Ecuația unui ma­chiaj per­fect

Con­to­u­ring, stro­bing, blen­ding, ba­king, Cut Cre­a­se, Sun Strip­ping… Sunt une­le de­nu­miri pe ca­re le re­cu­noști, dar alte­le te la­să com­plet în ce­ață, nu-i așa? Cum vo­ca­bu­la­rul de be­au­ty es­te ex­trem de vast și ne do­rim să fii în te­mă atunci când mer­gi la ma­ke-

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: MĂDĂLINA IONESCU

Nu, nu o să te învățăm o lim­bă străi­nă, ci o să-ți pre­zen­tăm par­ti­cu­la­ri­tăți­le unor teh­nici de ma­chiaj ex­trem de po­pu­la­re și de apre­cia­te la ora ac­tua­lă. În acest fel o să-ți dai se­a­ma ca­re tip de ma­chiaj ac­cen­tue­a­ză cel mai bi­ne tră­să­tu­ri­le chi­pu­lui tău și o să poți co­la­bo­ra efi­ci­ent cu ma­ke-up ar­tis­tul că­ru­ia i-ai încre­di­nțat loo­kul din zi­ua cea ma­re. De alt­fel, ni se pa­re o idee ex­ce­len­tă să stă­pânești im­pe­ca­bil al­fa­be­tul fru­mu­seții - nu se știe când vei avea ne­voie de el. Da­că des­pre con­to­u­ring (teh­ni­ca de ma­chiaj ca­re fo­lo­sește lu­mini și um­bre pen­tru a sculp­ta per­fect te­nul) și stro­bing (teh­ni­ca în ca­re ilu­mi­na­to­rul es­te pi­e­sa de re­zis­te­nță și ce se con­cen­tre­a­ză pe cre­a­rea unui as­pect ra­di­os și tran­slu­cid al chi­pu­lui) știi de­ja toa­te de­ta­li­i­le ese­nția­le, fi­ind ce­le mai în vo­gă mo­men­tan, te in­vi­tăm să pășești într-un uni­vers mai puțin cu­nos­cut!

Blen­ding

Ai au­zit atât de des des­pre ace­as­tă teh­ni­că de ma­chiaj, încât ești fa­mi­lia­ri­za­tă cu ce­ea ce pre­su­pu­ne, dar neam gândit să o tre­cem în re­vis­tă de­oa­re­ce ma­chia­jul de nun­tă abor­de­a­ză blen­din­gul foar­te des și foar­te mult. Așa cum su­ge­re­a­ză și nu­me­le, teh­ni­ca pre­su­pu­ne îmbi­na­rea, mi­xa­rea, com­bi­na­rea efi­ci­en­tă a pro­du­se­lor de ma­chiaj, (ate­nție!) cu pen­su­le spe­cia­le, de re­gu­lă ova­le sau ro­tun­de, cu păr lung și moa­le, ast­fel încât să se poa­tă re­a­li­za di­fu­za­rea for­mu­le­lor sau a nua­nțe­lor prin mișcări cir­cu­la­re - pen­tru omo­ge­ni­za­re. De alt­fel, blen­din­gul por­nește de la pre­mi­sa că un ma­chiaj efec­tuat ca la car­te se ba­ze­a­ză pe re­gu­la in­ten­si­tăți­lor. Alt­fel spus, în ma­chiaj tre­bu­ie să avem lu­mi­nă, se­mi­um­bră (nua­nță in­ter­me­dia­ră) și um­bră, deci un de­gra­deu fi­resc din punct de ve­de­re cro­ma­tic. De ace­ea pe piață sunt dis­po­ni­bi­le nu­me­roa­se pa­le­te de far­duri sau de față în va­rian­tă trio. Încă o re­gu­lă im­por­tan­tă a blen­din­gu­lui vi­ze­a­ză di­re­cția de es­tom­pa­re, ca­re se fa­ce întot­de­au­na între cu­lori și ca­re in­fleu­nțe­a­ză aspec­tul fi­nal: es­tom­pe­zi în jos, ma­chia­jul va fi în jos, mo­tiv pen­tru ca­re se va crea un efect ines­te­tic de mi­mă că­zu­tă.

