Șa­se sfa­turi pen­tru ale­ge­rea ve­ri­ghe­te­lor

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: CRIS­TI­NA NICOLAE

Spre de­o­se­bi­re de tort, flori, de­cor şi alte ele­men­te ale nu­nții, ve­ri­ghe­te­le sunt ce­le ca­re vor ră­mâne toa­tă viața şi tre­bu­ie să tre­a­că tes­tul tim­pu­lui. Ele sim­bo­li­ze­a­ză dra­gos­tea şi an­ga­ja­men­tul vi­eții împreu­nă şi, de ace­ea, ale­ge­rea lor ne­ce­si­tă ma­re gri­jă, pen­tru că nu sunt doar niş­te sim­ple bi­ju­te­rii. In­di­fe­rent că vreți un mo­del cla­sic sau unul mo­dern, avem câte­va sfa­turi ca­re vă vor aju­ta să gă­siți mai uşor ve­ri­ghe­te­le pre­fe­ra­te.

Sta­bi­liți un bu­get

Cel mai bi­ne e să fi­xați încă de la înce­put su­ma pe ca­re sun­teți dis­puși să o chel­tu­iți pen­tru ve­ri­ghe­te. Pen­tru a vă fa­ce o idee des­pre ce ați vrea să pur­tați pe mână pen­tru tot res­tul vi­eții, con­sul­tați mai mul­te ca­ta­loa­ge de ve­ri­ghe­te (gă­siți foar­te mul­te și onli­ne). Vă pu­teți fa­ce ast­fel o idee și des­pre prețu­ri­le lor. În fun­cție de mo­de­lul ales, sim­plu sau ex­tra­va­gant, gra­maj sau ma­te­ria­lul din ca­re sunt re­a­li­za­te ve­ri­ghe­te­le (da­că mai adău­gați di­ver­se dia­man­te sau gra­vuri la mo­de­lul ales, o să vă cos­te mai mult!), prețul va fi di­fe­rit. De ase­me­nea, da­că mo­de­lul do­rit es­te unul uni­cat, prețul va crește con­si­de­ra­bil. Dar nu vă fa­ceți gri­ji: exis­tă mo­de­le pen­tru toa­te bu­zu­na­re­le. Da­că vă nu­mă­rați prin­tre ti­ne­rii ca­re își fac sin­guri nun­ta și ca­re au un bu­get re­dus pen­tru or­ga­ni­za­rea eveni­men­tu­lui, o va­rian­tă aju­tă­toa­re ar pu­tea fi și au­rul la schimb. Ma­jo­ri­ta­tea ma­ga­zi­ne­lor de bi­ju­te­rii ac­cep­tă asta și veți plă­ti mai puțin pen­tru mo­de­lul ales, așa­dar ve­ri­fi­cați da­că aveți bi­ju­te­rii din aur alb sau gal­ben pe ca­re nu le mai fo­lo­siți și du­ceți-vă cu ele la ma­ga­zin. Prețul fi­nal al ve­ri­ghe­te­lor va scă­dea con­si­de­ra­bil.

De­ci­deți-vă asu­pra unui ma­te­rial

Sim­ple sau cu dia­man­te încrus­ta­te, din aur alb, gal­ben, roz, pla­ti­nă sau ori­ce alt aliaj preți­os – exis­tă nu­me­roa­se opți­uni!

