­ghi­u­ri­le. Prac­tic, aces­ta va fi prin­ci­pa­lul punct de in­te­res al pe­tre­ce­rii. În fun­cție de câți in­vi­tați vin, sta­bi­lești și di­men­si­u­nea rin­gu­lui de dans, fi­in­dcă un ring prea ma­re va pă­rea gol la un nu­măr mic de in­vi­tați și îi va fa­ce să se sim­tă in­ti­mi­dați, iar unul prea mic va fi neîncă­pă­tor și dan­sa­to­rii se vor si­mți înghe­su­iți.

Așa­ză ti­ne­rii aproa­pe de rin­gul de dans

Puțini sunt cei ca­re au cu­raj să se îndrep­te spre un ring gol, sub pri­vi­ri­le tu­tu­ror. De ace­ea e bi­ne să pla­se­zi me­se­le ti­ne­ri­lor

sau ale ce­lor des­pre ca­re știi că le pla­ce să dan­se­ze cât mai aproa­pe de zo­na de dans. Aceștia se vor îndem­na mai ușor să se ri­di­ce la dans și ast­fel și cei­la­lți pri­vi­tori vor avea do­ri­nța și cu­ra­jul de a lua par­te la dis­tra­cție. De ase­me­nea, in­vi­tații mai în vârstă vor apre­cia da­că nu îi vei așe­za fix lângă bo­xe, pen­tru a pu­tea con­ver­sa în voie pe par­cur­sul nu­nții. Ti­ne­rii ne­că­să­to­riți nu se vor su­pă­ra da­că îi pui la ace­e­ași ma­să. Gru­pe­a­ză-i pe afi­ni­tăți și in­te­re­se, iar da­că vrei să încu­ra­je­zi for­ma­rea de noi pri­e­te­nii între pri­e­te­nii tăi și ai mi­re­lui, fa­ceți-le voi cu­noști­nță și spu­neți câte ce­va des­pre fi­e­ca­re. Vor gă­si ime­diat su­bi­ec­te co­mu­ne și vor ajun­ge cu si­gu­ra­nță pe rin­gul de dans.

Ale­ge sti­luri mu­zi­ca­le pen­tru toa­te gus­tu­ri­le

Chiar da­că amândoi iu­biți cu ade­vă­rat rock-ul, exis­tă pro­ba­bil in­vi­tați ca­re își do­resc și altce­va și im­pli­cit nu vor dan­sa. Nun­ta es­te o ce­le­bra­re a re­lați­ei voas­tre, dar es­te, de ase­me­nea, un mo­ment de reu­ni­u­ne cu fa­mi­lia ex­tin­să și cu pri­e­te­nii. În timp ce une­le per­soa­ne abia aște­ap­tă să pu­nă pi­ci­o­rul pe rin­gul de dans, alte­le pre­fe­ră să stea de­par­te de acel loc. Când al­că­tu­i­ești play­lis­tul, înce­ar­că să ale­gi cât mai mul­te ge­nuri mu­zi­ca­le, ast­fel încât toa­tă lu­mea să se bu­cu­re de mu­zi­ca pre­fe­ra­tă și să pășe­as­că pe rin­gul de dans. Nu-ți spu­nem să îți calci pe ini­mă și să ac­ce­pți abso­lut ori­ce și în ori­ce can­ti­ta­te. Eli­mi­nă din start ge­nu­ri­le mu­zi­ca­le pe ca­re în ni­ci­un caz nu le do­rești la nun­tă, dar ți­ne cont de oa­me­nii pe ca­re i-ai in­vi­tat și pu­ne în play­list și pi­e­se­le ca­re cre­zi că i-ar ri­di­ca la dans.

Nu te ba­za doar pe play­list

Es­te po­si­bil să ai cel mai bun play­list în min­te, dar exis­tă un mo­tiv pen­tru ca­re Dj-ii și band-uri­le sunt atât de co­mu­ne la nu­nți. O tru­pă li­ve va încer­ca să ri­di­ce lu­mea de pe scau­ne, să tran­smi­tă bu­nă dis­po­ziție și ener­gie tu­tu­ror in­vi­tați­lor. La fel și Dj-ii, ca­re sunt aco­lo să „sim­tă“pu­bli­cul, să in­te­ra­cți­o­ne­ze cu oa­me­nii și să se adap­te­ze la sta­rea de spi­rit a in­vi­tați­lor pe tot par­cur­sul se­rii, pen­tru a se asi­gu­ra că toa­tă lu­mea dan­se­a­ză. Es­te foar­te im­por­tant să lu­cre­zi cu pro­fe­si­o­niști cu ex­pe­ri­e­nță: da­că au fost la mai mul­te nu­nți, atunci cu si­gu­ra­nță știu ce au de fă­cut, ast­fel încât oa­me­nii să nu ră­mână pe scaun pe toa­tă du­ra­ta nu­nții.

