Ce ne fa­cem cu ma­ma soa­cră?

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: ADA PETRE

Stre­sul or­ga­ni­ză­rii unei nu­nți poa­te am­pli­fi­ca emoți­i­le și chiar stârni con­flic­te cu cei ce vor să aju­te. Ma­ma mi­re­sei, în mod spe­cial, de mul­te ori își asu­mă un rol im­por­tant în toa­te pre­gă­ti­ri­le pen­tru zi­ua cea ma­re. Une­ori și ma­ma mi­re­lui are pro­pri­i­le sa­le idei. Es­te foar­te im­por­tant să vă sfă­tu­iți asu­pra aces­tui su­bi­ect: cum fa­cem să le im­pli­căm pe ma­me, fă­ră să tran­sfor­me nun­ta noas­tră în nun­ta lor. Ia­tă câte­va sfa­turi pe ca­re le pu­teți lua în con­si­de­ra­re, pen­tru a evi­ta con­flic­te­le cu soa­cra mi­că sau cu soa­cra ma­re.

Anga­jați un me­dia­tor

În toa­te fa­mi­li­i­le exis­tă dis­cuții ve­chi de când lu­mea. Ca de exem­plu, dis­cuția des­pre va­za de cris­tal, spar­tă de mi­re­a­să când era în cla­sa I. Ar fi fost per­fec­tă să păs­tre­ze proas­păt bu­che­tul mi­re­sei, la res­tau­rant. Ce pă­cat că nu mai exis­tă! Da­că mi­re­a­sa ar fi fost doar un pic mai aten­tă! Și era va­za de cris­tal pri­mi­tă de la mă­tușa de la Bre­a­za. Moște­ni­re de fa­mi­lie! Nici nu se mai fac așa va­ze de cris­tal în zi­ua de azi. Ci­ne­va neînru­dit cu mă­tușa de la Bre­a­za (de exem­plu, un or­ga­ni­za­tor de nu­nți) poa­te mo­de­ra epi­so­dul 2871 al aces­tei dis­cuții. Ba chiar poa­te gă­si în pro­pria re­cu­zi­tă o altă va­ză de cris­tal ca­re să le mu­lțu­me­as­că și pe mi­re­a­să, dar și pe ma­ma ei.

Pre­gă­tiți din timp ar­gu­men­te so­li­de

Une­le ma­me ar vrea să se res­pec­te tra­diți­i­le de nun­tă. Une­le mi­re­se ar vrea să nu li se ru­pă un co­zo­nac ro­tund dea­su­pra ca­pu­lui în fața in­tră­rii în bloc. În loc să spu­neți: „Eu nu fac circ pe stra­dă“, încer­cați un „Ce-ar fi să ru­pem tur­ta în ca­să, ar ară­ta mai bi­ne po­ze­le, ai vă­zut cum e in­tra­rea în bloc...“. Sunt șan­se să scă­pați mai re­pe­de de dis­cuții cu un ar­gu­ment bun.

Ale­geți-vă cu gri­jă bă­tă­li­i­le

Pă­ri­nții mi­ri­lor vor avea pă­reri des­pre ori­ce: bi­se­ri­că, fo­to­graf, fețe de ma­să, ora la ca­re se taie tor­tul. Pla­ni­fi­ca­rea unei nu­nți es­te de fapt un șir de com­pro­mi­suri. Ce con­te­a­ză cel mai mult? La ce nu vreți să re­nu­nțați? Vă do­riți nea­pă­rat un me­niu de nun­tă le­jer, fă­ră tra­diți­o­na­le­le sar­ma­le și în ni­ci­un caz cu ci­or­bă de po­troa­ce? Per­fect. Accep­tați și ce­va mu­zi­că po­pu­la­ră în play­list, în caz că mă­tușa de la Bre­a­za și-ar dori să dan­se­ze o ho­ră mai spre di­mi­neață? Da­că ide­ea de ho­ră vă re­pug­nă to­tal, accep­tați sar­ma­le­le. Dar ră­mâneți fer­mi la ci­or­ba de po­troa­ce!

Amin­tiți-vă că es­te o zi im­por­tan­tă pen­tru toa­tă lu­mea

Vi s-a spus, poa­te, că zi­ua nu­nții es­te săr­bă­toa­rea mi­ri­lor. Es­te ade­vă­rat, nu sun­tem miri de­cât o da­tă în viață (mă­car în te­o­rie!). Dar la fel de ade­vă­rat es­te că și ma­me­lor noas­tre tot o da­tă în viață (mă­car în te­o­rie) li se că­să­to­rește co­pi­lul. Da, nun­ta es­te săr­bă­toa­rea mi­ri­lor, dar es­te și pri­ma zi din viața voas­tră într-o fa­mi­lie lăr­gi­tă, pri­ma zi în ca­re e bi­ne să ți­neți cont – pe cât se poa­te – de toa­te sen­si­bi­li­tăți­le ce­lor im­pli­cați. Mai ales da­că nu vă plă­tiți sin­guri nun­ta.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.