Și co­pi­ii merg la nun­tă, nu-i așa?

Ah, co­pi­ii și nu­nți­le! Ci­ne nu-și do­rește să pășe­as­că spre altar pe un co­vor din pe­ta­le răs­pândi­te de o fe­tiță dră­gă­lașă cu un coșu­leț de­li­cat? Ci­ne ra­te­a­ză oca­zia de a îmbră­ca un băi­ețel de doar doi anișori într-un cos­tum cu ves­tă, la­va­li­e­ră și pan­to­fi d

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: ADA PETRE

Sunt ado­ra­bi­li în fo­to­gra­fii, dar pot crea gri­ji în plus, și pen­tru miri, și pen­tru oas­peți. De mul­te ori, in­vi­tații aleg să vi­nă fă­ră co­pi­ii lor la nun­tă. Dar sunt și ca­zuri în ca­re co­pi­ii sunt prea mici să fie lă­sați aca­să ori pă­ri­nții chiar nu au cu ci­ne să îi la­se.

Atunci când pri­miți con­fir­mă­ri­le de par­ti­ci­pa­re la nun­tă, între­bați-i pe cei des­pre ca­re știți că au co­pii da­că in­te­nți­o­nea­ză să-i adu­că sau nu. Asi­gu­rați-vă și că știți vârste­le co­pi­i­lor și între­bați-i pe pă­ri­nți da­că do­resc să-i ți­nă lângă ei la ma­să sau pot fi așe­zați la o ma­să spe­cia­lă pen­tru co­pii.

Ma­sa co­pi­i­lor tre­bu­ie să nu fie foar­te de­par­te de un­de sunt așe­zați pă­ri­nții lor, pen­tru că ma­me­le, în ge­ne­ral, vor să-i ai­bă sub ochi pe cei mici.

Da­că bu­ge­tul vă per­mi­te, anga­jați un ani­ma­tor pen­tru co­pii. Îi va ți­ne ocu­pați și le va da și pă­ri­nți­lor oca­zia să res­pi­re un pic. Da­că nu vă per­mi­teți un ani­ma­tor pro­fe­si­o­nist, unul din­tre ado­les­ce­nții din fa­mi­lie poa­te fi ru­gat să îi su­pra­ve­ghe­ze, con­tra unei mici su­me de bani.

Pen­tru a-i ți­ne ocu­pați pe cei mici, pu­teți pre­gă­ti pun­guțe cu crei­oa­ne co­lo­ra­te, mini-pa­gini de co­lo­rat, puz­zle-uri, ba­loa­ne și ju­că­ri­oa­re. Da­că res­tau­ran­tul la ca­re aveți pe­tre­ce­rea vă per­mi­te, ame­na­jați un spațiu spe­cial pen­tru co­pii, cu jo­curi po­tri­vi­te vârste­lor lor sau ofe­riți-le un film și niște pun­guțe cu pop­corn. Da­că nu aveți cum să or­ga­ni­zați un ast­fel de spațiu alter­na­tiv, nu vă fa­ceți prea mul­te gri­ji.

Co­pi­ii sunt in­ven­ti­vi și dan­se­a­ză cu plă­ce­re, se împri­e­te­nesc re­pe­de și își pot fa­ce sin­guri de lu­cru. Mai mult ca si­gur, pă­ri­nții vor ve­ni și ei pre­gă­tiți cu mă­car o ju­că­rie sau o ta­ble­tă ca­re să-i ți­nă ocu­pați.

Atunci când al­că­tu­iți me­ni­ul pen­tru co­pii, între­bați pă­ri­nții da­că mi­cii in­vi­tați su­fe­ră de vreo aler­gie. Pă­ri­nții vor fi încântați că le acor­dați im­por­ta­nță și co­pi­i­lor lor.

Da­că prin­tre in­vi­ta­te aveți ma­me ca­re alăp­te­a­ză, ți­neți cont că aces­tea ar pu­tea avea ne­voie de un pic de in­ti­mi­ta­te atunci când tre­bu­ie să își hră­neas­că be­be­lușii. Ce­le mai mul­te res­tau­ran­te au de­ja ast­fel de spații ame­na­ja­te, dar e bi­ne să vă asi­gu­rați că in­vi­ta­te­le voas­tre nu vor fi obli­ga­te să se re­tra­gă la toa­le­tă pen­tru a alăp­ta. Pri­e­te­ne­le voas­tre ca­re sunt proas­pe­te mă­mici vor apre­cia că v-ați gândit și la asta.

Ei, și da­că ați bi­fat și acest as­pect, pu­teți înce­pe de­ja să ale­geți coșu­lețe­le pen­tru pe­ta­le de flori și per­nuța pen­tru ve­ri­ghe­te. Nu ui­tați să dan­sați și cu cei mici. Pen­tru ei, un dans cu mi­re­a­sa și mi­re­le va fi eveni­men­tul se­rii. Pe­tre­ce­re fru­moa­să tu­tu­ror!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.