Ghid de su­pra­vi­ețu­i­re pen­tru dom­nișoa­re de onoa­re

Fie că e pri­ma oa­ră când ți se întâmplă asta, fie că de­ja ai su­pra­vi­ețu­it unui eveni­ment ex­traor­di­nar cum es­te nun­ta ce­lei mai bu­ne pri­e­te­ne, ia­tă-te răs­foind, din nou, re­vis­te pen­tru mi­re­se. În cu­rând vei fi dom­nișoa­ră de onoa­re. Fe­li­ci­tări!

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: ADA PETRE

Dra­gă dom­nișoa­ră, Nu-ți fa­ce pro­ble­me, în acest nu­măr al re­vis­tei avem un ar­ti­col ca­re îți es­te de­di­cat. Te vom aju­ta să treci cu brio pes­te acest test de pri­e­te­nie. Ves­tea bu­nă e că anul ăsta nu se mai poar­tă ro­chii im­pu­se de mi­re­se. Du­pă ce au vă­zut „27 de ro­chii“, și-au șters la­cri­mi­le du­pă sce­na de la fi­nal și și-au pro­pus să nu ajun­gă ni­ci­o­da­tă în pos­tu­ra mi­re­se­lor ali­nia­te pe pla­jă în ro­chii ri­di­co­le. Spe­răm că și mi­re­a­sa că­reia îi vei fi tu dom­nișoa­ră de onoa­re a aflat că e OK să îți lași pri­e­te­ne­le să se îmbra­ce cum vor ele. Dar înain­te să por­nești la cum­pă­ră­turi, hai să ve­dem ce poți fa­ce pen­tru ca per­so­na­jul prin­ci­pal al zi­lei să ră­mână fe­ri­cit și să mai fiți pri­e­te­ne și du­pă nun­tă.

Cau­tă-ți o ro­chie din timp

Nu lă­sa până în ul­ti­ma cli­pă mer­sul la cum­pă­ră­turi pen­tru nun­ta pri­e­te­nei ta­le. Dom­nișoa­re­le de onoa­re au un rol im­por­tant în zi­ua nu­nții și mi­re­se­le se ba­ze­a­ză mult pe ele pen­tru acest rol. Vei apă­rea în toa­te fo­to­gra­fi­i­le im­por­tan­te și în mul­te din mo­men­te­le-cheie ale nu­nții.

Ce­re-i pă­re­rea

Din res­pect pen­tru mi­re­a­să și pen­tru ce­ea ce își do­rește ea să se întâmple în zi­ua nu­nții, ce­re-i câte­va su­ges­tii des­pre ma­te­ria­lul din ca­re să fie ro­chia, sti­lul croi­e­lii și poa­te chiar și cu­loa­re. Între­ab-o da­că pre­fe­ră să po­rți o ro­chie scur­tă sau lun­gă, să fie o ți­nu­tă for­ma­lă sau mai re­la­xa­tă și da­că poa­te să îți tri­mi­tă un eșan­ti­on de cu­loa­re ca­re i-a plă­cut. Asi­gu­ră-te că eșan­ti­o­nul nu es­te, to­tuși, cel pen­tru hu­se­le scau­ne­lor, nu vrem să te pi­er­zi în pei­saj.

Nu cum­pă­ra ro­chii de pe in­ter­net

Da­că poți evi­ta cum­pă­ră­tu­ri­le pe in­ter­net, acum e mo­men­tul să îți iei por­to­fe­lul și să ieși în lu­me. In­di­fe­rent cât de bi­ne ara­tă o ro­chie în fo­to­gra­fi­i­le de pe net, ni­mic nu se com­pa­ră cu a o pro­ba în fața unei oglin­zi re­a­le. În plus, eviți și emoți­i­le le­ga­te de tran­spor­tul de pes­te mări și țări.

Tri­mi­te-i po­ze!

Da­că ai ple­cat fă­ră ea la cum­pă­ră­turi (tre­bu­ie să o înțe­le­gem, are des­tu­le pe cap), pro­be­a­ză câte­va ro­chii și tri­mi­te-i po­ze. E cea mai bu­nă pri­e­te­nă a ta, si­gur te va sfă­tui bi­ne și va fi fe­ri­ci­tă că o im­plici. Da­că o ve­zi că ezi­tă să se en­tu­zias­me­ze, mai cau­tă, până la ur­mă vei gă­si ro­chia per­fec­tă.

Nu ui­ta de pan­to­fi!

