Nun­ta onli­ne: pro­fi­tă de fap­tul că exis­tă net

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: LAU­RA FRUNZĂ

Trăim în era di­gi­ta­lă şi asta se re­flec­tă în tot ce fa­cem. Da­că in­te­rac­ţi­o­năm cu pri­e­te­nii prin­tr-o re­ţea de so­cia­li­za­re, ve­dem fil­me într-o re­ţea de stre­a­ming de con­ţi­nut şi as­cul­tăm mu­zi­că pe o plat­for­mă de­di­ca­tă, de ce nu ne-am mu­ta şi nun­ta onli­ne? Evi­dent, mă re­fer aici la as­pec­te­le de­di­ca­te, de­şi sunt fai­moa­se ace­le re­cla­me TV în ca­re nun­ta avea loc în crei­e­rii mun­ţi­lor doar cu mi­re­le, mi­re­a­sa şi pre­o­tul, iar oas­pe­ţii erau pre­zen­ţi via Sky­pe. De­si­gur, ma­sa, dan­sul şi fe­li­ci­tă­ri­le ur­mau să ai­bă loc în via­ţa re­a­lă, pre­su­pun...

Da­că îl fo­lo­seş­ti la între­a­ga lui ca­pa­ci­ta­te, spa­ţi­ul vir­tual poa­te fi de ma­re aju­tor în or­ga­ni­za­rea unei nun­ţi. Exis­tă si­te-uri, apli­ca­ţii şi ne­nu­mă­ra­te ser­vi­cii ca­re se pot ac­ce­sa onli­ne. Ia­tă câte­va din­tre ele.

Onli­ne shop­ping

În pri­mul rând, îţi po­ţi fa­ce ce­le mai mul­te cum­pă­ră­turi onli­ne: de la ro­chie, pan­to­fi, ac­ce­so­rii, până la măr­tu­rii, ca­do­uri pen­tru na­şi şi pă­rin­ţi. Fo­lo­seş­te un si­te de com­pa­ra­re pre­ţuri pen­tru a gă­si ce­le mai po­tri­vi­te ofer­te şi so­li­ci­tă dis­co­un­turi da­că plă­nu­i­eş­ti să faci co­men­zi de va­loa­re ma­re.

Inspi­ra­ţie

Pin­te­rest es­te pri­e­te­nul tău cel mai bun. Cau­tă pa­no­uri pre­cum Ro­chii de mi­re­a­să, Aran­ja­men­te flo­ra­le, Nun­ţi te­ma­ti­ce, Tips and Tric­ks pen­tru nun­ţi şi o să gă­seş­ti o mul­ţi­me de idei mi­nu­na­te din ca­re să te in­spiri. Ime­diat ce te de­ci­zi pen­tru o te­mă, cre­e­a­ză-ţi pro­pri­i­le ta­le pa­no­uri în ca­re să sal­ve­zi ce­le mai po­tri­vi­te fo­to­gra­fii, ar­ti­co­le şi su­ges­tii.

Spi­o­naj

Ştii un­de po­ţi să afli to­tul des­pre fur­ni­zo­rii ale­şi? Exact! Pe in­ter­net. Cau­tă por­to­fo­lii, pa­gini de Fa­ce­book, re­cen­zii, si­te-uri – abso­lut tot ce ai vrea să ştii des­pre un fur­ni­zor înain­te de a-l ale­ge. To­tu­şi, nu se­lec­ta doar ba­zându-te pe re­ac­ţi­i­le din

onli­ne: o ex­pe­ri­en­ţă ne­fe­ri­ci­tă pen­tru ci­ne­va nu înse­am­nă nea­pă­rat că to­tul va mer­ge prost şi pen­tru ti­ne. Însă re­cen­zi­i­le ones­te te pot aju­ta să iei o de­ci­zie avi­za­tă.