Di­fe­re­nțe­le din­tre ele ar fi, în prin­ci­pal, ur­mă­toa­re­le: au­rul de 14k es­te mai dur, pen­tru că are mai mul­te alia­je și, toc­mai de ace­ea, es­te mai re­zis­tent în timp. Cu toa­te aces­tea, au­rul de 18k es­te mai preți­os, fi­ind mai pur. Pla­ti­na și au­rul alb se­a­mă­nă des­tul de mult atunci când sunt noi, dar se uze­a­ză di­fe­rit (pla­ti­na es­te re­cu­nos­cu­tă ca fi­ind un me­tal foa­re dur). Ți­neți cont și de cât de ușor se întrețin. Ve­ri­ghe­te­le cu pi­e­tre preți­oa­se sunt des­tul de greu de cu­rățat și întreți­nut și, de ce­le mai mul­te ori, es­te ne­ce­sar să mer­geți cu ele la bi­ju­ti­er, în timp ce mo­de­le­le din aur sau pla­ti­nă se pot cu­răța ime­diat, doar șter­gându-le cu o cârpă din­tr-un ma­te­rial moa­le. Unii miri cer ve­ri­ghe­te ca­re nu sunt con­fec­ţi­o­na­te din me­ta­le pre­ţi­oa­se. Prin­tre ce­le mai mo­der­ne sunt ce­le din ti­tan sau co­balt. Pe lângă pre­fe­ri­nțe­le per­so­na­le și re­zis­te­nța ma­te­ria­lu­lui, mi­re­a­sa tre­bu­ie să știe da­că vrea ca ve­ri­ghe­ta și ine­lul de lo­god­nă să fie din ace­lași ma­te­rial. Ide­ea e ca ine­lul de lo­god­nă și ve­ri­ghe­ta să fie pur­ta­te împreu­nă, deci ale­ge­rea unei ve­ri­ghe­te ca­re să com­ple­te­ze ine­lul es­te im­por­tan­tă.

Ale­geți mă­su­ra co­rec­tă

Da­că ma­te­ria­lul es­te o ches­ti­u­ne de opți­u­ne, con­for­tul es­te o ne­ce­si­ta­te.

Ori­cât de fru­moa­se și de­o­se­bi­te ar fi ve­ri­ghe­te­le, gândiți-vă că le veți pur­ta zil­nic și, de ace­ea, tre­bu­ie să fie co­mo­de, să nu strângă sau să de­ran­je­ze, in­di­fe­rent da­că ale­geți ve­ri­ghe­te cla­si­ce sau va­rian­te per­so­na­li­za­te. O ve­ri­ghe­tă de di­men­si­uni co­rec­te nu va sta fi­xă pe de­get și va fi re­la­tiv ușor de scos. Din do­ri­nța de a se asi­gu­ra că nu o vor pi­er­de, mul­te cu­pluri aleg di­men­si­uni mai mici, fă­ră să ți­nă cont însă de un as­pect im­por­tant: în timp, cor­pu­ri­le noas­tre se schim­bă și apa­re ris­cul ca, pes­te câți­va ani, ve­ri­ghe­ta să nu mai înca­pă pe de­get. Une­le mo­de­le pot fi ajus­ta­te ul­te­ri­or, însă ce­le ca­re îmbi­nă mai mul­te ti­puri de ma­te­ria­le sau ce­le de­co­ra­te cu pi­e­tre preți­oa­se sunt mai di­fi­cil de ajus­tat.

Cum­pă­rați din timp

Nu lă­sați achi­ziți­o­na­rea ve­ri­ghe­te­lor pe ul­ti­mul mo­ment. Du­pă ce v-ați de­cis asu­pra unui ma­te­rial, înce­peți să cău­ta­ţi prin ma­ga­zi­ne și să pro­bați cât mai mul­te mo­de­le po­si­bi­le. Fi­ind vor­ba des­pre o ale­ge­re im­por­tan­tă, cum­pă­ra­rea ve­ri­ghe­te­lor tre­bu­ie să re­pre­zin­te o ex­pe­ri­e­nță în si­ne, ca­re să se tran­sfor­me într-o amin­ti­re plă­cu­tă pen­tru miri. Înce­peți cău­tă­ri­le cu cel pu­ţin trei luni înain­te de nun­tă, pen­tru a avea timp să vă do­cu­men­tați, să aflați pre­ţu­ri­le și să re­veniți de câte­va ori pen­tru a le pro­ba. Da­că do­riți un mo­del per­so­na­li­zat, bi­ju­ti­e­rul are ne­voie de timp pen­tru re­a­li­za­rea ve­ri­ghe­te­lor. Pu­teți ve­ni cu idei cre­a­ti­ve, ple­când de la un mo­del de­ja exis­tent în ma­ga­zin, ca­re va fi mo­di­fi­cat în fun­cție de ce­ri­nțe­le voas­tre, sau pu­teți ce­re un mo­del cre­at în to­ta­li­ta­te pen­tru voi. Nu­mai gra­va­rea ve­ri­ghe­te­lor poa­te du­ra aproa­pe o lu­nă, așa că nu lă­sați achi­ziți­o­na­rea ve­ri­ghe­te­lor pe ul­ti­ma su­tă de me­tri. Luați-vă o mar­jă su­fi­ci­ent de ma­re de timp pen­tru a vă ale­ge ve­ri­ghe­te­le și a da co­man­da. Așa veți avea cer­ti­tu­di­nea că nu va fi ni­cio pro­ble­mă cu li­vra­rea lor, că di­men­si­u­ni­le sunt ce­le exac­te și că aveți des­tul timp la dis­po­ziție pen­tru ajus­tări, da­că es­te ca­zul.