Între­ab-o și ce fel de pan­to­fi să îți cauți. În spe­cial mi­re­se­le mă­ru­nțe­le sunt foar­te sen­si­bi­le când e vor­ba să se fo­to­gra­fi­e­ze cu per­soa­ne mai înal­te. Da­că ești cea mai bu­nă pri­e­te­nă a ei și o de­pășești cu mai mult de cinci cen­ti­me­tri, poa­te e o idee bu­nă să nu-ți pui și to­curi de 10 la nun­ta ei. Atunci când ale­gi pan­to­fii, nu ui­ta să ții cont de lo­cul un­de se des­fășoa­ră eveni­men­tul. Amin­tește-ți că pan­to­fii sti­let­to au ten­di­nța să se scu­fun­de în iar­bă și sunt foar­te in­co­mo­zi pe ni­sip.

N-o co­pleși

Nu-i tri­mi­te prea mul­te fo­to­gra­fii, to­tuși. Nu pu­ne prea mul­te între­bări. De fapt, tu știi cel mai bi­ne ce fel de re­lație ai cu mi­re­a­sa. Eu și pri­e­te­na mea cea mai bu­nă vor­bim ore în șir la te­le­fon și ne con­sul­tăm la toa­te se­si­u­ni­le de cum­pă­ră­turi, așa că la nun­ta ei n-am fă­cut ex­ce­pții. De­si­gur, avem pro­pri­i­le noas­tre sem­na­le ca să știm când pu­tem sta de po­vești și când e ca­zul să fim ex­pe­di­ti­ve. Pun pa­riu că și la voi e la fel.

Între­a­bă-le și pe ce­le­lal­te dom­nișoa­re de onoa­re

Da­că nu ești sin­gu­ra dom­nișoa­ră de onoa­re, ci sun­teți mai mul­te, un gest fru­mos față de mi­re­a­să ar fi să vă coor­do­nați ți­nu­te­le. Mă­car asu­pra cu­lo­rii să că­deți de acord. Vă încu­ra­jăm să mer­geți împreu­nă la cum­pă­ră­turi sau să cre­ați un grup în ca­re să pos­tați fo­to­gra­fii și să dis­cu­tați ches­ti­uni le­ga­te de nun­ta pri­e­te­nei voas­tre. Asta vă va da oca­zia să ve­deți di­nain­te cum veți apă­rea în fo­to­gra­fi­i­le de grup și va fi o ex­pe­ri­e­nță in­te­re­san­tă și pen­tru ce­le ce ado­ră con­ver­sați­i­le de grup, și pen­tru ce­le ce le de­tes­tă. E o altă do­va­dă de pri­e­te­nie față de mi­re­a­să. Dar pe ea n-o in­clu­deți în grup. Când ați luat toa­te de­ci­zi­i­le, tri­mi­teți-i câte­va po­ze și aștep­tați pă­re­rea ei.

Ale­ge o ți­nu­tă cu gust și prac­ti­că

Chiar da­că de obi­cei arăți ca toc­mai co­bo­râtă de pe po­di­u­mul unui fes­ti­val de mo­dă, la nun­ta pri­e­te­nei ta­le gândește-te mai mult la ea de­cât la ti­ne. Nu pur­ta ro­chii prea scur­te sau prea strâmte, în ni­ci­un caz nu te îmbră­ca în alb. Da­că ro­chia mi­re­sei es­te ivoi­re, nu pur­ta și tu o ro­chie de ace­e­ași cu­loa­re. Da­că știi că nu se omoa­ră du­pă pai­e­te, ale­ge o ro­chie fă­ră.

În zi­ua nu­nții

Asi­gu­ră-te că ai la ti­ne tot ce îți tre­bu­ie și nu ui­ta și de mi­ci­le ur­ge­nțe ale mi­re­sei. E bi­ne să ai în poșe­tă o for­fe­cuță mi­că, niște ace de si­gu­ra­nță, câte­va agra­fe, o sti­cluță de lac de un­ghii, un gloss și un ri­mel, câte­va șer­vețe­le de­ma­chian­te și niște ba­tis­te de hârtie. Amin­tește-ți că ești mai mult de­cât un mu­sa­fir oa­re­ca­re. Ești Mâna Dre­ap­tă a Mi­re­sei și tre­bu­ie să o ajuți să tre­a­că pes­te emoți­i­le zi­lei. Dar nu ui­ta să te și dis­tre­zi. Până la ur­mă, e nun­ta pri­e­te­nei ta­le. Pe­tre­ce­re fru­moa­să!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.