Ba­king

Da, ai ghi­cit, ter­me­nul nu es­te fo­lo­sit nu­mai în bu­că­tă­rie. În pre­zent, ma­ke-up ar­tiștii „coc“pro­du­se­le cos­me­ti­ce cu sco­pul de a asi­gu­ra o re­zis­te­nță spo­ri­tă. Teh­ni­ca pro­vi­ne din cu­li­se­le sce­ne­lor de te­a­tru de de­mult, atunci când spe­cia­liștii (sau ma­chi­o­rii, cum erau de­nu­miți pe vre­muri) aran­jau ac­to­rii într-un mod ine­dit. Înain­te de a in­tra pe sce­nă, ba­kin­gul fă­cea ca ma­chia­jul in­ter­preți­lor să tre­a­că tes­tul tim­pu­lui, al lu­mi­nii și al pre­si­u­nii, fă­ră să se scur­gă sau să mi­gre­ze. Astă­zi, teh­ni­ca pre­su­pu­ne ca, du­pă apli­ca­rea fon­du­lui de ten, să nu se acți­o­ne­ze timp de câte­va mi­nu­te asu­pra feței, ast­fel încât aces­ta să se con­to­pe­as­că im­pe­ca­bil cu pi­e­lea. Abia apoi se in­ter­vi­ne cu un co­rec­tor cu una-do­uă nua­nțe mai des­chis la cu­loa­re, ca­re se dis­tri­bu­ie in­tens sub ochi și pe băr­bie. Efec­tul obți­nut se spo­rește ul­te­ri­or prin uti­li­za­rea unei pu­dre pe po­meți și pe pun­tea na­su­lui. Tex­tu­ra va pă­trun­de ra­pid în pi­e­le, în cir­ca 10 mi­nu­te, grație căl­du­rii cor­pu­lui. Abia la fi­nal se ape­le­a­ză la o pen­su­lă-evan­tai pen­tru a eli­mi­na sur­plu­sul de pro­dus. Re­zul­ta­tul? Un ten cu un as­pect uni­form, per­fect ma­ti­fiat, nu­mai bun pen­tru eveni­men­te im­por­tan­te.

Cut Cre­a­se mo­dern

Es­te o teh­ni­că ce are în ve­de­re ex­clu­siv ma­chia­jul ple­oa­pe­lor, fi­ind una din­tre ale­ge­ri­le spe­cia­liști­lor pen­tru loo­kul de eveni­ment. Cut Cre­a­se pre­su­pu­ne apli­ca­rea, pe toa­tă su­pra­fața ple­oa­pei mo­bi­le, a unei nua­nțe des­chi­se, cu­mi­nți și ma­te de fard sub for­mă de pu­dră. Cu aju­to­rul unui crei­on de ochi (cla­sic, der­ma­to­graf sau khol) cu o tex­tu­ră moa­le - ca­re îl fa­ce mult mai ușor de uti­li­zat - se tra­se­a­ză apoi o li­nie de-a lun­gul ple­oa­pei, pe zo­na pli­u­lui, ca­re nu se es­tom­pe­a­ză, nici nu se blen­du­i­ește. Da­că cla­si­cul Cut Cre­a­se se axa pe nua­nțe întu­ne­ca­te de crei­on, în pre­zent se poa­te op­ta cu încre­de­re și pe de­cli­nări des­chi­se, ul­tra­co­lo­ra­te sau me­ta­li­ce, în fun­cție de pre­fe­ri­nțe, pen­tru di­ver­se efec­te.

Sun Strip­ping

Re­pre­zin­tă un mod ex­trem de na­tu­ral prin ca­re se apli­că pu­dra bron­zan­tă pe chip. Ale­ge un bron­zer cu fi­nish mat - cel îmbo­gățit cu par­ti­cu­le iri­za­te va crea un as­pect mult prea lu­ci­os - și evi­de­nția­ză, cu aju­to­rul său, ace­le zo­ne ale feței ca­re sunt cel mai re­pe­de atin­se de ra­ze­le ul­tra­vi­o­le­te. Ima­gi­nea­ză-ți li­te­ra W în mij­lo­cul chi­pu­lui: înce­pe cu ure­chea stângă, du­pă ca­re co­boa­ră pe zo­na dre­ap­tă a te­nu­lui. Ru­ti­na se încheie prin­tr-o apli­ca­re si­me­tri­că și pe ce­a­lal­tă par­te a feței. Es­te ex­trem de sim­plu. Și nu, nu con­te­a­ză că sun­tem în plin se­zon tom­na­tic, da­că ape­le­zi la o pu­dră bron­zan­tă mai puțin in­ten­să din punct de ve­de­re cro­ma­tic, vei obți­ne un efect tran­slu­cid și na­tu­ral, ca și cum toc­mai te-ai întors din­tr-o scur­tă va­ca­nță la ma­re.

Fard de ple­oa­pe All Abo­ut Sha­dow Sin­gle, Cli­ni­que, 108 lei Crei­on de ochi 24/7 Gli­de-on Eye Pen­cil Over­dri­ve, Urban De­cay, 94 lei (Sep­ho­ra)

Anti­ce­ar­căn Do­u­ble We­ar Stay-in-play Flaw­less We­ar Con­ce­a­ler, Estée Lau­der, 141 lei

Pu­dră bron­zan­tă Sep­ho­ra, 66 lei

Bu­re­te Be­au­ty Blen­der Chill, 89 lei (Sep­ho­ra)

Pu­dră com­pac­tă Lin­ge­rie de Pe­au Mat Ali­ve, Guer­lain, 289 lei

Pa­le­tă de far­duri Trio Hi­gh-te­ch, De­bo­rah Mi­la­no, 57 lei (Ken­dra, DM)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.