În lu­na de mi­e­re

Ai di­fi­cul­tăți în re­a­li­za­rea ba­ga­ju­lui pen­tru va­ca­nța bi­ne­me­ri­ta­tă post-nun­tă? Noi îți spu­nem ca­re es­te ar­se­na­lul de skin­ca­re ide­al, în fun­cție de des­ti­nația ale­a­să.

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: MĂDĂLINA IONESCU

Atunci când vi­ne vor­ba des­pre tru­sa de pro­du­se des­ti­na­te îngri­ji­rii pi­e­lii, lu­cru­ri­le se com­pli­că puțin. Tre­bu­ie să luăm în cal­cul mai mu­lți fac­tori im­por­ta­nți, cum ar fi di­men­si­u­nea ba­ga­ju­lui, tem­pe­ra­tu­ri­le de ca­re vom avea par­te în lu­na de mi­e­re și, evi­dent, ti­pul pi­e­lii și fe­lul în ca­re re­a­cți­o­nea­ză ace­as­ta atât la drum, cât și într-un nou loc.

Prin ur­ma­re, am con­sul­tat ce­le mai cău­ta­te des­ti­nații pen­tru cu­plu­ri­le proas­păt că­să­to­ri­te, am ajuns la un re­zul­tat de trei ca­te­go­rii mari și la­te și, în fun­cție de ace­as­tă cla­si­fi­ca­re, am re­a­li­zat o lis­tă cu pro­du­se­le in­dis­pen­sa­bi­le în va­ca­nță, ală­turi de ex­pli­cații și tru­curi ex­per­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.