Invi­ta­ţii

Pu­ţi­nă lu­me mai ale­ge în zi­ua de azi să tri­mi­tă invi­ta­ţii pe hârtie. Sunt cos­ti­si­toa­re, de­loc eco-fri­en­dly, iar du­pă ce le pri­mesc, oa­me­nii pro­ba­bil că le vor arun­ca. Ale­ge să tri­mi­ţi invi­ta­ţii onli­ne, fie di­rect pe e-mail, fie fo­lo­sind un si­te spe­cial cre­at pen­tru a tri­mi­te co­res­pon­den­ţă, cum e Pa­per­les­spost.com. Si­te-uri­le de invi­ta­ţii au o mul­ţi­me de mo­de­le din ca­re să ale­gi sau îţi po­ţi crea pro­pri­ul mo­del. În plus, un si­te pre­cum cel men­ţi­o­nat an­te­ri­or îţi ţi­ne evi­den­ţa ce­lor in­vi­ta­ţi, ce­lor ca­re au ac­cep­tat, ce­lor ca­re au re­fu­zat sau au răs­puns cu „nu ştiu“. Asta te scu­teş­te pe ti­ne de efor­tul de a mai da un rând de te­le­foa­ne ca să ştii înain­te de zi­ua cea ma­re câte frip­turi să co­man­zi.

Fa­ce­book

Da­că pre­feri o alter­na­ti­vă mai ra­pi­dă şi in­for­ma­lă, po­ţi ale­ge şi va­rian­ta cre­ă­rii unui grup sau a unui eveni­ment pe Fa­ce­book. Pen­tru am­be­le exis­tă va­rian­ta de a le men­ţi­ne se­cre­te şi, în plus, pe grup sau pe pa­gi­na eveni­men­tu­lui oa­me­nii pot pos­ta fo­to­gra­fii şi im­pre­sii de la nun­tă.

Has­htags

Şi da­că tot am vor­bit de po­ze, nu ar fi o idee rea să ale­gi un has­htag pen­tru nun­tă, pe ca­re să-l im­pri­mi pe car­to­na­şe­le de la ma­să sau să-l co­mu­nici di­nain­te in­vi­ta­ţi­lor. Înain­te de a ale­ge un has­htag pre­cum „Io­neş­tii“, dă cău­ta­re pe un si­te de has­hta­guri pen­tru a ve­dea câtă lu­me îl mai fo­lo­seş­te şi înce­ar­că să ale­gi ce­va cât mai per­so­na­li­zat, cum ar fi „Nun­tai­o­neş­ti­lor2018“. Aşa o să-ţi fie mai uşor să gă­seş­ti ul­te­ri­or toa­te pos­tă­ri­le şi re­fe­ri­ri­le la nun­ta voas­tră.

Prea mul­tă in­for­ma­ţie?

Da­că nu vrei ca oa­me­nii să pos­te­ze fo­to­gra­fii de la nun­ta ta sau cu ti­ne, roa­gă-i să se ab­ţi­nă până când vei pu­bli­ca fo­to­gra­fi­i­le ofi­cia­le. Cu si­gu­ran­ţă nu vrei să ajun­gă în onli­ne po­ze cu ti­ne tran­spi­ra­tă, cu fa­ţa lu­ci­oa­să sau cu gu­ra pli­nă de sar­ma­le. Spu­ne-le că pot păs­tra po­ze­le ca amin­tiri, dar că, mo­men­tan, pen­tru onli­ne, pre­feri să pos­te­ze po­ze cu mânca­rea de pe ma­să şi nu cu ti­ne mâncând-o.

Ca­bi­na fo­to

Da­că ai ales pen­tru nun­ta ta ser­vi­ci­i­le unei ca­bi­ne fo­to, ve­ri­fi­că înain­te da­că au po­si­bi­li­ta­tea de a ur­ca toa­te fo­to­gra­fi­i­le onli­ne, pe Fa­ce­book sau pe un si­te de­di­cat. Mul­te ca­bi­ne fo­to ofe­ră şi ace­as­tă fa­ci­li­ta­te şi e pă­cat să nu ve­zi şi tu, a do­ua zi, toa­te po­ze­le hai­oa­se ca­re s-au fă­cut.