Mi­rii sunt su­fle­tul pe­tre­ce­rii

Toa­te pri­vi­ri­le sunt ațin­ti­te spre mi­re și mi­re­a­să. Da­că voi veți fi pe rin­gul de dans, și cei­la­lți vi se vor ală­tu­ra. De­pin­de de voi, ca miri, să cre­ați o at­mos­fe­ră re­la­xa­tă și dis­trac­ti­vă, prin pro­pri­ul exem­plu. Știm că vă do­riți ca to­tul să ia­să per­fect, dar nu vă pe­tre­ceți toa­tă noap­tea fi­ind aten­ţi la des­fășu­ră­to­rul nu­nții sau la cât de bi­ne se sim­te fi­e­ca­re in­vi­tat. Du­pă ce fa­ce­ţi tu­rul obli­ga­to­riu pe la fi­e­ca­re ma­să, vă sa­lu­ta­ţi și vă pu­pați cu toa­tă lu­mea, nu ui­tați să vă și dis­tra­ţi. Es­te se­a­ra voas­tră, înain­te de toa­te! Invi­ta­ţii se simt bi­ne atunci când văd că mi­rii se dis­tre­a­ză. Și nu tre­bu­ie să fiți cei mai buni dan­sa­tori de pe pla­ne­tă, ci doar să îi mo­lip­siți pe cei din jur cu bu­cu­ria și che­ful vos­tru de pe­tre­ce­re. In­vi­tații voștri vă iu­besc așa cum sun­teți, că alt­fel n-ar fi aco­lo pen­tru voi, și vor să va­dă că vă iu­biți, că sun­teți fe­ri­ciți, că vă dis­trați, așa că pro­fi­tați de ori­ce mo­ment pen­tru a fi pe rin­gul de dans.

Sur­prin­de-ți in­vi­tații cu mo­men­te in­te­rac­ti­ve

Poți crea sur­pri­ze plă­cu­te in­vi­tați­lor in­tro­du­când în pro­gram un grup de dan­sa­tori pro­fe­si­o­niști, ca­re să tran­sfor­me nun­ta într-un ade­vă­rat show și apoi să îi con­vin­gă chiar și pe cei mai con­ser­va­tori nun­tași să se la­se, mă­car pen­tru câte­va mi­nu­te, aca­pa­rați de rit­mul mu­zi­cii, ală­turi de cei­la­lți in­vi­tați. Show-ul în si­ne es­te gândit în așa fel încât lu­mea să nu stea ca la spec­ta­col. Pen­tru a obți­ne efec­tul do­rit es­te ese­nțial să exis­te cât mai mul­tă in­te­ra­cți­u­ne între dan­sa­tori și nun­tași. Du­pă ce at­mos­fe­ra se încăl­zește, oa­me­nii ră­mân pe rin­gul de dans până di­mi­neața.

Încu­ra­je­a­ză-ți in­vi­tații să poar­te te­niși

De ce nu ai avea o nun­tă cool, în ca­re in­vi­tații să poar­te încă­lță­min­te ne­con­venți­o­na­lă pen­tru un ast­fel de eveni­ment? Poți tre­ce dress co­de-ul pe in­vi­tați­i­le de nun­tă sau asi­gu­ră-le tu încă­lță­min­te co­mo­dă in­vi­ta­te­lor ca­re simt ne­voia să co­boa­re de pe to­curi ca să ru­pă rin­gul de dans. Nu e o no­u­ta­te că mu­lți miri pre­fe­ră te­nișii în loc de pan­to­fii de se­a­ră, iar da­că ai o nun­tă ieși­tă din ti­pa­re, te­nișii vor fi sen­zația se­rii și, în ace­lași timp, își vor înde­plini sco­pul: con­fort și le­je­ri­ta­te în mișca­re, ast­fel încât toți in­vi­tații să fie pe rin­gul de dans.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.