Ke­ep calm and get mar­ri­ed

Ma­rea zi a vi­eții ba­te la ușă! Nun­ta la a că­rei or­ga­ni­za­re ai mun­cit atâtea luni es­te, cum s-ar spu­ne, du­pă co­lț. Pro­ble­ma e că, pe mă­su­ră ce stre­sul or­ga­ni­ză­rii sca­de pen­tru că ai aproa­pe to­tul pus la punct, si­mți cum cresc în ti­ne niște emoții ci­u­da­te d

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: MA­RA WAG­NER

Emoți­i­le sunt fi­rești

Pe une­le vi­i­toa­re mi­re­se le ia cu tran­spi­rații când se gândesc la ce le aște­ap­tă, pe alte­le cu pal­pi­tații. Până la ur­mă, emoți­i­le sunt ce­va cât se poa­te de fi­resc, dat fi­ind că ur­me­a­ză ca viața să ți se schim­be. Și to­tuși, es­te o mi­că di­fe­re­nță între sen­zați­i­le de gol în sto­mac re­si­mți­te. Pe de o par­te sunt ne­răb­da­rea și aștep­ta­rea și emoți­i­le po­zi­ti­ve îmbi­na­te cu îngri­jo­ră­ri­le pla­ni­fi­că­rii și an­xi­e­tăți­le că poa­te nu ie­se cum îți do­rești – to­tul per­fect nor­mal. Pe de altă par­te sunt gându­ri­le și îngri­jo­ră­ri­le în ce­ea ce pri­vește re­lația cu vi­i­to­rul soț. Da­că gă­sești aici mici as­pe­ri­tăți și ne­re­gu­li, ar tre­bui să le re­zol­vați. Fie le dis­cu­tați cu sin­ce­ri­ta­te, fie ce­reți aju­to­rul unui con­si­li­er de cu­plu, im­por­tant es­te să nu in­trați în căs­ni­cie cu lu­cruri ne­re­zol­va­te, căci ele își vor croi drum la lu­mi­nă la un mo­ment dat.

Apli­că prin­ci­pii de min­dful­ness

În zi­le­le di­nain­te de nun­tă și în zi­ua cea ma­re înce­ar­că să aplici câte­va con­cep­te de ba­ză a ce­ea ce se nu­mește min­dful­ness. Es­te ge­nul ace­la de exer­ciții men­ta­le ca­re te aju­tă să te an­co­re­zi în pre­zent și-ți împi­e­di­că min­tea să de­vi­e­ze ai­u­rea. Una din­tre ce­le mai co­mu­ne teh­nici es­te să te con­cen­tre­zi asu­pra res­pi­rați­ei și să-ți me­nții ate­nția fo­ca­li­za­tă asu­pra lu­cru­ri­lor din ju­rul tău. Să per­ce­pi lu­cru­ri­le din jur cu toa­te si­mțu­ri­le, să le ve­zi, au­zi și mi­roși în mod co­nști­ent, ți­nându-ți min­tea ocu­pa­tă în mo­men­te cri­ti­ce.

Nu scă­pa din ochi ima­gi­nea de an­sam­blu

Si­gur că înain­te de ori­ce mo­ment de im­por­ta­nță ma­jo­ră te poa­te apu­ca pa­ra­noia. Da­că te faci de râs greșind ce­va în or­di­nea în ca­re tre­bu­ie fă­cu­te lu­cru­ri­le la bi­se­ri­că, că tot nu le prea ai cu astea?

Da­că te împi­e­dici de tiv exact când pășești ma­jes­tu­os cu soțul tău de braț și toți ochii sunt îndrep­tați spre voi? Da­că ți se întin­de ru­jul când te să­ru­tă sau da­că îți fu­ge ma­chia­jul când îți curg la­cri­mi­le de fe­ri­ci­re și înce­pi să se­meni cu un clovn? Sau, coșmar!, da­că se pi­erd cum­va ve­ri­ghe­te­le? De gându­ri­le astea nu prea sca­pă ni­cio mi­re­a­să, toc­mai de ace­ea înce­ar­că să te con­cen­tre­zi asu­pra lu­cru­ri­lor bu­ne (cât de bi­ne vă veți dis­tra, cu sau fă­ră bâlbe) și să te gândești la vi­i­tor, la fap­tul că te că­să­to­rești cu băr­ba­tul ini­mii ta­le, că veți mer­ge în lu­na de mi­e­re și va fi fa­bu­los, că veți fa­ce o fa­mi­lie mi­nu­na­tă, co­pii ado­ra­bi­li etc. Ra­por­tat la ase­me­nea lu­cruri mă­rețe, fap­tul că te-ai împi­e­di­cat un pic de tiv chiar nu mai are ni­cio re­le­va­nță.

Iden­ti­fi­că ce anu­me te ne­li­niștește atât de ta­re

Un alt bun mod de a com­ba­te an­xi­e­ta­tea, în spe­cial atunci când știi că ești o per­soa­nă an­xi­oa­să, ca­re tin­de să-și fa­că gri­ji me­reu și ve­de pro­ble­me chiar și aco­lo un­de nu sunt, es­te să afli ca­re sunt ele­men­te­le ca­re te ne­li­niștesc în le­gă­tu­ră cu nun­ta. Exis­tă, de exem­plu, vreun un­chi mai che­fliu ca­re e po­si­bil să se îmbe­te și să se dea în spec­ta­col? În ca­zul ăsta aran­je­a­ză din timp cu ci­ne­va să stea cu ochii pe el toa­tă se­a­ra și să-l ți­nă ocu­pat. Exis­tă pe­ri­co­lul să se cer­te anu­mi­te per­soa­ne? Așa­ză-le în ca­pe­te opu­se. Pen­tru ori­ce exis­tă o so­luție da­că iden­ti­fici pro­ble­ma din timp. Re­zol­vă pen­tru a sta li­niști­tă și re­la­xa­tă la nun­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.