Or­ga­ni­za­re şi iar or­ga­ni­za­re

Exis­tă o mul­ţi­me de apli­ca­ţii pe ca­re le po­ţi des­căr­ca din Goo­gle Play sau App Sto­re (gra­tu­i­te sau con­tra cost) şi ca­re sunt de ma­re aju­tor în ce­ea ce pri­veş­te or­ga­ni­za­rea nun­ţii. Ia­tă câte­va su­ges­tii de ast­fel de apli­ca­ţii gra­tu­i­te:

Wed­ding Hap­py – in­tro­duci da­ta nun­ţii şi apli­ca­ţia îţi re­a­li­ze­a­ză un pro­gram per­so­na­li­zat şi o lis­tă în ca­re po­ţi bi­fa ac­ţi­u­ni­le pe mă­su­ră ce le faci. Apli­ca­ţia îţi con­to­ri­ze­a­ză şi chel­tu­i­e­li­le şi îţi ofe­ră şi po­si­bi­li­ta­tea de a te coor­do­na cu alţi uti­li­za­tori – cum ar fi mi­re­le, de exem­plu.

Ta­ble Plan – apli­ca­ţia de aran­ja­re a oas­pe­ţi­lor la ma­să o să-ţi eco­no­mi­se­as­că o gră­ma­dă de timp şi de ner­vi. Pur şi sim­plu, adau­gă în apli­ca­ţie nu­me­le tu­tu­ror in­vi­ta­ţi­lor, apoi mu­tă-i de co­lo-co­lo pe ecran. Da­că vrei să nu-ţi ba­ţi ca­pul, in­tro­du în apli­ca­ţie câte­va res­tric­ţii şi ea va fa­ce tre­a­ba asta pen­tru ti­ne.

Joy – o apli­ca­ţie ca­re func­ţi­o­nea­ză ca o re­ţea de so­cia­li­za­re la o sca­ră mai mi­că. Joy te aju­tă să-ţi aduni fo­to­gra­fi­i­le fă­cu­te de par­ti­ci­pan­ţi într-un sin­gur loc, îi aju­tă pe in­vi­ta­ţi să se cu­noas­că între ei şi îţi ofe­ră şi ţie po­si­bi­li­ta­tea de a le pu­ne la dis­po­zi­ţie di­ver­se in­for­ma­ţii şi fo­to­gra­fii.

Mint – o apli­ca­ţie uti­lă, de ţi­nut so­co­te­a­la ba­ni­lor pe ca­re îi chel­tui pen­tru nun­tă. In­tro­du în apli­ca­ţie de­ta­lii pri­vind bu­ge­tul şi chel­tu­i­e­li­le şi o să ai, ori­când, o ima­gi­ne de an­sam­blu asu­pra tu­tu­ror in­ves­ti­ţi­i­lor.

Ever­no­te – apli­ca­ţie de luat no­ti­ţe. Ori­ce gând îţi tre­ce prin min­te, la ori­ce oră, poa­te fi no­tat în Ever­no­te. În plus, apli­ca­ţia îţi ofe­ră po­si­bi­li­ta­tea de a fo­to­gra­fia, înre­gis­tra vo­cal sau ane­xa di­ver­se do­cu­men­te. În fe­lul aces­ta vei avea într-un sin­gur loc tot ce ţi-a tre­cut prin cap, prin fa­ţa ochi­lor sau pe lângă ure­chi şi vei pu­tea fo­lo­si toa­te aces­tea ca sur­să de inspi­ra­ţie în or­ga­ni­za­rea ma­re­lui eveni­ment.

Si­te

Da­că vă mai ţin bu­zu­na­re­le du­pă ce aţi chel­tu­it su­me con­si­de­ra­bi­le pen­tru or­ga­ni­za­rea nun­ţii, ar fi fru­mos să vă cum­pă­ra­ţi un do­me­niu un­de să ur­ca­ţi fo­to­gra­fi­i­le de la şe­din­ţa fo­to de lo­god­nă, fo­to­gra­fi­i­le pro­fe­si­o­na­le sau ce­le spon­ta­ne de la nun­tă, fil­mul nun­ţii voas­tre şi, ci­ne ştie, poa­te chiar po­ze­le de la bo­tez, când­va. Si­te-ul nu tre­bu­ie să fie pu­blic, pu­te­ţi se­ta ac­ces cu pa­ro­le, pen­tru ca doar cei in­te­re­sa­ţi să le poa­tă ve­dea. În fe­lul aces­ta, nu tre­bu­ie să vă mai plim­ba­ţi pe la toa­tă lu­mea cu al­bu­mul fo­to, iar cei ca­re apar în po­ze şi le pot chiar des­căr­ca, pen­tru a le păs­tra ca amin­ti­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.