Mo­de­le di­fe­ri­te pen­tru miri?

Da, de ce nu? Foar­te mul­te cu­pluri op­te­a­ză pen­tru ve­ri­ghe­te com­ple­men­ta­re, un­de mo­de­lul ei di­fe­ră ușor de al lui, iar ce­le do­uă cre­e­a­ză împreu­nă un tot uni­tar. O altă po­si­bi­li­ta­te des întâlni­tă es­te încrus­ta­rea unui dia­mant pe ve­ri­ghe­ta ei – ast­fel se adau­gă o no­tă de fe­mi­ni­ta­te, fă­ră a se re­nu­nța la ide­ea de sim­pli­ta­te. Sunt dis­po­ni­bi­le însă și mo­de­le bo­gat or­na­men­ta­te, cu mul­te de­ta­lii, în ca­zul că­ro­ra di­fe­re­nțe­le din­tre ce­le do­uă ve­ri­ghe­te sunt mai pro­nu­nța­te. E foar­te fru­mos însă fe­lul în ca­re ine­le­le se com­ple­te­a­ză și tran­smit con­cep­tul de uni­u­ne. Deci nu es­te ni­cio pro­ble­mă da­că par­te­ne­ru­lui tău îi pla­ce pla­ti­na, iar ție au­rul și nu că­deți de acord, da­că gă­siți o ca­le de mij­loc ale­gând ve­ri­ghe­te ca­re com­bi­nă ce­le do­uă me­ta­le sau do­uă mo­de­le com­plet di­fe­ri­te, ca­re co­nțin însă un ele­ment ase­mă­nă­tor. Până la ur­mă, fi­e­ca­re tre­bu­ie să fie mul­ţu­mit de mo­de­lul ales și să îi re­flec­te sti­lul per­so­nal, cât timp se me­nți­ne ide­ea de uni­u­ne.

Per­so­na­li­zați-vă ve­ri­ghe­te­le

Da­to­ri­tă teh­ni­ci­lor avan­sa­te de re­a­li­za­re a bi­ju­te­ri­i­lor, aveți po­si­bi­li­ta­tea să in­scri­pți­o­nați ve­ri­ghe­te­le pe ex­te­ri­or cu di­ver­se for­me, sim­bo­luri, tex­te ori să le gra­vați în in­te­ri­or cu iniția­le­le voas­tre, da­ta nu­nții, me­sa­je ori chiar cu am­pren­te­le voas­tre. Am­pren­te­le sunt prin­tre pu­ţi­ne­le lu­cruri uni­ce și ini­mi­ta­bi­le, iar a pur­ta me­reu cu ti­ne o par­te din per­soa­na iu­bi­tă es­te abso­lut mi­nu­nat. Pu­teți ale­ge ve­ri­ghe­te cu am­pren­te gra­va­te în ex­te­ri­or sau în in­te­ri­or, cât și va­rian­te sti­li­za­te, doar pe cen­trul ve­ri­ghe­te­lor. În plus, se pot ale­ge și ti­pu­ri­le de fi­ni­sa­re: mat, lu­ci­os etc. Din­co­lo de aspec­tul ex­te­ri­or, im­por­tant es­te ca ve­ri­ghe­te­le voas­tre să re­pre­zin­te mai mult de­cât niște bi­ju­te­rii fru­moa­se: să fie pro­mi­si­u­nea pe ca­re o fa­ceți unul față de ce­lă­lalt că vă veți iu­bi me­reu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.